Rinkėjų apgaudinėtojus siūloma auklėti euru
Už rin­ki­mų są­ra­šų “puoš­me­nas” teks pla­čiau at­ver­ti pi­ni­gi­nę. Kad į sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas kan­di­da­tuo­tų tik tie as­me­nys, ku­rie iš tie­sų ke­ti­na dirb­ti ta­ry­bo­je, ne­grą­žin­ti­no užs­ta­to dy­dį siū­lo­ma di­din­ti pen­kis kar­tus.

Li­kus trims sa­vai­tėms iki rin­ki­mų, siū­lo­ma tai­sy­ti Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mą. Pa­tai­sas ini­ci­juo­ja Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės se­niū­nė Ri­ma Baš­kie­nė. Pa­sak jos, per­žiū­rė­jus 2015 me­tų kan­di­da­tų į sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas są­ra­šus ma­ty­ti, kad par­ti­jos į rin­ki­mų są­ra­šų net pir­muo­sius de­šim­tu­kus ir vėl ra­šo as­me­nis, ku­rių par­ei­gos, ne­su­de­ri­na­mas su sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio par­ei­go­mis (se­niū­nus, mo­kyk­los di­rek­to­rius, vals­ty­bės tar­nau­to­jus). “Jų bu­vi­mas kan­di­da­tų są­ra­še yra nau­din­gas jį iš­kė­lu­siai par­ti­jai, nes kon­kre­taus as­mens po­pu­lia­ru­mas pa­ska­ti­na rin­kė­jus bal­suo­ti už kan­di­da­tą, nors pa­sta­ra­sis net ne­si­ruo­šia tap­ti ta­ry­bos na­riu. Tai yra ne kas ki­ta, kaip rin­kė­jų ap­gau­di­nė­ji­mas, nes rin­kė­jas bal­suo­ja už vie­nus as­me­nis, o į ta­ry­bą at­ei­na dirb­ti ki­ti. At­kreip­ti­nas dė­me­sys, kad tie pa­tys as­me­nys, ku­rių par­ei­gos ne­su­de­ri­na­mos su ta­ry­bos na­rio par­ei­go­mis, vėl ra­šo­mi į są­ra­šus, nors anks­tes­niuo­se sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se (2002 m., 2007 m., 2011 m.) man­da­to iki pir­mo­jo po­sė­džio jau bu­vo at­si­sa­kę. Tai tam­pa ne­ga­ty­via, nuo­lat be­si­kar­to­jan­čia pra­kti­ka”, - pik­ti­na­si R. Baš­kie­nė. To­dėl par­la­men­ta­rė ma­no, kad šiuo me­tu įsta­ty­mo nu­ma­ty­tas dvie­jų VMDU dy­džio užs­ta­tas ( 1392 eu­rai) nė­ra pa­kan­ka­ma kliū­tis su­stab­dy­ti po­ten­cia­lius rin­kė­jų ap­gau­di­nė­to­jus. Šį užs­ta­tą ji siū­lo di­din­ti pen­kis kar­tus - iki 10 VMDU (6960 eu­rų). “To­kia su­ma pa­dės iš­veng­ti rin­kė­jų ap­gau­di­nė­ji­mo, o as­me­nys, ku­rie bus iš­rink­ti ir at­si­sa­kys ta­ry­bos na­rio man­da­to iki pir­mo ta­ry­bos po­sė­džio, di­des­ne su­ma pa­pil­dys vals­ty­bės biu­dže­tą”, - tei­gia R. Baš­kie­nė.

Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­mas nu­ma­to, kad tuo at­ve­ju, kai as­muo, ei­nan­tis par­ei­gas, ne­su­de­ri­na­mas su sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio par­ei­go­mis, iš­ren­ka­mas sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riu, jis tu­ri ap­sisp­ręs­ti ir at­si­sa­ky­ti anks­tes­nių­jų sa­vo par­ei­gų ar­ba sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio man­da­to. Po 2007 me­tų sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų man­da­tų at­si­sa­kė 25 proc. iš­rink­tų ta­ry­bų na­rių, 2011 me­tais – 23 proc. iš­rink­tų­jų. Pa­grin­di­nė man­da­to at­si­sa­ky­mo prie­žas­tis – ta­ry­bos na­rio par­ei­gų ne­su­de­ri­na­mas su ki­to­mis uži­ma­mo­mis par­ei­go­mis. Sie­kiant, kad rin­kė­jai ne­bū­tų ap­gau­di­nė­ja­mi ir kad kan­di­da­tais į sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mus bū­tų ke­lia­mi tiek tie as­me­nys, ku­rie iš tie­sų no­ri tap­ti sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­riais, nau­ja­ja­me Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų įsta­ty­me įsi­ga­lio­jo nuo­sta­ta, nu­ma­tan­ti, kad jei­gu par­ti­jos ar rin­ki­mų ko­mi­te­to ke­lia­ma­me kan­di­da­tų są­ra­še yra įra­šy­ti kan­di­da­tai, ei­nan­tys par­ei­gas, ne­su­de­ri­na­mas su sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio par­ei­go­mis, rin­ki­mų užs­ta­tas už kiek­vie­ną to­kį kan­di­da­tą yra dviejų VMDU dy­džio. Jei iš­rink­tas ta­ry­bos na­riu as­muo iki pir­mo ta­ry­bos po­sė­džio at­si­sa­ko ta­ry­bos na­rio man­da­to, užs­ta­tas ne­grą­ži­na­mas.