Rinkėjai kai kuriuos veikėjus kilstelėjo auštyn
Rei­tin­guo­da­mi par­ti­jų kan­di­da­tų są­ra­šus, rin­kė­jai jų ly­de­rių ne­pa­kei­tė, ta­čiau kai ku­riuos ži­no­mus vei­kė­jus smar­kiai pa­kė­lė aukš­tyn. Vie­ną di­džiau­sių šuo­lių pa­da­rė bu­vęs kon­ser­va­to­rius Egi­di­jus Va­rei­kis, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos są­ra­še iš 141 vie­tos pa­ki­lęs į 23-ią­ją.

Pir­mi­niais Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos duo­me­ni­mis, su­skai­čia­vus pir­mu­mo bal­sus Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) kan­di­da­tų są­ra­še ly­de­rio po­zi­ci­ją iš­sau­go­jo Sau­lius Skver­ne­lis, Ra­mū­nas Kar­baus­kis li­ko an­tras, Ri­ma Baš­kie­nė – tre­čia.

Pir­ma­ja­me pen­ke­tu­ke per vie­ną po­zi­ci­ją pa­ki­lo me­di­kas Au­re­li­jus Ve­ry­ga ir iš sep­tin­to­sios į penk­tą­ją už­li­po Sei­mo na­rys Po­vi­las Urb­šys.

Ryš­kų šuo­lį pa­gal pir­mu­mo bal­sus pa­de­mons­tra­vo iš 141-os są­ra­šo vie­tos į 23-ąją pa­ki­lęs par­la­men­ta­ras E.Va­rei­kis, iš 114-osios į 28-ąją šok­te­lė­jo po­li­ti­kos moks­lų ba­ka­lau­rė Rū­ta Mi­liū­tė, iš 58-osios į 25-ąją – bu­vęs po­li­ci­jos ko­mi­sa­ras Dai­nius Gai­žaus­kas. Per try­li­ka po­zi­ci­jų iki 17-os vie­tos iš­rei­tin­guo­ta žmo­gaus tei­sių gy­nė­ja Do­vi­lė Ša­ka­lie­nė.

Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) są­ra­šo pir­mo­je vie­to­je li­ko par­ti­jos pir­mi­nin­kas Gab­rie­lius Lands­ber­gis, į an­trą iš ket­vir­tos pa­ki­lo bu­vu­si fi­nan­sų mi­nis­trė Ing­ri­da Ši­mo­ny­tė, bu­vęs par­ti­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius iš­si­lai­kė tre­čio­je po­zi­ci­jo­je. An­tro­je są­ra­šo vie­to­je bu­vu­si Sei­mo na­rė Ire­na De­gu­tie­nė nu­kri­to į ket­vir­tą vie­tą, penk­to­je li­ko par­la­men­ta­rė Ag­nė Bi­lo­tai­tė.

Ryš­kes­nius šuo­lius pa­de­mons­tra­vo iš 18-osios są­ra­šo vie­tos į sep­tin­tą pa­ki­lęs dip­lo­ma­tas Žy­gi­man­tas Pa­vi­lio­nis, iš 29-osios į 11-ąją šok­te­lė­jęs vi­suo­me­ni­nin­kas Ta­das Lan­gai­tis bei iš 36-os vie­tos į 13-ąją pa­ki­lęs sos­ti­nės vi­ce­me­ras My­ko­las Ma­jaus­kas. Be­veik per 100 po­zi­ci­jų iki 42-os vie­tos už­li­po Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Mar­ty­nas Šiur­kus.

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius nie­kam ne­už­lei­do pir­mos vie­tos Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­še. Į an­trą­ją vie­tą iš šeš­tos są­ra­šo po­zi­ci­jos pa­ki­lo par­la­men­to vi­ce­pir­mi­nin­kas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las, tre­čio­je vie­to­je li­ko fi­nan­sų mi­nis­trė Ra­sa Bud­ber­gy­tė. Į ket­vir­tą vie­tą iš an­tro­sios są­ra­šo po­zi­ci­jos nu­kri­to Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas Al­gir­das Sy­sas, o pen­ke­tu­ką bai­gė per vie­ną po­zi­ci­ją nu­kri­tęs kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas.

Pa­ste­bi­mą šuo­lį par­ti­jo­je pa­de­mons­tra­vo iš 34-os są­ra­šo vie­tos į de­vin­tą vie­tą pa­ki­lęs už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius, iš są­ra­šo dug­no iki 20-osios vie­tos šok­te­lė­jęs krep­ši­nio tre­ne­ris An­ta­nas Si­rei­ka, iš 61-osios vie­tos iki 23-os pa­ki­lęs prem­je­ro pa­ta­rė­jas An­ta­nas Vin­kus. Be­ne di­džiau­sią nuo­smu­kį pa­ty­rė iš de­vin­tos vie­tos iki 35-os nu­kri­tu­si mi­nis­tro pir­mi­nin­ko pa­ta­rė­ja Auk­sė Kon­tri­mie­nė.

Pa­gal pir­mu­mo bal­sus, Li­be­ra­lų są­jū­džio są­ra­še pir­mą­sias dvi vie­tas iš­sau­go­jo są­ra­šo ly­de­riai Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las ir Vir­gi­li­jus Alek­na. Po jų ei­na iš sep­tin­tos są­ra­šo vie­tos pa­ki­lęs par­la­men­ta­ras Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius, sa­vo po­zi­ci­jos ne­pa­kei­tu­si par­la­men­ta­rė Vik­to­ri­ja Čmi­ly­tė-Niel­sen ir iš tre­čio­sios vie­tos nu­kri­tęs Sei­mo na­rys Vi­ta­li­jus Gai­lius.

Pa­ste­bi­mą šuo­lį pa­de­mons­tra­vo 19-oje są­ra­šo vie­to­je bu­vu­si sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė Auš­ri­nė Ar­mo­nai­tė, ji pa­ki­lo iki šeš­tos po­zi­ci­jos, taip pat iš 23-io­sios vie­tos į 11-ąją pa­ki­lo Sei­mo na­rys Ar­mi­nas Ly­de­ka, per 20 po­zi­ci­jų iki 19-osios už­li­po Vil­niaus ta­ry­bos na­rys Vin­cas Jur­gu­tis. Per 57-ias vie­tas iki 22-osios šok­te­lė­jo ko­mu­ni­ka­ci­jos spe­cia­lis­tas Ma­rius Go­ro­chovs­kis, per be­veik 70 po­zi­ci­jų iki 29-osios pa­ki­lo IT spe­cia­lis­tas Skir­man­tas Tu­me­lis.

Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jo­je-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­go­je su­skai­čia­vus pir­mu­mo bal­sus pir­mo­je po­zi­ci­jo­je iš­si­lai­kė są­ra­šo ly­de­rė Sei­mo na­rė Ri­ta Ta­ma­šiu­nie­nė. Į an­trą vie­tą iš ket­vir­tos rin­kė­jai pa­kė­lė par­la­men­ta­rę Van­dą Krav­čio­nok, į tre­čią iš penk­tos – Sei­mo na­rį Zbig­ne­vą Je­dins­kį, iš ket­vir­tos į sep­tin­tą – Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ką Ja­ros­la­vą Nar­ke­vi­čių, į penk­tą iš tre­čio­sios vie­tos nu­kri­to Sei­mo na­rys Mi­cha­las Mac­ke­vi­čius.

Žy­mų šuo­lį pa­de­mons­tra­vo iš 138-osios są­ra­šo vie­tos iki de­vin­tos pa­ki­lęs Sei­mo na­rys Leo­nar­das Tal­mon­tas.

„Tvar­kie­čių“ są­ra­šą rin­kė­jai pert­var­kė ne­smar­kiai. Ly­de­rio po­zi­ci­jas iš­sau­go­jo Sei­mo na­rys Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis. Nuo jo pa­gal gau­tus pir­mu­mo bal­sus at­si­li­ko iš ket­vir­tos į an­trą vie­tą pa­ki­lęs Pe­tras Gra­žu­lis, per 7 vie­tas į tre­čią­ją pa­ki­lo ra­di­jo sto­ties sa­vi­nin­kas Kęs­tu­tis Pū­kas. Pir­ma­ja­me pen­ke­tu­ke taip pat yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas Kęs­tas Koms­kis bei ad­vo­ka­tas Ri­mas And­ri­kis.

Tau­ti­nin­ką Ju­lių Pa­nką rin­kė­jai iš 21 vie­tos įra­šė į vie­nuo­lik­tą, bu­vu­sį Sei­mo na­rį And­rių Še­džių iš 17-os – į de­vin­tą.

Dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je, ne­ga­lu­ti­niais duo­me­ni­mis, dau­giau­siai man­da­tų su­rin­ko Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga, ji pre­ten­duo­ja į 20 man­da­tų, an­tro­ji – Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai su 19 man­da­tų, tre­ti – so­cial­de­mo­kra­tai su 13 man­da­tų, ket­vir­ti – Li­be­ra­lų są­jū­dis, pel­nę 8 man­da­tus. Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ja-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­ga ir par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ pel­nė po 5 man­da­tus.