Ričardas Malinauskas kaltina prokurorus ir teisėjus korupcija
Drus­ki­nin­kų me­ras Ri­čar­das Ma­li­naus­kas kal­ti­na ko­rup­ci­ja pro­ku­ro­rus ir tei­sė­jus, pri­si­dė­ju­sius prie ne­skun­džia­mo įpa­rei­go­ji­mo nu­griau­ti prie Vi­jū­nė­lės tven­ki­nio Drus­ki­nin­kuo­se esan­tį pa­sta­tą.

Iš ko­man­di­ruo­tės grį­žęs Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės va­do­vas Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo (AT) nu­tar­tį dėl va­di­na­mo­jo Vi­jū­nė­lės dva­ro va­di­na „ko­rup­ci­nio ar­ba po­li­ti­nio už­sa­ky­mo lyg­mens“ spren­di­mu, o pro­ku­ro­rus kal­ti­na klas­to­jus do­ku­men­tus.

„Šio­je vie­to­je tu­riu tik vie­ną no­rą: tiek pro­ku­ro­rei, tiek tei­sė­jams pa­žiū­rė­ti į akis. Da­lį (do­ku­men­tų – BNS) klas­to­jo pro­ku­ra­tū­ra, teis­mas ne­įsi­gi­li­no kaž­ko­dėl, vi­siš­kai ne­pa­reiš­kė no­ro įsi­gi­lin­ti, – BNS par­eiš­kė R.Ma­li­naus­kas. – Ar­ba kaž­kas su­mo­kė­jo la­bai di­de­lius pi­ni­gus ir tai yra ko­rup­ci­nis skan­da­las, ar­ba tai yra po­li­ti­nis už­sa­ky­mas, ne­ži­nau ko­kiu ly­giu. (Su­mo­kė­jo – BNS) tei­sė­jams, pro­ku­ro­rei. Aš ne­sa­kau pro­ku­ro­rams, aš sa­kau pro­ku­ro­rei, ku­ri ini­ci­ja­vo ir da­rė. Nes jei pa­si­gi­lin­tu­mė­te dau­giau, tai jūs su­pras­tu­mė­te, ko­kio ly­gio tai yra afe­ra iš tei­sė­sau­gos pu­sės.“

R.Ma­li­naus­ko tei­gi­mu, AT nu­tar­tį šiuo me­tu svars­to sa­vi­val­dy­bės tei­si­nin­kai, tad to­les­nių ga­li­mų sa­vi­val­dy­bės žings­nių ne­ko­men­tuo­ja. Me­ras tei­gia ne­bend­ra­vęs su pa­sta­to sa­vi­nin­ku Žil­vi­nu Po­vi­lo­niu, ta­čiau gir­dė­jęs, jog šis ne­at­me­ta sa­vo tei­ses gin­ti Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­me (EŽTT).

„Man la­bai no­rė­tų­si, jei yra Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nė­je ar ku­rio­je nors ki­to­je pro­ku­ra­tū­ro­je są­ži­nin­gas pro­ku­ro­ras, kad jis pa­si­do­mė­tų Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rės Dei­man­tės Ni­ki­ti­nie­nės veik­la šio da­ly­ko at­žvil­giu. Jei ko­kia nors tei­si­nė drau­gi­ja ar kas pa­si­do­mė­tų tei­sė­jų pri­im­tų spren­di­mu, ma­nau, su­si­da­ry­tų nuo­mo­nę apie tei­si­nės vals­ty­bės bu­vi­mą ar­ba ne­bu­vi­mą“, – pik­ti­no­si jis.

Da­bar­ti­nis pa­sta­to sa­vi­nin­kas Žil­vi­nas Po­vi­lo­nis sa­ko, kad su tei­si­nin­kais svars­to pa­sta­tą pa­do­va­no­ti sa­vi­val­dy­bei. Jį nu­griau­ti AT įpa­rei­go­jo per še­šis mė­ne­sius.

„Pa­si­ta­riau su ad­vo­ka­tais, siū­ly­si­me do­va­no­ti šį dva­rą Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bei. Ne­si­ruo­šiu aš jo griau­ti nei ko da­ry­ti. Aiš­ku, jei pri­vers, nu­griau­si­me. Bet ne­jau­gi Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė ne­tu­ri po­rei­kio pa­da­ry­ti bib­lio­te­kos ar dar ko? Ne­sup­ran­tu šian­dien Lie­tu­vos vals­ty­bės, ku­ri (lie­pia – BNS) griau­ti to­kį pa­sta­tą (...). Gal mes siek­si­me kaž­ko­kią kom­pen­sa­ci­ją gau­ti“, – svars­tė jis.

Ko­kios kom­pen­sa­ci­jos jis no­rė­tų, Ž.Po­vi­lo­nis kol kas ne­nu­ro­do. Anks­čiau jis tei­gė siek­siąs iš sa­vi­val­dy­bės gau­ti kom­pen­sa­ci­ją už pa­tir­tą ža­lą. Vers­li­nin­kas nu­ro­dė pir­kęs pa­sta­tą už 630 tūkst. li­tų (apie 182 tūkst. eu­rų), ta­čiau in­ves­ta­vęs pa­pil­do­mai į jo įren­gi­mą, tad svars­to na­mą įver­tin­ti rin­kos ver­te ir pra­šy­ti at­ly­gin­ti vi­są su­mą.

Be­veik 600 kvad­ra­ti­nių me­trų pa­sta­tas Drus­ki­nin­kų cen­tre, vie­tos gy­ven­to­jų pra­min­tas Vi­jū­nė­lės dva­ru, ku­ror­ti­nė­je zo­no­je pra­dė­tas sta­ty­ti 2013 me­tais. Sta­ty­bai rei­ka­lin­gus lei­di­mus da­vė Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė ir vie­tos že­mėt­var­ki­nin­kai. Iš pra­džių šis tur­tas pri­klau­sė aly­tiš­kiui Ro­mui Ba­ra­naus­kui, vė­liau – kau­nie­čiams su­tuok­ti­niams, vers­li­nin­kui Žil­vi­nui ir Zi­nai Po­vi­lo­niams.

Gin­da­ma vie­šą­jį in­te­re­są 2014 me­tais Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra krei­pė­si į Vil­niaus apy­lin­kės teis­mą, siek­da­ma pa­nai­kin­ti vi­sus su sta­ty­bo­mis šio­je te­ri­to­ri­jo­je su­si­ju­sius do­ku­men­tus. Ta­čiau šis teis­mas at­si­sa­kė ten­kin­ti pro­ku­ra­tū­ros rei­ka­la­vi­mus. 2015-ųjų ru­de­nį Vy­riau­sy­bė iš sa­vo nu­ta­ri­mo iš­brau­kė vi­są sky­rių, ku­ris reg­la­men­ta­vo ku­ror­tų ap­sau­gos zo­nas. Tei­sė­sau­ga bu­vo pra­dė­ju­si iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, įtar­da­ma ne­tei­sė­tą po­vei­kį nai­ki­nant šį tei­sės ak­tą, ty­ri­mas nu­trauk­tas ne­ra­dus nu­si­kals­ta­mos vei­kos po­žy­mių.

Ta­čiau pa­vie­ši­nus ja­me fi­gū­ra­vu­sių po­li­ti­kų ir Vy­riau­sy­bės na­rių po­kal­bių iš­klo­ti­nes, pa­aiš­kė­jo, kad ku­ror­ti­nių zo­nų pa­nai­ki­ni­mo sie­kė Drus­ki­nin­kų me­ras R.Ma­li­naus­kas, jis tuo me­tu pri­klau­sė So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jai. Dėl to jis ne kar­tą skam­bi­no tuo­me­ti­niam ap­lin­kos mi­nis­trui Kęs­tu­čiui Tre­čio­kui, Vy­riau­sy­bės kanc­le­riui Al­mi­nui Ma­čiu­liui, ki­tiems par­ei­gū­nams.

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas pri­pa­ži­no prieš­ta­rau­jan­čia pa­grin­di­niam ša­lies įsta­ty­mui Vy­riau­sy­bės dar­bo reg­la­men­to nuo­sta­tą, ku­ri lei­džia Vy­riau­sy­bės po­sė­džio dar­bot­var­kę pa­pil­dy­ti iš anks­to ne­de­rin­tais klau­si­mais.