Rinkėjų aktyvumo prognozės bumo nežada
Di­des­nis žmo­nių ak­ty­vu­mas bal­suo­jant iš anks­to, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais sa­vi­val­dos rin­ki­mais, dar ne­ga­ran­tuo­ja, kad ry­toj bus pa­siek­tas rin­kė­jų ak­ty­vu­mo re­kor­das.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) duo­me­ni­mis, per pir­mas dvi iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo die­nas sa­vo va­lią par­eiš­kė 2,68 proc. (68,2 tūkst.) rin­kė­jų. Per pra­ėju­sius sa­vi­val­dos rin­ki­mus iš anks­to bal­sa­vo ge­ro­kai ma­žiau - 1,78 proc. (46,9 tūkst.) - žmo­nių.

Rin­ki­mų prie­vaiz­dai at­sar­giai prog­no­zuo­ja, kiek gy­ven­to­jų at­eis prie bal­sa­dė­žių sek­ma­die­nį. Di­des­nis rin­kė­jų ak­ty­vu­mas esą kol kas fik­suo­tas tik ma­žo­sio­se sa­vi­val­dy­bė­se. Ta­čiau eks­per­tai ma­no, kad dėl pir­mą­syk at­si­ra­du­sios ga­li­my­bės me­rus rink­ti tie­sio­giai ry­toj sa­vo bal­sus ati­duos ge­ro­kai dau­giau žmo­nių nei per anks­tes­nius rin­ki­mus.

Ypa­tin­gų po­žy­mių nemato

VRK pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas va­kar spė­jo, jog prie bal­sa­dė­žių ga­li at­ei­ti tik šiek tiek dau­giau rin­kė­jų. Jis abe­jo­jo, kad šie sa­vi­val­dos rin­ki­mai pa­gal ak­ty­vu­mą pa­si­vys po­pu­lia­rius pre­zi­den­to ar Sei­mo rin­ki­mus. „Ne­ma­tau to­kių po­žy­mių. Pa­pras­tai, pa­di­dė­jus rin­kė­jų ak­ty­vu­mui, su­lau­kia­me la­bai daug žmo­nių skam­bu­čių įvai­riais klau­si­mais. Ma­tyt, tie, ku­rie re­čiau ei­na į rin­ki­mus, no­ri iš­siaiš­kin­ti jiems ne­ži­no­mus da­ly­kus. Da­bar to nė­ra“, - LŽ sa­kė Z. Vai­gaus­kas.

Vis dėl­to jis pri­pa­ži­no, kad tie­sio­gi­niai me­rų rin­ki­mai šių­me­čius sa­vi­val­dos rin­ki­mus pa­da­rė pa­trauk­les­nius. „Aps­kri­tai sa­vi­val­dos rin­ki­mai nė­ra pa­tys po­pu­lia­riau­si, iš­sky­rus ma­žas sa­vi­val­dy­bes. Ten gy­ven­to­jai ir val­džia yra ga­na ar­ti­mi vie­nas ki­tam. Da­bar ma­žo­se sa­vi­val­dy­bė­se rin­kė­jai bus dar la­biau su­in­te­re­suo­ti bal­suo­ti“, - kal­bė­jo Z. Vai­gaus­kas.

Pa­sak jo, iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo duo­me­nys ro­do, kad žmo­nių ak­ty­vu­mas yra pa­di­dė­jęs bū­tent ma­žo­sio­se sa­vi­val­dy­bė­se. „Per iš­anks­ti­nį bal­sa­vi­mą, su­reng­tą Vil­niaus me­ri­jo­je, ei­lė­je lau­kė tik tie, ku­rie pa­gei­da­vo bal­suo­ti už ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se iš­kel­tus kan­di­da­tus. Žmo­nių, pa­no­ru­sių iš anks­to rink­ti Vil­niaus val­džią, bu­vo vi­sai ma­žai“, - pa­žy­mė­jo VRK pir­mi­nin­kas.

Van­gūs ne tik Lietuvoje

Po­li­to­lo­gas, Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to dės­ty­to­jas Maž­vy­das Jas­trams­kis ne­abe­jo­jo, kad sek­ma­die­nį rin­kė­jų ak­ty­vu­mas bus di­des­nis, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais sa­vi­val­dos rin­ki­mais.

Anot jo, šie sa­vi­val­dos rin­ki­mai žmo­nėms ta­po įdo­mes­ni, nes ga­li­ma bal­suo­ti ne tik už są­ra­šą, bet ir už kon­kre­tų „vei­dą“. „Tai es­mi­nis veiks­nys, ku­ris le­mia šiek tiek di­des­nį su­si­do­mė­ji­mą sa­vi­val­dos rin­ki­mais. Dau­giau bu­vo ir per­so­na­li­zuo­tos rek­la­mos, dau­giau kal­bė­ta per ži­niask­lai­dą, vy­ko dis­ku­si­jų“, - LŽ sa­kė jis.

Tai, kad sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se gy­ven­to­jai bal­suo­ja van­giau­siai, M. Jas­trams­kio tei­gi­mu, nė­ra tik Lie­tu­vos iš­skir­ti­nu­mas. „Žmo­nėms svar­bes­ni at­ro­do tie rin­ki­mai, per ku­riuos spren­džia­mas vyk­do­mo­sios val­džios li­ki­mas. Rin­kė­jai ži­no, kad nuo jų ap­sisp­ren­di­mo ga­li pri­klau­sy­ti vals­ty­bės kur­sas ir eko­no­mi­nė po­li­ti­ka. Sa­vi­val­dos rin­ki­mai - lo­ka­lūs, be to, ir vie­tos val­džia tu­ri ma­žiau ga­lių, to­dėl jie va­di­na­mi an­traei­liais“, - aiš­ki­no po­li­to­lo­gas.

Ką by­lo­ja statistika

Šian­dien yra pa­sku­ti­nė die­na, kai žmo­nės dar ga­li bal­suo­ti na­mie. VRK duo­me­ni­mis, taip par­eikš­ti sa­vo va­lią iš vi­so pa­gei­da­vo be­veik 91 tūkst. rin­kė­jų. Anks­tes­niuo­se, prieš ket­ve­rius me­tus vy­ku­siuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se na­mie bal­sa­vo dau­giau kaip 84,6 tūkst. gy­ven­to­jų.

Per dvi iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo die­nas su­lauk­ta 2,68 proc. (68,2 tūkst.) rin­kė­jų. Ak­ty­viau­siai iš anks­to bal­suo­ta Birš­to­no (6,5 proc.), Za­ra­sų (6,3 proc.) ir Laz­di­jų (5,9 proc.) ra­jo­nuo­se. Kol kas ma­žiau­siai ak­ty­vūs Šiau­lių ra­jo­no gy­ven­to­jai (1,2 proc.).

Per sa­vi­val­dos rin­ki­mus 2011-ai­siais rin­kė­jų ak­ty­vu­mas sie­kė 39,73 proc., o 2007 me­tais - 36,5 pro­cen­to.

Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mai pri­ski­ria­mi prie vie­nų ne­po­pu­lia­riau­sių. Pa­ly­gin­ki­me: per pra­ėju­sius Sei­mo rin­ki­mus bal­sa­vo 44,62 proc., o per per­nykš­čius pre­zi­den­to rin­ki­mus - 43,53 proc. rin­kė­jų.