Rezoliucija dėl Lenkijos įstrigo Seime
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) še­šė­li­nės Vy­riau­sy­bės už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro Aud­ro­niaus Ažu­ba­lio par­eng­ta re­zo­liu­ci­ja dėl Lie­tu­vos ir Len­ki­jos stra­te­gi­nės par­tne­rys­tės Sei­mo dė­me­sio kol kas ne­su­lau­kė.

Sei­mas va­kar iš ry­ti­nio ple­na­ri­nio po­sė­džio dar­bot­var­kės be dis­ku­si­jų iš­brau­kė A. Ažu­ba­lio ir jo ko­le­gų par­eng­tą re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tą. La­biau­siai kon­ser­va­to­rius tei­gė esąs nu­si­vy­lęs, kad jo idė­jos ne­pa­lai­kė so­cial­de­mo­kra­tai Už­sie­nio bei Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­tų va­do­vai Be­ne­dik­tas Juo­dka ir Ge­di­mi­nas Kir­ki­las. Pa­sak A. Ažu­ba­lio, tai ženk­las nau­ja­jai Len­ki­jos po­li­ti­nei va­do­vy­bei, kad mū­sų val­dan­čia­jai koa­li­ci­jai es­mi­niai geo­po­li­ti­niai in­te­re­sai yra vi­sai ne­svar­būs. „Ko­kį mes sig­na­lą siun­čia­me ar­tė­jant kar­tu ir pre­zi­den­to L. Kac­zyns­kio tra­giš­kos žū­ties še­še­rių me­tų liūd­nam ju­bi­lie­jui? Aš ma­nau, sig­na­las blo­gas. Tai, kad to­ma­ševs­ki­nin­kai pa­si­sa­kė prieš, tai čia nie­ko nau­jo, jie tie­siog vyk­do Krem­liaus va­lią. Ta­čiau jūs, tie žmo­nės, ku­rie bent šiek tiek su­si­gau­do, kas yra tarp­tau­ti­niai san­ty­kiai“, – kreip­da­ma­sis į Sei­mo na­rius ap­gai­les­ta­vo A. Ažu­ba­lis. Jam at­si­kir­to Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos frak­ci­jos se­niū­nė Ri­ta Ta­ma­šu­nie­nė. Pa­sak jos, pri­im­ta pa­kan­ka­mai dvi­ša­lius san­ty­kius reg­la­men­tuo­jan­čių do­ku­men­tų, o re­zu­liu­ci­jų pro­jek­tus tu­rė­tų reng­ti spe­cia­liai san­ty­kiams pa­lai­ky­ti eg­zis­tuo­jan­čios ins­ti­tu­ci­jos „Jos tu­rė­tų rim­tai par­eng­ti re­zo­liu­ci­ją, o ne per vie­ną nak­tį“, – tei­gė Sei­mo na­rė. R. Ta­ma­šu­nie­nės nuo­mo­ne, „pa­ra­šy­ti la­pe­lį, ku­riuo ga­lė­tų nu­vy­kęs į Len­ki­ją A. Ažu­ba­lis pa­mo­juo­ti prieš no­sį, kad ne­va kaž­kas vyks­ta, tai vi­sai ne tas po­žiū­ris į kai­my­ni­nių ša­lių san­ty­kius.

Kon­ser­va­to­rių par­eng­ta­me re­zo­liu­ci­jos pro­jek­te siū­lo­ma iš­reikš­ti par­amą Len­ki­jos va­do­vy­bės pa­si­ry­ži­mui telk­ti re­gio­no vals­ty­bes vie­nin­gai spren­džiant te­ri­to­ri­nio, ener­ge­ti­nio ir po­li­ti­nio sau­gu­mo klau­si­mus bei pa­tei­kia­mi siū­ly­mai, kaip stip­rin­ti Lie­tu­vos ir Len­ki­jos po­li­ti­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą. Re­zo­liu­ci­jo­je siū­lo­ma for­muo­ti bend­rą po­zi­ci­ją dėl re­gio­no sau­gu­mo gy­ny­bos reik­mių ar­tė­jan­čia­me Var­šu­vos NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­me bei siek­ti, kad da­bar­ti­nė ka­ri­nių pa­jė­gų ro­ta­ci­ja bū­tų pa­keis­ta pa­sto­viu vi­sų rū­šių NA­TO pa­jė­gų iš­dės­ty­mu. Len­ki­jos vy­riau­sy­bė kvie­čia­ma bend­ra­dar­biau­ti tę­siant es­mi­nių ener­ge­ti­kos pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mą, ska­ti­nant Šiau­rės-Bal­ti­jos ir Vy­šeg­ra­do re­gio­nų po­li­ti­nį dia­lo­gą bei kar­tu for­muo­jant am­bi­cin­gą Ry­tų par­tne­rys­tės po­li­ti­kos vi­zi­ją.

Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, Sei­mo de­le­ga­ci­jos Lie­tu­vos Sei­mo ir Len­ki­jos Sei­mo bei Se­na­to na­rių asamb­lė­jo­je por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė ne­ma­tąs to­kios re­zo­liu­ci­jos po­rei­kio. „Bet ap­sisp­ręs­ti tu­rės Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tas“, – sa­kė Sei­mo na­rys. Jo nuo­mo­ne, kon­ser­va­to­riaus pa­siū­ly­ta re­zo­liu­ci­ja yra „dau­giau pro­gi­nė“, skir­ta Smo­lens­ko ka­tas­tro­fai pri­si­min­ti. Sek­ma­die­nį Len­ki­jo­je vyk­sian­čio­se iš­kil­mė­se, skir­to­se šiai liūd­nai da­tai pa­mi­nė­ti, da­ly­vaus Sei­mo na­riai Ema­nue­lis Zin­ge­ris ir Ja­ros­la­vas Nar­ke­vi­čius.