Rinkimų pirmojo turo balsai dar nesuskaičiuoti
Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) skel­bia­mi bal­sa­vi­mo Sei­mo rin­ki­muo­se duo­me­nys – vis dar ne­sus­kai­čiuo­ti, ka­dan­gi ras­ta klai­dų dvie­jų Vil­ka­viš­kio apy­gar­dos apy­lin­kių pro­to­ko­luo­se.

„Va­kar vė­lai va­ka­re tvir­ti­no­me apy­lin­kių pro­to­ko­lus ir su­ra­do­me dar dvie­jo­se apy­lin­kė­se lo­gi­nių klai­dų – ne skai­čia­vi­muo­se, bet biu­le­te­nių iš­da­vi­me. Pa­vyz­džiui, iš­duo­ta žmo­gui 100 biu­le­te­nių, grą­žin­ta 101, ne­lo­gi­nė klai­da. Klai­dos įsi­vė­lė dėl žmo­giš­ko­jo fak­to­riaus, bet ap­mau­džiau­sia, tą va­kar sa­kiau ir Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai, kad sis­te­ma su­kur­ta taip, kad klai­dą ga­li­ma da­ry­ti, bet no­rint ją iš­tai­sy­ti ap­si­žiū­rė­jus, rei­kia už­da­ry­ti duo­me­nis ir iš nau­jo vis­ką su­ves­ti“, – BNS an­tra­die­nį sa­kė Vil­ka­viš­kio apy­gar­dos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Al­gi­man­tas Si­ma­ny­nas.

VRK, pir­ma­die­nį skel­bu­si, kad duo­me­nis pa­tvir­ti­no vi­sos 1996 apy­lin­kės, an­tra­die­nį jau nu­ro­do, kad vie­nos apy­lin­kės duo­me­nų dar trūks­ta.

A.Si­ma­ny­nas sa­ko ne­sup­ran­tan­tis, kaip ne­pat­vir­ti­nus dvie­jų apy­lin­kių pro­to­ko­lų VRK ga­lė­jo skelb­ti vi­sų apy­gar­dų duo­me­nis.

„Ši­to pa­klaus­ki­te VRK, ko­dėl taip sis­te­ma lei­džia“, – par­eiš­kė jis.

Vė­liau A.Si­ma­ny­nas pa­aiš­ki­no, kad ne­pat­vir­tin­ti pro­to­ko­lai bu­vo Opš­rū­tų ir Pūs­ta­pė­džių apy­lin­kė­se, tai ga­lu­ti­nai pa­da­ry­ta an­tra­die­nio ry­tą, ta­čiau apie 10.45 val. VRK dar ne­skel­bė Pūs­ta­pė­džių apy­lin­kės duo­me­nų.

Jis pa­aiš­ki­no, kad Opš­rū­tų apy­lin­kė­je pro­to­ko­le prie vie­no ko­mi­si­jos na­rio ne­pa­žy­mė­ta, jog jis grą­ži­no ne­pa­nau­do­tus biu­le­te­nius, nors tą pa­da­rė, Pūs­ta­pė­džių apy­lin­kė­je pro­to­ko­le ne­bu­vo pa­žy­mė­ta, jog ste­bė­to­jai ne­tei­kia pre­ten­zi­jų dėl skai­čia­vi­mo. A.Si­ma­ny­nas pa­žy­mė­jo, jog pro­to­ko­lus pil­do par­ti­jų de­le­guo­ti ko­mi­si­jų na­riai, ku­rie nė­ra įgu­dę nau­do­tis šia sis­te­ma, pro­to­ko­lai elek­tro­ni­niu bū­du pa­teik­ti sek­ma­die­nio nak­tį, o sis­te­ma kaž­ko­dėl lei­do tą pa­da­ry­ti net ir ne­už­pil­džius mi­nė­tų gra­fų.

VRK pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Lau­ra Mat­jo­šai­ty­tė tvir­ti­na, kad rin­ki­mų re­zul­ta­tai Vil­ka­viš­ky­je ne­si­kei­čia, o pro­to­ko­le tiks­li­na­mas ne­pa­nau­do­tų biu­le­te­nių skai­čius.

„Tai jo­kios įta­kos rin­ki­mų re­zul­ta­tams ne­tu­rė­jo, čia yra pro­to­ko­lo pa­pil­dy­mas nu­ro­dant, kiek yra ne­pa­nau­do­tų biu­le­te­nių grą­žin­tų iš ko­mi­si­jos na­rio ir tai nie­kaip su re­zul­ta­tais ne­su­si­ję“, – BNS sa­kė L.Mat­jo­šai­ty­tė.

Pa­sak ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jos, ga­lu­ti­niai re­zul­ta­tai pa­gal įsta­ty­mą bus tvir­ti­na­mi pra­ėjus sep­ty­nioms die­noms po rin­ki­mų, sek­ma­die­nį.

Vil­ka­viš­kio vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je į an­trą­jį rin­ki­mų tu­rą iš­ėjo prem­je­ras, so­cial­de­mo­kra­tų pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius ir Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vas Kęs­tu­tis Smir­no­vas.