Rezidencijoms išlaikyti – tūkstančiai
Iš mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų ap­mo­ka­mas vals­ty­bės va­do­vų ir par­la­men­ta­rų gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų iš­lai­ky­mas per pa­sta­ruo­sius me­tus at­siė­jo dau­giau kaip 100 tūkst. eu­rų. Į šią su­mą įskai­čiuo­ti ko­mu­na­li­niai mo­kes­čiai, pa­sta­tų prie­žiū­ra.

Pre­zi­den­to, prem­je­ro ir da­lies Sei­mo na­rių ap­rū­pi­ni­mą gy­ve­na­mo­sio­mis pa­tal­po­mis nu­ma­to įsta­ty­mai. Aukš­čiau­si ša­lies va­do­vai įsi­kū­rę re­zi­den­ci­jo­se Tur­niš­kė­se, o Vil­niu­je ar ne­to­li jo būs­to ne­tu­rin­tys par­la­men­ta­rai gy­ve­na Sei­mo vieš­bu­ty­je, esan­čia­me Ge­di­mi­no pros­pek­te.

Užim­tos vi­sos rezidencijos

Pre­zi­den­ti­nių re­zi­den­ci­jų kvar­ta­le Tur­niš­kė­se užim­tos vi­sos trys re­zi­den­ci­jos. Kaip „Lie­tu­vos ži­nias“ in­for­ma­vo pre­zi­den­tės Spau­dos tar­ny­bos at­sto­vai, ša­lies va­do­vės Da­lios Gry­baus­kai­tės re­zi­den­ci­jos plo­tas – 534 kv. me­trai. Pra­ėju­siais me­tais ko­mu­na­li­nės iš­lai­dos sie­kė 6 tūkst. 445 eu­rus.

D. Gry­baus­kai­tė yra sa­kiu­si, kad bai­gu­si ka­den­ci­ją ne­ke­ti­na lik­ti gy­ven­ti re­zi­den­ci­jo­je Tur­niš­kė­se. Prieš mė­ne­sį skelb­ta, kad pre­zi­den­tė at­li­ko avan­si­nį 10,5 tūkst. eu­rų mo­kė­ji­mą ir ke­ti­na įsi­gy­ti skly­pą Vil­niaus pa­kraš­ty­je, Ba­jo­ruo­se.

Ka­den­ci­ją bai­gu­sio pre­zi­den­to Val­do Adam­kaus re­zi­den­ci­ja ne­daug ma­žes­nė – 515 kv. me­trų. Ko­mu­na­li­nės iš­lai­dos 2015 me­tais sie­kė 7 tūkst. 366 eu­rus.

Tre­čio­je pre­zi­den­ti­nė­je re­zi­den­ci­jo­je te­be­gy­ve­na pre­zi­den­to Al­gir­do Bra­zaus­ko naš­lė Kris­ti­na Bra­zaus­kie­nė. „Ka­den­ci­ją bai­gu­sio pre­zi­den­to A. Bra­zaus­ko re­zi­den­ci­jos, ku­rio­je gy­ve­na jo naš­lė K. Bra­zaus­kie­nė, plo­tas – 441,29 kv. me­tro. Už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas mo­ka nuo­mi­nin­kė“, – sa­kė pre­zi­den­tės Spau­dos tar­ny­bos at­sto­vai.

Pa­si­bai­gus būs­to pa­nau­dos su­tar­čiai K. Bra­zaus­kie­nė ne­rea­ga­vo į pra­šy­mus iš­si­kraus­ty­ti, to­dėl Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­ja per­nai krei­pė­si į teis­mą dėl jos iš­kel­di­ni­mo iš vals­ty­bi­nės re­zi­den­ci­jos. Bir­že­lį Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mas pa­ten­ki­no Pre­zi­den­to kan­ce­lia­ri­jos ieš­ki­nį. Ta­čiau K. Bra­zaus­kie­nė jį aps­kun­dė.

Bran­giau­sias – šil­dy­mas

Re­zi­den­ci­ją Tur­niš­kė­se tu­ri ir prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius. Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos Spau­dos tar­ny­bos at­sto­vų tei­gi­mu, nuo 2015 me­tų rug­sė­jo iki šių me­tų rug­sė­jo iš­lai­dos už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas sie­kė apie 10 tūkst. 300 eu­rų. Prem­je­ro re­zi­den­ci­jos šil­dy­mas at­siė­jo 5 tūkst. 966 eu­rų, elek­tra – 3 tūkst. 718 eu­rų, van­duo 398 eu­rus, šiukš­lių iš­ve­ži­mas – 217 eu­rų. „Re­zi­den­ci­jo­je dir­ba du dar­buo­to­jai, tu­rin­tys po 0,5 eta­to, jų me­ti­nis dar­bo už­mo­kes­tis – 15 tūkst. 336 eu­rai“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jos Spau­dos tar­ny­bos at­sto­vai.

Po sep­ty­ne­rius me­tus tru­ku­sių re­mon­to dar­bų prem­je­ro re­zi­den­ci­ja Tur­niš­kė­se baig­ta įreng­ti 2014 me­tais. Dvie­jų aukš­tų pa­sta­tas su rū­siu, erd­via ve­ran­da, bal­ko­nais uži­ma dau­giau kaip 600 kv. m. (gy­ve­na­ma­sis plo­tas – 259 kv. m). Pir­ma­me aukš­te įreng­ta mo­der­ni vir­tu­vė, sve­tai­nė, ka­vos gė­ri­mo ir prem­je­ro dar­bo, sve­čių vo­nios kam­ba­riai. Na­mo grin­dys iš­klo­tos ąžuo­li­ne dan­ga, įreng­tas du­ji­nis šil­dy­mas. Prem­je­ras A. But­ke­vi­čius su žmo­na Ja­ni­na į re­zi­den­ci­ją at­si­kraus­tė ne­tru­kus po jos re­kons­truk­ci­jos 2014-ųjų rugp­jū­tį.

Lais­vų bu­tų ne­daug

Par­la­men­ta­rams su­tei­kia­ma ga­li­my­bė ne­mo­ka­mai ap­si­gy­ven­ti Vil­niaus cen­tre esan­čia­me Sei­mo vieš­bu­ty­je. Tau­tos iš­rink­tie­siems, ku­rie ne­tu­ri gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų sos­ti­nė­je ir 25 km nuo mies­to ad­mi­nis­tra­ci­nės ri­bos, ne­rei­kia mo­kė­ti ko­mu­na­li­nių mo­kes­čių. Už jų su­var­to­tą šal­tą ir karš­tą van­de­nį, elek­tros ener­gi­ją, du­jas, ši­lu­mi­nę ener­gi­ją mo­ka­ma iš mo­kes­čių mo­kė­to­jų pi­ni­gų. Ki­ti Sei­mo vieš­bu­ty­je ap­sis­to­ję par­la­men­ta­rai už ko­mu­na­li­nes pa­slau­gas mo­ka pa­gal pa­tvir­tin­tus ta­ri­fus.

Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos In­for­ma­ci­jos ir ko­mu­ni­ka­ci­jos de­par­ta­men­to Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­riaus ve­dė­jas Ar­tū­ras Ze­le­nia­kas „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė, kad šiuo me­tu iš 71 par­la­men­to vieš­bu­čio bu­to yra užim­ti 69.

Dau­giau nei 7,2 tūkst. kv.m uži­man­čio Sei­mo vieš­bu­čio iš­lai­ky­mas per me­tus nuo 2015-ųjų rug­sė­jo at­siė­jo 136 tūkst. eu­rų. Be ko­mu­na­li­nių pa­slau­gų ap­mo­kė­ji­mo, į šią su­mą įtrauk­tos ir pa­tal­pų bei te­ri­to­ri­jos prie­žiū­rai iš­leis­tos lė­šos – 18,6 tūkst. eu­rų. „Sei­mo vieš­bu­ty­je dir­ba vieš­bu­čio ad­mi­nis­tra­to­rius, at­lie­kan­tis įpras­tas vieš­bu­čio ad­mi­nis­tra­to­riui ten­kan­čias už­duo­tis. Jo dar­bo už­mo­kes­tis ir darb­da­vio so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kos per me­tus sie­kia 14,5 tūkst. eu­rų. Šios lė­šos su­da­ro da­lį mi­nė­tų­jų 136 tūkst. eu­rų. Vieš­bu­čio ap­sau­gą už­ti­kri­na po­li­ci­ja“, – aiš­ki­no A. Ze­le­nia­kas.