Rinkėjai ieškojo ir rado trečiąją jėgą
Rin­ki­mų ži­nia la­bai pa­pras­ta – kon­ser­va­to­riais rin­kė­jai dar ne­pa­si­ti­ki, so­cial­de­mo­kra­tais – jau ne­pa­si­ti­ki. To­dėl di­de­lė da­lis rin­kė­jų ieš­ko­jo tre­čio­sios jė­gos, ku­ria ta­po Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga.

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Al­gio Kru­pa­vi­čiaus tei­gi­mu, Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (TS-LKD) per­ne­lyg pa­si­ti­kė­jo sa­vi­mi ir gal­vo­jo, kad pir­mo­jo rin­ki­mų tu­ro ten­den­ci­jos tu­rė­tų pa­si­kar­to­ti an­tra­ja­me. „Taip ne­įvy­ko. Aps­kri­tai so­cio­lo­gai sa­ko, kad TS-LKD tu­rės prob­le­mų dėl pa­pras­tos prie­žas­ties – ji nė­ra an­tro, o tik pir­mo pa­si­rin­ki­mo par­ti­ja. Bet kad TS-LKD at­me­ti­mas vyks to­kiu mas­tu, bu­vo siurp­ri­zas“, – „Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė po­li­to­lo­gas. Kon­ser­va­to­riai pa­ty­rė pra­lai­mė­ji­mą di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se, ypač skau­dus jiems bu­vo Kau­no „pra­ra­di­mas“.

An­tra skau­džiai rin­ki­mus pra­lai­mė­ju­si po­li­ti­nė jė­ga – So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP). „Jų pra­lai­mė­jim­mas vien­man­da­tė­se ženk­liai di­des­nis nei dau­gia­man­da­tė­je, kur LSDP iš es­mės pra­ra­do du man­da­tus. Vien­ma­na­da­tė­se so­cial­de­mo­kra­tai lai­mė­jo tik ke­tu­rias vie­tas. Ki­ta ver­tus, ga­li taip su­sik­los­ty­ti ap­lin­ky­bės, kad LSDP liks val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je, bet pir­mą kar­tą bus jau­nes­nio­jo bro­lio vaid­me­ny­je“, – tei­gė A. Kru­pa­vi­čius. Jis ma­no, kad LSDP ir Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos koa­li­ci­ja „ga­lė­tų bū­ti pers­pek­ty­vi“ dėl pa­na­šaus elek­to­ra­to. „Vals­tie­čiams“ LSDP yra an­tro pa­si­rin­ki­mo par­ti­ja ir at­virkš­čiai. „Bent jau so­cia­li­niais eko­no­mi­niais klau­si­mais „vals­tie­čiai“ yra pa­si­ren­gę bū­ti la­biau kai­rie­ji nei so­cial­de­mo­kra­tai per pa­sta­ruo­sius ket­ve­rius me­tus“, – pa­ste­bė­jo A. Kru­pa­vi­čius. Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad per vi­sus ne­prik­lau­so­my­bės me­tus tai ket­vir­tas kar­tas, kai vie­na par­ti­ja Sei­me tu­rės to­kią gau­sią frak­ci­ją. Iki šiol to­kią gau­sią frak­ci­ją bu­vo pa­vy­kęs su­for­muo­ti tik Aukš­čiau­sio­jo­je ta­ry­bo­je– At­ku­ria­ma­ja­me Sei­me – Są­jū­džio frak­ci­ja, 1992 me­tais – tuo­me­ti­nės Lie­tu­vos de­mo­kra­ti­nės dar­bo par­ti­jos, 1996 me­tais – Tė­vy­nės są­jun­gos.