Rinkimų barjerą gali įveikti septynios partijos
Rin­ki­mų 5 proc. bar­je­rą, ku­ris bū­ti­nas pa­tek­ti į Sei­mą, pir­mi­niais duo­me­ni­mis, tu­rė­tų įveik­ti sep­ty­nios po­li­ti­nės par­ti­jos, per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją pa­skel­bė Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas.

Su­skai­čia­vus bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tus dau­giau kaip pu­sė­je apy­lin­kių, rin­ki­mų bar­je­rą įvei­kė Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga, ne­ga­lu­ti­niais duo­me­ni­mis, jai pri­klau­sy­tų 21 man­da­tas.

Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai ga­li ti­kė­tis 14 man­da­tų, So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja – 13 man­da­tų, „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“, Dar­bo par­ti­ja ir Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja – Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga – po še­šis man­da­tus, Lie­tu­vos li­be­ra­lų są­jū­dis – pen­kių man­da­tų.

„Man­da­tų skai­čius šiek tiek per­sis­kirs­to – Vals­tie­čių­jų ir ža­lių­jų są­jun­gos man­da­tai, ka­da di­des­nės apy­lin­kės pri­si­de­da šiek tiek ma­žė­ja, kon­ser­va­to­rių, so­cial­de­mo­kra­tų di­dė­ja. Ki­tų par­ti­jų – „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“, Len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja – pra­ktiš­kai ne­la­bai kei­čia­si“, – per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją sa­kė Z.Vai­gaus­kas.

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, bar­je­ro į Sei­mą ga­li ne­įveik­ti An­ti­ko­rup­ci­nė Nag­lio Pu­tei­kio ir Kris­tu­po Kri­vic­ko koa­li­ci­ja, ji kol kas su­rin­ko 5,69 proc. rin­kė­jų bal­sų. Lie­tu­vos ža­lių­jų par­ti­ja – 1,88 proc., Lie­tu­vos lais­vės są­jun­ga – 1,64 proc., „Lie­tu­vos są­ra­šas“ – 1,27 proc.

Pa­skel­bus 1197 apy­lin­kių iš 1996 duo­me­nis, „vals­tie­čiai“ su­rink­tų per 25 proc. bal­sų, kon­ser­va­to­riai – per 16 proc., so­cial­de­mo­kra­tai – per 15 proc., „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ – apie 7 proc., LLRA-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga, Dar­bo par­ti­ja ir Li­be­ra­lų są­jū­dis – apie 6 pro­cen­tus.

Ta­čiau kol kas VRK nė­ra ga­vu­si duo­me­nų iš did­mies­čių rin­ki­mų apy­gar­dų, ku­rie, po­li­ti­kų ir eks­per­tų ver­ti­ni­mu, ga­li ge­ro­kai pa­ko­re­guo­ti šiuo me­tu ma­to­mą pir­mi­nį rin­ki­mų re­zul­ta­tų vaiz­dą.

Tam, kad dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je gau­tų man­da­tų, par­ti­jos pri­va­lo per­ženg­ti 5 proc. bar­je­rą, koa­li­ci­jos – 7 pro­cen­tų.

Že­mė­la­piai su­kur­ti UAB „HNIT-BAL­TIC“ nau­do­jant Es­ri Arc­GIS On­li­ne technologiją