Rinkėjų aktyvumas antrajame ture – perpus mažesnis
An­tra­ja­me me­rų rin­ki­mų tu­re bal­suo­ja­ma ge­ro­kai pa­sy­viau nei prieš dvi sa­vai­tes - šį­kart rin­kė­jų ak­ty­vu­mas du kar­tus ma­žes­nis nei per rin­ki­mų pir­mą­jį tu­rą.

Tre­čia­die­nį, pir­mą­ją iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo die­ną, sa­vo va­lią ren­kant me­rus par­eiš­kė 11,4 tūkst. ar­ba 0,59 proc. rin­kė­jų. Prieš dvi sa­vai­tes pir­mą­ją iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo die­ną bal­sa­vo 1,22 proc. (30,9 tūkst.) rin­kė­jų.

Šį tre­čia­die­nį ak­ty­viau­siai rin­kė­jai bal­sa­vo Va­rė­nos ra­jo­ne (1,63 proc.) ir Šir­vin­tų ra­jo­ne (1,15 proc.), o ma­žiau­siai ak­ty­vūs bu­vo rin­kė­jai Šiau­lių ra­jo­ne (0,1 proc.) ir Klai­pė­dos ra­jo­ne (0,2 proc.).

Ket­vir­ta­die­nis - pa­sku­ti­nė die­na rin­kė­jams, no­rin­tiems iš anks­to par­eikš­ti sa­vo va­lią me­rų bei Sei­mo na­rio sos­ti­nės Žir­mū­nų apy­gar­do­je rin­ki­muo­se. Sa­vo bal­są ati­duo­ti ga­li­ma vi­so­se Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bė­se iki 20 va­lan­dos.

Me­rai an­tra­ja­me tu­re ren­ka­mi 40-ty­je sa­vi­val­dy­bių, ta­čiau bal­suo­ti iš anks­to ga­li­ma vi­so­se 60-yje sa­vi­val­dy­bių.

Taip pat ket­vir­ta­die­nį tę­sia­mas bal­sa­vi­mas spe­cia­liuo­se pa­štuo­se - čia bal­suo­ja li­go­ni­nė­se, glo­bos na­muo­se, lais­vės at­ėmi­mo vie­to­se esan­tys rin­kė­jai, taip pat at­lie­kan­tys ka­ro tar­ny­bą, esan­tys ka­ri­nė­se mi­si­jo­se už­sie­ny­je. Bal­sa­vi­mas spe­cia­liuo­siuo­se pa­štuo­se vyks ir penk­ta­die­nį.

Penk­ta­die­nį pra­si­dės bal­sa­vi­mas na­muo­se. Bal­suo­ti na­muo­se tei­sę tu­ri ne­įga­lie­ji, taip pat dėl li­gos lai­ki­nai ne­dar­bin­gi ar­ba su­lau­kę 70 me­tų ir dėl svei­ka­tos būk­lės pa­tys jau ne­ga­lin­tys rin­ki­mų die­ną at­vyk­ti į rin­ki­mų apy­lin­kę.