Rinkimams artėjant – parlamentarų benefisai
Nors rin­ki­mai į Sei­mą vyks tik dau­giau nei po me­tų, da­bar­ti­niai par­la­men­ta­rai jau sten­gia­si krau­tis po­li­ti­nį krai­tį. Vie­ni tai da­ro kur kas daž­niau su­si­ti­ki­nė­da­mi su rin­kė­jais, ki­ti – siū­ly­da­mi įsta­ty­mų pa­tai­sas, ku­rias įgy­ven­din­ti rea­ly­bė­je bū­tų ne­įma­no­ma.

Po­li­to­lo­gų nuo­mo­ne, vi­sa tai – dar tik pra­si­dė­sian­čio karš­to po­li­ti­nio se­zo­no užuo­maz­gos, tad ru­de­nį įvai­rių po­pu­liz­mu dvel­kian­čių ini­cia­ty­vų bus dar dau­giau.

No­ri eterio

Par­la­men­ta­ras „tvar­kie­tis“ Val­das Va­si­liaus­kas įre­gis­tra­vo Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos (LRT) bei Po­li­ti­nių par­ti­jų įsta­ty­mų pa­tai­sas, ku­rias pri­ėmus bū­tų už­ti­krin­ta par­la­men­ti­nių par­ti­jų tei­sė ne­kliu­do­mai kal­bė­ti ša­lies vi­daus ir už­sie­nio po­li­ti­kos klau­si­mais na­cio­na­li­nio trans­liuo­to­jo ete­ry­je. Esą da­bar­ti­nis jo su­tei­ki­mo klau­si­mų tei­si­nis re­gu­lia­vi­mas su­ku­ria dir­vą gan­dams apie ne­skaid­rius po­li­ti­kų ir lai­dų ren­gė­jų su­si­ta­ri­mus ir abi­pu­sę pri­klau­so­my­bę, LRT žur­na­lis­tų po­li­ti­nes sim­pa­ti­jas bei an­ti­pa­ti­jas.

Sei­mo na­rio nuo­mo­ne, šios ri­zi­kos bū­ta iš­veng­ta, jei LRT bū­tų įpa­rei­go­ta skir­ti par­la­men­ti­nėms par­ti­joms lai­ką prog­ra­mo­se, kaip yra rin­ki­mų me­tu. Anot par­la­men­ta­ro, kad to­kia pra­kti­ka tai­ko­ma ir ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­ly­se. Pa­vyz­džiui, jau daug me­tų Ny­der­lan­dų Ka­ra­lys­tė­je vei­kia įsta­ty­mo nor­ma, pa­gal ku­rią na­cio­na­li­nis trans­liuo­to­jas pri­va­lo skir­ti ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos ete­rio da­lį vi­soms par­la­men­ti­nėms par­ti­joms.

Per ma­žai pinigų

Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos frak­ci­jos se­niū­nė Ri­ta Ta­ma­šu­nie­nė siū­lo pa­di­din­ti iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­gų at­ly­gi­ni­mus. Anot jos, šiuo me­tu esa­ma so­cia­li­nės ne­ly­gy­bės – vi­su eta­tu plu­šan­tis mo­ky­to­jas tu­ri dirb­ti 18 va­lan­dų per sa­vai­tę, o auk­lė­to­ja – 36 va­lan­das ir „į ran­kas“ gau­na apie 420–450 eu­rų. Dar blo­ges­nė yra auk­lė­to­jų pa­dė­jė­jų si­tua­ci­ja. Dirb­da­mos vi­są dar­bo die­ną jos gau­na tik mi­ni­ma­lų at­ly­gi­ni­mą. To­dėl po­li­ti­kė ra­gi­na nuo 2016 me­tų su­vie­no­din­ti iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pe­da­go­gų at­ly­gi­ni­mus su mo­ky­to­jų at­ly­gi­ni­mais.

R. Ta­ma­šu­nie­nė taip pat siū­lo nuo ki­tų me­tų pa­di­din­ti Vy­riau­sy­bės, ki­tų ins­ti­tu­ci­jų ar įstai­gų, at­lie­kan­čių vie­šą­jį ad­mi­nis­tra­vi­mą, sa­vi­val­dy­bių dar­buo­to­jų, ne­pris­ki­ria­mų vals­ty­bės tar­nau­to­jų ka­te­go­ri­jai, tar­ny­bi­nių at­ly­gi­ni­mų koe­fi­cien­tų vir­šu­ti­nes ri­bas dviem punk­tais. Taip esą bū­tų iš­ven­gia­ma to­kių si­tua­ci­jų, kai sa­vi­val­dy­bės kiem­sar­gis, tu­rin­tis pa­grin­di­nį iš­si­la­vi­ni­mą, gau­na mi­ni­ma­lią al­gą, o dar­buo­to­jas, tu­rin­tis tam ti­kros sri­ties ma­gis­tro laips­nį ir ei­nan­tis kur kas at­sa­kin­ges­nes par­ei­gas, ge­riau­siu at­ve­ju ga­li už­dirb­ti tik 90 eu­rų dau­giau.

PVM arkliukas

„Dar­bie­tė„ Vi­li­ja Fi­li­po­vi­čie­nė no­rė­tų, kad leng­va­ti­nis 5 proc. pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) ta­ri­fas bū­tų tai­ko­mas ne tik kom­pen­suo­ja­miems vais­tams ir me­di­ci­nos pa­gal­bos prie­mo­nėms, kaip yra iki šiol, bet ir ne­kom­pen­suo­ja­miems re­cep­ti­niams vais­tams, ku­rių ap­mo­kes­ti­na­mo­ji ver­tė yra di­des­nė nei 300 eu­rų. Šiuo me­tu jiems yra tai­ko­mas įpras­tas 21 proc. PVM ta­ri­fas. Par­la­men­ta­rės nuo­mo­ne, pri­ėmus to­kią pa­tai­są su­ma­žė­tų bran­gių ne­kom­pen­suo­ja­mų vais­tų kai­nos ir pa­di­dė­tų jų prie­ina­mu­mas – dau­giau pa­cien­tų ga­lė­tų įsi­gy­ti ino­va­ty­vių vais­tų.

Ta­čiau to­kiam siū­ly­mui ne­pri­ta­rė Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja (SAM). Anot svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trės Ri­man­tės Ša­la­še­vi­čiū­tės, vais­tų, juo la­biau ne­kom­pen­suo­ja­mų, kai­na jo­kiu bū­du ne­nu­le­mia jų efek­ty­vu­mo ar nau­din­gu­mo. Gy­dy­mo efek­ty­vu­mas pri­klau­so ne nuo var­to­ja­mo vais­tų nau­ju­mo ar kai­nos, bet nuo to, ar tiks­liai ir rei­kia­mu mo­men­tu vais­tai yra par­ink­ti kon­kre­čiam pa­cien­tui.

SAM pa­teik­to­se pa­sta­bo­se taip pat tei­gia­ma, kad pa­lai­mi­nus par­la­men­ta­rės siū­ly­mą ga­li bū­ti su­kur­tos są­ly­gos, kai skir­tin­goms to pa­ties vais­to pa­kuo­tėms bus tai­ko­mas skir­tin­gas PVM ta­ri­fas, o tai su­da­rys są­ly­gas vais­tų ga­min­to­jams ma­ni­pu­liuo­ti kai­no­mis.

Ne­pri­tar­ti V. Fi­li­po­vi­čie­nės su­ma­ny­mui Vy­riau­sy­bei pa­siū­lė ir Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja. Mat įžvel­gia­ma net ga­li­ma so­cia­li­nė dis­kri­mi­na­ci­ja – tai­kant leng­va­ti­nį 5 proc. PVM ta­ri­fą ga­lė­tų bū­ti dis­kri­mi­nuo­ja­mi ma­žiau pa­si­tu­rin­tys as­me­nys, ne­ga­lin­tys nu­si­pirk­ti bran­ges­nių vais­tų ir per­kan­tys pa­na­šaus po­vei­kio pi­ges­nius vais­tus.

Gai­vi­na nu­ma­rin­tą idėją

Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės at­sto­vas Va­le­ri­jus Si­mu­li­kas ir so­cial­de­mo­kra­tas Ed­var­das Ža­ka­ris ru­de­nė­jant nu­ta­rė gai­vin­ti Na­cio­na­li­nio ko­mer­ci­nio ban­ko idė­ją, ku­ri jau ne kar­tą bu­vo nu­ma­rin­ta. Kaip LŽ pri­si­pa­ži­no V. Si­mu­li­kas, tai bus tre­čias ban­dy­mas Sei­me.

Jie­du siū­lo Vy­riau­sy­bei, kaip vals­ty­bės tur­to sa­vi­nin­ko funk­ci­jas įgy­ven­di­nan­čiai ins­ti­tu­ci­jai, iki ki­tų me­tų bir­že­lio par­eng­ti ir pa­teik­ti Sei­mui tei­sės ak­tų pro­jek­tus, rei­ka­lin­gus Na­cio­na­li­niam ko­mer­ci­niam ban­kui steig­ti. „No­ri­me, kad Lie­tu­vos gy­ven­to­jams bū­tų ge­riau. Žmo­nės šia­me ban­ke ga­lė­tų mo­kė­ti už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas, taip ne­krau­da­mi pel­no ko­mer­ci­niams ban­kams“, – aiš­ki­no V. Si­mu­li­kas.

Bū­si­mos ko­vos dvelksmas

LŽ kal­bin­ti par­la­men­ta­rai ti­ki­no, kad jų siū­ly­mai su ar­tė­jan­čiais rin­ki­mais į Sei­mą ne­tu­ri nie­ko bend­ra. Esą tai tė­ra įpras­ta par­la­men­ti­nė ru­ti­na.

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to do­cen­to, po­li­to­lo­go Ber­na­ro Iva­no­vo tei­gi­mu, mi­nė­ti Sei­mo na­rių siū­ly­mai la­bai kve­pia po­pu­liz­mu. „Po­li­ti­kai da­ro par­eiš­ki­mus, tei­kia vals­ty­bės rea­li­jų ne­ati­tin­kan­čius siū­ly­mus, ti­kė­da­mie­si pri­trauk­ti tiek rin­kė­jų, tiek ir ži­niask­lai­dos dė­me­sį. Tai ro­do, kad po­li­ti­nis ru­duo šie­met bus ga­na aud­rin­gas, o kol kas reiš­kia­si pir­mie­ji jo ženk­lai“, – LŽ sa­kė jis

Anot B. Iva­no­vo, dar su­nku prog­no­zuo­ti, ko­kie įvy­kiai ga­li klos­ty­tis pra­si­dė­jus nau­jam po­li­ti­niam se­zo­nuo, ta­čiau var­gu ar val­džios va­džias lai­kan­tys so­cial­de­mo­kra­tai leis, jog po­pu­lis­ti­niai spren­di­mai bū­tų pri­ima­mi Sei­me.