Rezonansines bylas siūloma leisti nagrinėti ir tarėjams
Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja kar­tu su moks­li­nin­kais ir tei­sės pra­kti­kais par­en­gė Vi­suo­me­ni­nių tei­sė­jų (ta­rė­jų) ins­ti­tu­to teis­muo­se kon­cep­ci­ją, ku­ri bus pa­teik­ta vi­suo­me­nei svars­ty­ti.

Ta­rė­jai da­ly­vau­tų by­lo­se dėl la­bai su­nkių nu­si­kal­ti­mų pa­da­ry­mo (už ku­riuos bau­džia­ma­ja­me įsta­ty­me nu­ma­ty­ta di­džiau­sia baus­mė vir­ši­ja 10 me­tų lais­vės at­ėmi­mo); by­lo­se dėl ko­rup­ci­nio po­bū­džio nu­si­kal­ti­mų; dar­bo by­lo­se; ci­vi­li­nė­se by­lo­se dėl ža­los, at­si­ra­du­sios dėl iki­teis­mi­nio ty­ri­mo par­ei­gū­nų, pro­ku­ro­ro, tei­sė­jo ir teis­mo ne­tei­sė­tų veiks­mų, at­ly­gi­ni­mo; ci­vi­li­nė­se ir ad­mi­nis­tra­ci­nė­se by­lo­se, ku­rio­se par­eikš­tas ieš­ki­nys ar par­eiš­ki­mas vie­ša­jam in­te­re­sui gin­ti bei by­lo­se dėl tar­ny­bi­nių gin­čų.

Ta­rė­jai bū­tų ski­ria­mi da­ly­vau­ti šio­se by­lo­se tik tuo­met, kai to pa­gei­dau­tų bent vie­na pro­ce­so ša­lis, pro­ku­ro­ras, kal­ti­na­ma­sis, nu­ken­tė­ju­sy­sis ar jų gy­nė­jai ir (ar) at­sto­vai. Ta­čiau nag­ri­nė­jant by­las dėl ko­rup­ci­nio po­bū­džio nu­si­kal­ti­mų ir dar­bo by­las ta­rė­jai bū­tų ski­ria­mi vi­sais at­ve­jais.

„Kar­tu su tei­sė­ju šias by­las nag­ri­nė­jan­tys ta­rė­jai iš es­mės tu­rė­tų to­kias pa­čias tei­ses kaip ir tei­sė­jas. Jei­gu by­lą nag­ri­nė­tų vie­nas tei­sė­jas, tuo­met su juo po­sė­džiau­tų du ta­rė­jai, jei trys tei­sė­jai – tuo­met ke­tu­ri ta­rė­jai. Ta­rė­jai da­ly­vau­tų tik žo­di­nio by­los nag­ri­nė­ji­mo pro­ce­se pir­mos ins­tan­ci­jos teis­muo­se“, – pa­žy­mi Tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis.

Pa­gal par­eng­tą kon­cep­ci­ją ta­rė­jais ga­lė­tų bū­ti ne jau­nes­ni nei 25 me­tų ir ne vy­res­ni nei 65 me­tų ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos Lie­tu­vos pi­lie­čiai, mo­kan­tys lie­tu­vių kal­bą ir dek­la­ra­vę gy­ve­na­mą­ją vie­tą Lie­tu­vo­je. Ta­rė­jais ne­ga­lė­tų bū­ti vals­ty­bės po­li­ti­kai, vals­ty­bės par­ei­gū­nai, sta­tu­ti­niai vals­ty­bės tar­nau­to­jai, tei­sė­jai, pro­ku­ro­rai, ad­vo­ka­tai (ad­vo­ka­to pa­dė­jė­jai), no­ta­rai (ase­so­riai), ants­to­liai (ants­to­lio pa­dė­jė­jai), teis­mo, pro­ku­ra­tū­ros ar iki­teis­mi­nio ty­ri­mo įstai­gos vals­ty­bės tar­nau­to­jai ar dar­buo­to­jai, dir­ban­tys pa­gal dar­bo su­tar­tį, ka­riai. Taip pat į ta­rė­jų są­ra­šą ne­bū­tų at­ren­ka­mi as­me­nys, ku­rie dėl svei­ka­tos būk­lės ar ki­tų svar­bių prie­žas­čių ne­ga­li at­lik­ti ta­rė­jo par­ei­gų.

Siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad as­me­nys, ati­tin­kan­tys ta­rė­jams ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus, į šį są­ra­šą ga­lė­tų įsi­ra­šy­ti sa­va­no­riš­kais pa­grin­dais. Jei sa­va­no­rių kan­di­da­tų ne­pa­kak­tų, ta­rė­jų są­ra­šas bū­tų su­da­ro­mas at­si­tik­ti­nės at­ran­kos bū­du, va­do­vau­jan­tis Gy­ven­to­jų re­gis­tro duo­me­ni­mis.

„Da­ly­vau­ti kon­kre­čio­se by­lo­se į są­ra­šą įtrauk­ti ta­rė­jai taip pat bū­tų ski­ria­mi at­si­tik­ti­nės at­ran­kos bū­du, pa­si­nau­do­jant Lie­tu­vos teis­mų in­for­ma­ci­ne sis­te­ma. Siū­lo­ma nu­sta­ty­ti, kad per vie­nus me­tus tas pats as­muo ga­li bū­ti ski­ria­mas da­ly­vau­ti nag­ri­nė­jant ne dau­giau kaip 1–2 by­las. Pri­ori­te­to tvar­ka by­los bū­tų ski­ria­mos nag­ri­nė­ti as­me­nims, įra­šy­tiems į ta­rė­jų są­ra­šą sa­va­no­riš­kais pa­grin­dais“, – pa­sa­ko­ja tei­sin­gu­mo mi­nis­tras.

Kon­cep­ci­jo­je siū­lo­ma, kad ta­rė­jams už dar­bą bū­tų mo­ka­ma apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jo par­ei­gi­nės al­gos dy­džio kom­pen­sa­ci­ja pa­gal fak­tiš­kai by­lai nag­ri­nė­ti su­gaiš­tą lai­ką, t. y. mo­ka­ma už tas die­nas, kuo­met ta­rė­jas po­sė­džiau­ja. Šiuo me­tu apy­lin­kės tei­sė­jo par­ei­gi­nės al­gos dy­dis, ne­ats­kai­čius mo­kes­čių, yra 1853,10 eu­ro. Pa­vyz­džiui, už vie­ną dar­bo die­ną bū­tų mo­ka­ma 88,24 eu­ro kom­pen­sa­ci­ja. Skai­čiuo­ja­ma, kad ta­rė­jų kom­pen­sa­ci­joms kas­met rei­kė­tų su­mo­kė­ti apie 7 mln. eu­rų.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos nuo­mo­ne, no­rint įtei­sin­ti ta­rė­jų ins­ti­tu­tą Lie­tu­vo­je, rei­kė­tų keis­ti Kons­ti­tu­ci­ją ir 9 įsta­ty­mus.

„Ta­rė­jų ins­ti­tu­to įdie­gi­me aš ma­tau daug tei­gia­mų pa­sek­mių – di­des­nį vi­suo­me­nės pa­si­ti­kė­ji­mą teis­mais, di­des­nes de­mo­kra­ti­jos ga­ran­ti­jas, pa­pil­do­mą ap­sau­gą nuo ga­li­mo po­vei­kio teis­mui ir nuo pa­ties teis­mo pikt­nau­džia­vi­mo“, – tei­gia J. Ber­na­to­nis.

Miš­rios pro­fe­sio­na­lių tei­sė­jų ir ta­rė­jų ko­le­gi­jos yra la­bai po­pu­lia­rios tiek Ry­tų ir Vi­du­rio, tiek Va­ka­rų Eu­ro­po­je. Ta­rė­jų ins­ti­tu­tas vei­kia Vo­kie­ti­jo­je, Pra­ncū­zi­jo­je, Šve­di­jo­je, Aus­tri­jo­je, Bel­gi­jo­je, Da­ni­jo­je, Is­pa­ni­jo­je, Len­ki­jo­je, Ru­mu­ni­jo­je, Bul­ga­ri­jo­je.