Rezervuotos šiltos kėdės ilgai tuščios neliktų
Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM) siū­lo keis­ti kon­kur­sų į vals­ty­bės tar­ny­bą or­ga­ni­za­vi­mo tvar­ką. Ti­ki­ma­si, kad tai leis pa­da­ry­ti juos ge­ro­kai skaid­res­nius. Ta­čiau po­li­ti­kai tvir­ti­na, jog to ne­pa­kan­ka - rei­kė­tų par­eng­ti di­des­nę vals­ty­bės tar­ny­bos pert­var­ką.

VRM par­eng­tuo­se Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mų, ku­riais tvir­ti­na­mi kon­kur­sų į vals­ty­bės tar­ny­bą or­ga­ni­za­vi­mo ap­ra­šai, pa­tai­sų pro­jek­tuo­se siū­lo­ma, kad kon­kur­sas ei­ti įstai­gos va­do­vo par­ei­gas tu­ri bū­ti pa­skelb­tas per tris mė­ne­sius nuo die­nos, kai jos tam­pa lais­vos.

Jei kon­kur­sui par­ei­goms, ku­rias ei­sian­tis as­muo tu­rės pa­val­di­nių, do­ku­men­tus pa­teiks tik vie­nas pre­ten­den­tas, kon­kur­sas tu­rės bū­ti skel­bia­mas iš nau­jo. Or­ga­ni­zuo­jant kon­kur­są ei­ti įstai­gos prie mi­nis­te­ri­jos va­do­vo, mi­nis­te­ri­jos kanc­le­rio par­ei­gas ko­mi­si­ja bū­tų su­da­ry­ta tarp­ži­ny­bi­niu pri­nci­pu, į ją įtrau­kiant ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, ku­rių veik­los po­bū­dis yra su­si­jęs su da­ly­vau­ja­mo­sios de­mo­kra­ti­jos tiks­lais, at­sto­vus. Taip pat nu­ma­to­ma, jog kon­kur­sas ei­ti įstai­gos prie mi­nis­te­ri­jos va­do­vo, mi­nis­te­ri­jos kanc­le­rio par­ei­gas vyk­tų Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­te (VTD), da­rant gar­so ir vaiz­do įra­šą. Šiuo me­tu da­ro­mas tik gar­so įra­šas.

Ne­lik­tų dvejonių

Anot vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tro Sau­liaus Skver­ne­lio, prie­vo­lė kon­kur­są lais­voms įstai­gos va­do­vo par­ei­goms pa­skelb­ti pra­ėjus ne dau­giau kaip trims mė­ne­siams nuo jų at­si­lais­vi­ni­mo, tu­rė­tų eli­mi­nuo­ti daž­nus at­ve­jus, kai kė­dė lie­ka tuš­čia mė­ne­sius ar net ke­le­rius me­tus. To­kiais at­ve­jais daž­niau­siai dai­ro­ma­si „tin­ka­mo“ kan­di­da­to ar­ba sau­go­ma vie­ta as­me­niui, ku­ris lai­ki­nai ei­na ki­tas par­ei­gas. Skel­biant pa­kar­to­ti­nius kon­kur­sus, kai yra tik vie­nas pre­ten­den­tas į par­ei­gas, bū­tų iš­ven­gia­ma ar bent ge­ro­kai su­ma­ži­na­mas kon­kur­sų, ku­rie ren­gia­mi tik „dėl akių", skai­čius.

„Tai vie­nas dau­ge­lio mū­sų su­pla­nuo­tų žings­nių sie­kiant, kad vals­ty­bės tar­ny­ba tap­tų at­vi­res­nė ir pa­trauk­les­nė vi­suo­me­nei. No­ri­me, kad kuo dau­giau pre­ten­den­tų da­ly­vau­tų kon­kur­suo­se, kad lai­mė­tų ne kie­no nors „pa­lai­min­ti" ar par­ink­ti, o ti­krai pa­tys ge­riau­si kan­di­da­tai“, - aiš­ki­no S. Skver­ne­lis.

Vėž­lio žingsniu

Lais­vų par­ei­gy­bių vals­ty­bės tar­ny­bo­je po 2008-2009 me­tų „va­ly­mo“, kai to­kios par­ei­gy­bės bu­vo nai­ki­na­mos, vėl pa­dau­gė­jo. 2010 me­tų sau­sio 1 die­ną vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių ins­ti­tu­ci­jo­se, įstai­go­se bu­vo 4528 lais­vos par­ei­gy­bės iš 80 015, ku­rias ga­lė­jo užim­ti vals­ty­bės tar­nau­to­jai ir pa­gal dar­bo su­tar­tis dir­ban­tys as­me­nys. Šių me­tų sau­sio 1 die­ną, VTD duo­me­ni­mis, bu­vo lais­vos 6023 par­ei­gy­bės iš 77888 pa­tvir­tin­tų.

Net esant lais­voms dar­bo vie­toms, to­li gra­žu ne vi­sos ins­ti­tu­ci­jos sku­ba skelb­ti kon­kur­sus par­ei­goms ei­ti. Per­nai bir­že­lio pa­bai­go­je iš par­ei­gų, pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai, bu­vo at­leis­tas nuo 2005 me­tų Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai (VMI) va­do­va­vęs Mo­des­tas Ka­se­liaus­kas. Nau­jo­jo VMI va­do­vo pra­dė­ta ieš­ko­ti pra­ėjus dau­giau kaip pus­me­čiui - šį sau­sį. Ne­užim­tų nuo­la­ti­nių va­do­vų kė­džių ga­li­ma ap­tik­ti ir aps­kri­čių mo­kes­čių ins­pek­ci­jo­se. Sa­vo­tiš­ku re­kor­du ga­li­ma lai­ky­ti Ma­ri­jam­po­lės aps­kri­ties vals­ty­bi­nę mo­kes­čių ins­pek­ci­ją, ku­ri be nuo­la­ti­nio va­do­vo dar­buo­ja­si nuo 2012 me­tų ko­vo.

Lai­ki­nu­mas ta­po norma

Dar įdo­mes­nė is­to­ri­ja klos­to­si su Kal­va­ri­jos sa­vi­val­dy­bės Kal­va­ri­jos se­niū­no par­ei­go­mis. Jos lais­vos nuo ta­da, kai šias par­ei­gas 2011 me­tais pa­li­ko į Kal­va­ri­jos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rės pos­tą pa­skir­ta Vi­li­ja Re­mei­kie­nė. Lai­ki­nai ket­ve­rius me­tus se­niū­no par­ei­gos pa­ti­kė­tos se­niū­no pa­va­duo­to­jai Da­lei Ka­jo­kie­nei.

LŽ kal­bin­tas Kal­va­ri­jos me­ras Val­das Alek­na­vi­čius ti­ki­no, kad jis čia nie­kuo dė­tas, nes tai - sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos rei­ka­las. Jos va­do­vai spren­džia, ko­kių eta­tų ir kur rei­kia. „Ta­ry­bo­je tik tvir­ti­na­me fi­nan­sa­vi­mą, o į ad­mi­nis­tra­ci­jos rei­ka­lus sten­giuo­si ne­si­kiš­ti“, - aiš­ki­no me­ras.

Bu­vu­si Kal­va­ri­jos se­niū­nė V. Re­mei­kie­nė Kal­va­ri­jos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jai va­do­va­vo iki pra­ėju­sio ru­dens. Da­bar lai­ki­nai šios par­ei­gos pa­ti­kė­tos Kal­va­ri­jos sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Že­mės ūkio ir me­lio­ra­ci­jos sky­riaus ve­dė­jui Al­gir­dui Ban­se­vi­čiui. Šis LŽ die­va­go­jo­si, kad kon­kur­są skelbs ar­ti­miau­siu me­tu, o ko­dėl iki šiol jis ne­bu­vo skelb­tas, ti­ki­no ne­ži­nan­tis.

Rei­kia žvelg­ti plačiau

Sei­mo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas LŽ tei­gė, kad VRM siū­ly­mai yra svars­ty­ti­ni. „Kai įstai­ga ne­tu­ri nuo­la­ti­nio va­do­vo, jos veik­los re­zul­ta­tai nė­ra to­kie, ko­kie tu­rė­tų bū­ti. Ką reiš­kia "lai­ki­nai ei­nan­tis par­ei­gas"? Jis ga­li spręs­ti vi­sas įstai­go­je ki­lu­sias prob­le­mas ar­ba ga­li ne­spręs­ti", - sa­kė V. Bu­kaus­kas.

Ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko nuo­mo­ne, pa­lai­mi­nus siū­ly­mą kon­kur­są lais­voms par­ei­goms pa­skelb­ti per tris mė­ne­sius, bū­tų iš­ven­gia­ma įta­ri­nė­ji­mų dėl ne­skaid­ru­mo, kai vie­ta kaž­kam lai­ko­ma. Jis įta­rė, kad di­de­lis lais­vų eta­tų vals­ty­bės tar­ny­bo­je skai­čius by­lo­ja apie val­di­nin­kų no­rą pri­si­dur­ti prie at­ly­gi­ni­mo įvai­rių prie­dų for­ma, nes fi­nan­sa­vi­mas yra ski­ria­mas tiek užim­tiems, tiek lais­viems eta­tams iš­lai­ky­ti.

„A­tė­jo lai­kas iš es­mės pert­var­ky­ti vals­ty­bės tar­ny­bos sis­te­mą, kad dar­bas jo­je tap­tų pres­ti­ži­nis, o pri­ėmi­mas į ją - skaid­rus. Be to, bū­tų rea­liai apib­rė­žia­ma, kiek vals­ty­bės tar­nau­to­jų Lie­tu­vai rei­kia, kai gy­ven­to­jų skai­čius ma­žė­ja“, - aiš­ki­no po­li­ti­kas.