Rinkimai “pavogė“ Seimo narių idėjas
Pir­mą­ją šių me­tų sa­vai­tę Sei­mo na­riai ne­įre­gis­tra­vo nė vie­no nau­jo tei­sės ak­to pro­jek­to: to nė­ra bu­vę per dvie­jų pa­sta­rų­jų ka­den­ci­jų po­li­ti­kų veik­los me­tus. Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas ne­abe­jo­ja, kad tai lė­mė ak­ty­vus par­la­men­ta­rų da­ly­va­vi­mas ar­tė­jan­čių sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų kam­pa­ni­jo­je.

Nuo pra­ėju­sių me­tų gruo­džio 31-osios iki sau­sio 7 die­nos Sei­me įre­gis­truo­ti vos trys nau­ji tei­sės ak­tų pro­jek­tai. Du iš jų pa­tei­kė pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, siū­lan­ti Bau­džia­mo­jo ko­dek­so pa­tai­sas bei įsta­ty­mo dėl Lie­tu­vos ir Mol­do­vos su­tar­ties dėl so­cia­li­nės ap­sau­gos ra­ti­fi­ka­vi­mo pro­jek­tą. Vie­ną pro­jek­tą, su­si­ju­sį su maž­me­ni­nės pre­ky­bos įmo­nių ne­są­ži­nin­gų veiks­mų drau­di­mu, Sei­mui pa­tei­kė Vy­riau­sy­bė.

Anks­čiau Sei­mo na­riai ga­li­my­bių siū­ly­ti sa­vo idė­jas vie­šam svars­ty­mui ne­at­si­sa­ky­da­vo ir šven­ti­niu lai­ko­tar­piu. Pra­ėju­sių me­tų tuo pa­čiu me­tu iš 5 nau­jų Sei­me įre­gis­truo­tų tei­sės ak­tų ke­tu­ri bu­vo pa­teik­ti par­la­men­ta­rų, o 2013-ųjų pir­mą­ją sa­vai­tę po­li­ti­kai pa­tei­kė net 20 iš 21-ie­no nau­jo pro­jek­to.

2012 me­tų pir­mą­ją sa­vai­tę Sei­mo na­riai pa­tei­kė tris iš pen­kių re­gis­truo­tų siū­ly­mų, 2011-ai­siais – ke­tu­ris, 2010 me­tais – net 12 tei­sės ak­tų pro­jek­tų.

„Šį kar­tą – pra­ėju­sių­jų me­tų pa­bai­go­je ir šių pra­džio­je – bu­vo dau­giau il­gų­jų sa­vait­ga­lių, tai gal Sei­mo na­riai iš­vy­ko il­sė­tis. Aš pats, nors ir bu­vau vi­sas tas die­nas dar­bo vie­to­je, bet dau­giau kon­cen­tra­vau­si į dar­bą apy­gar­do­je, to­dėl ne­sku­bė­jau re­gis­truo­ti nau­jų pro­jek­tų, nors su­ma­ny­mų tu­riu už­fik­suo­tų. Juos įre­gis­truo­siu iki ko­vo 10 die­nos, prieš pra­si­de­dant pa­va­sa­rio se­si­jai“, - pa­tei­si­ni­mų ko­le­gų idė­jų ba­dui ieš­ko­jo vie­nas ak­ty­viau­siai dir­ban­čių par­la­men­ta­rų, Sei­mo Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­jas Jur­gis Raz­ma.

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas A. Sy­sas įžvel­gia ki­tus to­kios ne­pro­duk­ty­vios pir­mo­sios nau­jų­jų me­tų sa­vai­tės re­zul­ta­tus. Sei­mo na­rių van­gu­mą, at­lie­kant tie­sio­gi­nį dar­bą – už­sii­mant įsta­ty­mų lei­dy­ba – jis sie­jo su ar­tė­jan­čiais sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mais. Kaip ži­nia, jie įvyks šių me­tų ko­vo 1 die­ną, be to, šį kar­tą sa­vi­val­dy­bių gy­ven­to­jai ne tik rinks ta­ry­bų de­pu­ta­tus, bet ir tie­sio­giai – me­rus.

„Tik pa­žiū­rė­ki­te: juk iki šiol dar ne­bu­vo to­kių sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų, ku­riuo­se net de­vy­ni vien­man­da­tė­se rin­ki­mų apy­gar­do­se į Sei­mą iš­rink­ti par­la­men­ta­rai bū­tų par­eiš­kę no­rą tie­sio­giai var­žy­tis dėl me­ro pos­to! Ži­no­ma, kad da­bar vi­si la­biau su­si­rū­pi­nę bū­si­mais sa­vi­val­dos rin­ki­mais nei dar­bu Sei­me“, - „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas.

Iš ki­tos pu­sės, A. Sy­so tei­gi­mu, ver­ti­nant pa­teik­tų įsta­ty­mų pro­jek­tų sta­tis­ti­ką per pa­sta­rą­sias dvi Sei­mo ka­den­ci­jas, bū­tent šiuo me­tu dir­ban­tys po­li­ti­kai yra re­zul­ta­ty­ves­ni.

„Tu­rint ome­ny­je, kad ru­dens se­si­jos me­tu bu­vo tei­kia­ma la­bai daug su eu­ro įve­di­mu su­si­ju­sių pro­jek­tų, li­ko ne­svars­ty­ta ne­ma­žai Sei­mo na­rių teik­tų įsta­ty­mų pro­jek­tų. Jie vi­si per­si­kels į pa­va­sa­rio se­si­ją – ma­nau, jų vi­sų net aps­vars­ty­ti ne­spė­si­me. Tai­gi, be dar­bo ti­krai ne­lik­si­me“, - aiš­ki­no Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas.