Rinkėjų viliotinis prasidėjo nuo smulkių dovanėlių
Ar­tė­jant sa­vi­val­dos rin­ki­mams po­li­ti­kai it Ka­lė­dų Se­ne­liai trau­kia iš mai­šų do­va­nė­les. Mo­li­nės ož­ke­lės, tu­ši­nu­kai ir blok­no­tai, at­švai­tai, ar­ba­ta, puo­de­liai, sal­dai­niai ir net šiau­dų mai­še­liai - toks par­ti­jų ir jų ke­lia­mų kan­di­da­tų į me­rus bei sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­rius pa­si­telk­tas "ar­se­na­las" rin­kė­jams vi­lio­ti.

Šie­met Sei­mo pri­im­tos Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mo pa­tai­sos įtvir­ti­no ga­li­my­bę teik­ti rin­kė­jams smul­kias do­va­nė­les, kai­nuo­jan­čias ne dau­giau kaip 5 li­tus (ar­ba 1,45 eu­ro). Par­ti­jos dek­la­ruo­ja, kad to­kioms do­va­nė­lėms jau iš­lei­do apie 350 tūkst. li­tų.

Rin­ki­mų prie­vaiz­dai įsi­ti­ki­nę, jog ga­li­my­bė kan­di­da­tams pa­ma­lo­nin­ti sa­vo rin­kė­jus ir vie­šas do­va­nų dek­la­ra­vi­mas ve­da skaid­res­nių rin­ki­mų link.

Iš li­be­ra­lų - ar­ba­ta, iš „dar­bie­čių“ - saldainiai

Kol kas dau­giau­sia - per 187,5 tūkst. li­tų - ma­ža­reikš­mėms do­va­noms yra at­sei­kė­jęs Li­be­ra­lų są­jū­dis (LS). Vie­tos sa­vi­val­dos die­nos pro­ga LS kan­di­da­tas į sos­ti­nės me­rus par­la­men­ta­ras Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius svei­ki­no vil­nie­čius ger­be­rų žie­dais ir dar pa­ma­lo­ni­no ar­ba­ta. Dek­la­ruo­ja­ma, kad ar­ba­tos mė­gi­nu­kams pa­ke­liuo­se, ant ku­rių - R. Ši­ma­šiaus pa­var­dė, iš­leis­ta apie 43 tūkst. li­tų. Kaip do­va­nos gy­ven­to­jams par­uoš­ti ir ar­ba­tos puo­de­liai.

LS taip pat do­va­no­ja rin­kė­jams tu­ši­nu­kus, blok­no­tus, at­švai­tus, mag­ne­tu­kus su ter­mo­me­tru, me­džia­gi­nius mai­še­lius ir net ka­lė­di­nius pa­puo­ša­lus su par­ti­jos sim­bo­li­ka. Be R. Ši­ma­šiaus, ant daik­tų pui­kuo­ja­si kan­di­da­to į Kau­no me­rus Ri­man­to Mi­kai­čio ir kan­di­da­to į Vil­niaus ta­ry­bą vers­li­nin­ko Ša­rū­no Gus­tai­nio pa­var­dės.

Nuo LS sten­gia­si ne­at­si­lik­ti Dar­bo par­ti­ja (DP). Ji dek­la­ra­vo ma­ža­reikš­mėms do­va­noms jau iš­lei­du­si apie 136 tūkst. li­tų. „Dar­bie­čiai“ sa­vo rin­kė­jams yra par­uo­šę ra­šik­lių, iš­mar­gin­tų skam­biais šū­kiais: „Di­de­li dar­bai pra­si­de­da nuo ma­žų“, „Min­ti­mis, idė­jo­mis, dar­bais sie­kiu, kad Ak­me­nės kraš­tas tap­tų pa­trauk­lia vie­ta, į ku­rią vi­sa­da no­rė­tų­si su­grįž­ti...“, „Klai­pė­die­ti, su­prask mies­tui ak­tua­lias prob­le­mas“. Žmo­nėms taip pat da­li­ja­mi me­džia­gi­niai mai­še­liai, ar­ba­ta.

Be su­ve­ny­rų, gy­ven­to­jai iš DP ga­li gau­ti vaf­li­nių sal­dai­nių, įsuk­tų į po­pie­rė­lius, ku­riuos puo­šia po­li­ti­kų at­vaiz­dai. „Su šil­čiau­siais lin­kė­ji­mais, Ni­jo­lė Nau­jo­kie­nė“, „Jū­sų Ži­vi­lė Pins­ku­vie­nė“ - to­kių pa­va­di­ni­mų sal­dai­niais su kan­di­da­tų por­tre­tais „dar­bie­čiai“ vai­ši­na rin­kė­jus.

Šie­nas su linkėjimu

Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP) yra par­uo­šu­si at­švai­tų-pa­ka­bu­kų, tu­ši­nu­kų ir blok­no­tų, sal­dai­nių, puo­de­lių, ba­lio­nų, mar­gin­tų kan­di­da­tų į Vil­niaus, Ro­kiš­kio, Kre­tin­gos, Jo­niš­kio, Tra­kų ra­jo­nų sa­vi­val­dy­bių me­rus agi­ta­ci­ja ir LSDP sim­bo­li­ka. Žmo­nėms skir­toms do­va­nė­lėms ši par­ti­ja iš­lei­do per 9 tūkst. li­tų.

„Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ ma­ža­reikš­mėms do­va­noms yra at­sei­kė­ju­si apie 8 tūkst. li­tų. „Tvar­kie­čiai“ sa­vo rin­kė­jus ža­da pa­ma­lo­nin­ti ar­ba­tos puo­de­liais, puo­štais par­ti­jos sim­bo­li­ka.

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) iš­kel­tas kan­di­da­tas į sos­ti­nės me­rus My­ko­las Ma­jaus­kas vil­nie­čiams prieš di­džią­sias me­tų šven­tes da­li­jo šie­ną mai­še­liuo­se su lin­kė­ji­mu, už­ra­šy­tu lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis: „Te­bū­nie 2015-ie­ji lai­min­gų per­mai­nų me­tai!” To­kių do­va­nė­lių TS-LKD dek­la­ruo­ja įsi­gi­ju­si už be­veik 900 li­tų.

Ož­kos me­tų suvenyrai

Į Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bes be­sib­rau­nan­tys par­ti­jos „Drą­sos ke­lias“ (DK) at­sto­vai da­li­ja žmo­nėms vio­le­ti­nės spal­vos tu­ši­nu­kus su už­ra­šu „DK svar­biau­sia - iš­drįs­ti!”, taip pat mo­li­nius ož­kos for­mos mag­ne­tu­kus su DK sim­bo­li­ka. Ma­ža­reikš­mėms do­va­noms par­ti­ja dek­la­ruo­ja iš­lei­du­si 5,3 tūkst. li­tų.

Ne­par­la­men­ti­nė Že­mai­čių par­ti­ja, į uos­ta­mies­čio me­rus ke­lian­ti Vac­lo­vą Ma­ci­jaus­ką, nu­ro­do, kad už be­veik 500 li­tų įsi­gi­jo skir­tu­kų. Tuo me­tu Miš­riai Sei­mo na­rių gru­pei pri­klau­san­čio par­la­men­ta­ro Po­vi­lo Urb­šio su­bur­tas vi­suo­me­ni­nis ko­mi­te­tas už 250 li­tų yra par­en­gęs mag­ne­tu­kų su už­ra­šu „Po­vi­las Urb­šys už są­ra­šą Kar­tu“.

Liks ne tik gra­žūs šūkiai

Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mas nu­ro­do, kad rin­kė­jų pa­pir­ki­mu ne­lai­ko­ma spaus­din­ta me­džia­ga (rin­ki­mų prog­ra­mos, biog­ra­fi­jos ar ki­to­kie in­for­ma­ci­niai lanks­ti­nu­kai, ka­len­do­riai, at­vi­ru­kai, lip­du­kai), taip pat ma­ža­reikš­miai daik­tai, ku­rių kai­na - iki 5 li­tų. Žmo­nėms vi­lio­ti skir­tos do­va­nė­lės pri­va­lo bū­ti pa­žy­mė­tos po­li­ti­nės par­ti­jos ar vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to, kan­di­da­to sim­bo­li­ka ir dek­la­ruo­tos Vy­riau­sio­jo­je rin­ki­mų ko­mi­si­jo­je (VRK).

„Net ne­di­de­lis su­ve­ny­ras po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos da­ly­viams yra la­bai svar­bus. Jie tu­ri tei­sę leis­ti pi­ni­gus rin­ki­mams, to­dėl vi­siš­kai nor­ma­lu, kad rin­kė­jams pri­si­mi­ni­mui pa­lie­ka­mi ne vien gra­žūs šū­kiai“, - LŽ tei­gė VRK na­rė Ži­vi­lė Ver­by­lai­tė.

Ji pa­žy­mė­jo, kad ir anks­čiau po­li­ti­kai ne­veng­da­vo pa­ma­lo­nin­ti gy­ven­to­jų do­va­nė­lė­mis, ku­rios ne­bū­da­vo vie­šai dek­la­ruo­ja­mos. To­dėl ma­žos ver­tės su­ve­ny­rų įtei­si­ni­mas pa­de­da ko­vo­ti su bal­sų pir­ki­mo prob­le­ma. „Gau­da­vo­me skun­dų, kad rin­kė­jams da­li­ja­mos do­va­nos, bet vi­siš­kai ne­ga­lė­da­vo­me to kon­tro­liuo­ti. Ma­nau, ma­ža­reikš­mių do­va­nų dek­la­ra­vi­mas yra tei­gia­mas da­ly­kas”, - kal­bė­jo VRK na­rė.