Revizuos šimtmečio minėjimo programą
Iki Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio li­kus vos me­tams, prieš pu­san­trų me­tų su­da­ry­ta Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio mi­nė­ji­mo prog­ra­ma vis dar yra po­li­ti­nių dis­ku­si­jų ob­jek­tas – ją vėl ke­ti­na­ma keis­ti.

Da­bar­ti­nė ša­lies val­džia prog­ra­mo­je pa­si­gen­da vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio mi­nė­ji­mo vi­zi­jos ir sie­kio, kad šven­tė­je da­ly­vau­tų vi­si gy­ven­to­jai. Be to, pa­žy­mi, kad kai ku­rie į prog­ra­mą įtrauk­ti pro­jek­tai ne­la­bai su­si­ję su ju­bi­lie­ju­mi.

Anks­tes­nės val­džios at­sto­vai jau tik tars­te­li: ga­li­ma keis­ti prog­ra­mą, jei tu­ri­ma ori­gi­na­les­nių idė­jų, bet rei­kė­tų pa­sku­bė­ti, nes lai­ko joms įgy­ven­din­ti lie­ka vis ma­žiau.

Idė­jų kratinys

Į Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio mi­nė­ji­mo prog­ra­mą, Al­gir­do But­ke­vi­čiaus va­do­vau­tos Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tą 2015 me­tais, įtrauk­ti 477 pro­jek­tai. Prog­ra­mo­je nu­ma­to­ma su­tvar­ky­ti Lu­kiš­kių aikš­tę ir Kal­nų par­ką Vil­niu­je, su­kur­ti ki­no fil­mus, re­no­vuo­ti pa­sta­tą (Kau­ne, S. Dau­kan­to gat­vė­je), ku­ria­me tar­pu­ka­riu vei­kė Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, taip pat Sig­na­ta­rų na­mų pa­sta­tą (Vil­niu­je, Pi­lies gat­vė­je), baig­ti įreng­ti Val­do­vų rū­mus, su­re­mon­tuo­ti bu­vu­sius pre­zi­den­to rū­mus Kau­ne, re­kons­truo­ti Vil­niaus spor­to rū­mus, baig­ti sta­ty­ti dau­gia­funk­cį svei­ka­ti­ni­mo, ug­dy­mo, švie­ti­mo, kul­tū­ros ir užim­tu­mo komp­lek­są Vil­niu­je, Šeš­ki­nė­je.

Be to, su­pla­nuo­ta pa­sta­ty­ti, įreng­ti per 60 mo­nu­men­tų, at­mi­ni­mo len­tų, bius­tų, su­tvar­ky­ti Va­sa­rio 16-osios ak­to sig­na­ta­rų gim­ti­nes, iš­leis­ti apie dvi de­šim­tis is­to­ri­nių lei­di­nių, pa­što ženk­lų se­ri­ją, su­reng­ti Dai­nų šven­tę, su­kur­ti fil­mų. 2018 me­tų va­sa­rio 16 die­na tu­rė­tų iš­sis­kir­ti ne tik iš­kil­mių gau­sa ir sig­na­ta­rų pa­ger­bi­mu, bet ir var­pų gau­de­siu vi­so­je Lie­tu­vo­je.

Kū­rė „ne sau­je­lė žmonių“

Ta­čiau „Lie­tu­vos ži­nių“ kal­bin­ti nau­jos ka­den­ci­jos Sei­mo na­riai įsi­ti­ki­nę, kad prog­ra­mą rei­kė­tų iš es­mės per­žiū­rė­ti. „Prog­ra­mo­je ran­du ir to­kių pro­jek­tų, ku­rie įra­šy­ti vien tam, kad tik bū­tų įra­šy­ti“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Arū­nas Ge­lū­nas. Pa­sak jo, kai ku­rie inf­ras­truk­tū­ros pro­jek­tai į prog­ra­mą taip pat įtrauk­ti tik dėl to, kad bū­tų „pri­trauk­ti“ prie vals­ty­bės šimt­me­čio, ti­kin­tis ge­res­nio fi­nan­sa­vi­mo.

Su bu­vu­siu prem­je­ru, Sei­mo na­riu so­cial­de­mo­kra­tu A. But­ke­vi­čiu­mi pa­sta­ro­sio­mis die­no­mis te­le­fo­nu ne­bu­vo „ga­li­my­bių su­si­siek­ti“. Jo par­ti­jos ko­le­ga Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­to na­rys Ge­di­mi­nas Kir­ki­las pa­brė­žė, kad rei­kė­tų ne­pa­mirš­ti, jog Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio mi­nė­ji­mo prog­ra­mą ren­gė ir jai pa­siū­ly­mus tei­kė „ne sau­je­lė žmo­nių iš Vy­riau­sy­bės“ – ji su­da­ry­ta re­mian­tis kul­tū­ros, me­no eks­per­tų, įvai­rių vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų, sa­vi­val­dos at­sto­vų teik­tais siū­ly­mais. „Kiek­vie­nas siū­ly­to­jas tu­rė­jo sa­vo šven­tės vi­zi­ją, kaip ir da­bar kiek­vie­nas tu­ri sa­vo nuo­mo­nę apie prog­ra­mą. Ta­čiau ji nė­ra baig­ti­nė, vi­sa­da ga­li­ma pa­pil­dy­ti, jei tik at­si­ran­da ori­gi­na­les­nių ir įdo­mes­nių idė­jų“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė G. Kir­ki­las. Ta­čiau jis pa­žy­mė­jo, kad no­rint ką nors keis­ti rei­kė­tų tai da­ry­ti kaip ga­li­ma grei­čiau, nes lai­ko iki šimt­me­čio mi­nė­ji­mo lie­ka vis ma­žiau.

LŽ archyvo nuotrauka

Kri­ti­kos lavina

A. Ge­lū­nui ke­lia abe­jo­nių pa­ti šimt­me­čio mi­nė­ji­mo vi­zi­ja. „Jau gir­dė­jo­me pa­si­šai­py­mų iš šimt­me­čio šū­kio „Įk­vėp­ti at­ei­ties“. Juk ne­aiš­ku, ko­kia ta mū­sų at­ei­tis: ar kad emig­ruos dar dau­giau žmo­nių, ar gal­vo­je tu­rė­ta kas nors ki­ta. Šū­kis iš­ties ne­aiš­kus, kaip ne­aiš­ki ir pa­grin­di­nė šimt­me­čio mi­nė­ji­mo „ke­pu­rė“ – ren­gi­niai. Vi­sa tai tu­rė­tų bū­ti pa­keis­ta“, – pa­brė­žė Sei­mo Kul­tū­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas. A. Ge­lū­nas at­krei­pė dė­me­sį, kad iki šimt­me­čio ju­bi­lie­jaus li­ko ne­daug lai­ko, to­dėl vi­sos prog­ra­mos keis­ti ne­ga­li­ma. Ta­čiau ją re­vi­zuo­ti ir ko­re­guo­ti – bū­ti­na, kaip ir steng­tis kiek įma­no­ma spar­čiau pa­si­reng­ti ją įgy­ven­din­ti.

Kaip tei­gė Sei­mo kul­tū­ros ko­mi­te­to na­rys Vy­tau­tas Juo­za­pai­tis, prieš po­rą me­tų su­da­rant Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio mi­nė­ji­mo prog­ra­mą bu­vo ki­lę įta­ri­mų, kad iš to­kio di­de­lio de­be­sies ne­bus jo­kio lie­taus. Par­la­men­ta­ro nuo­mo­ne, bū­tent taip ir ga­li nu­tik­ti, mat ir pa­si­kei­tus ša­lies val­džiai, prog­ra­mo­je ma­žai kas kei­tė­si. O sta­dio­no Šeš­ki­nė­je sta­ty­ba, Spor­to rū­mų re­kons­truk­ci­ja – nė iš vie­tos. Anot jo, kol kas ne­aiš­ki ir pa­mink­lo Jo­nui Ba­sa­na­vi­čiui lem­tis.

„Pas­ta­ruo­ju me­tu pa­si­girs­ta kal­bų, kad ne­rei­kė­tų sku­bė­ti tvar­ky­ti Lu­kiš­kių aikš­tės, sta­ty­ti pa­mink­lo J. Ba­sa­na­vi­čiui. Vi­sa tai ke­lia ne­ri­mą ir dar kar­tą par­odo, kad ne­sa­me bran­di vals­ty­bė. Prog­ra­ma re­vi­zuo­ja­ma, o lai­kas bė­ga. Iki šven­tės be­li­ko me­tai, bet kol kas ma­ty­ti ne rea­lūs dar­bai, o mis­ti­nės idė­jos apie mis­ti­nių do­va­nų – kom­piu­te­rių, tau­ti­nių dra­bu­žių ar kt. – da­li­ji­mą“, – tvir­ti­no V. Juo­za­pai­tis.

Nu­ma­to­mi pokyčiai

Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­jas Ma­rius Gurs­kas tei­gė, kad Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja ku­ruo­ja tik tą Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio mi­nė­ji­mo prog­ra­mos da­lį, ku­rio­je nu­ma­ty­ta įvai­ri veik­la ir ren­gi­niai, su­vie­ny­sian­tys mū­sų tau­tie­čius, gy­ve­nan­čius Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je. „Prog­ra­mą pa­pil­dy­si­me nau­jais ren­gi­niais“, – ak­cen­ta­vo Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos val­di­nin­kas.

Be­je, vals­ty­bės ju­bi­lie­jui skir­ta­me tink­la­la­py­je www.lie­tu­va.lt/100/lt jau ku­rį lai­ką ne­įma­no­ma ras­ti in­for­ma­ci­jos apie kon­kre­čius ren­gi­nius ir jų vie­tą, tė­ra nuo­ro­da į Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tą Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio mi­nė­ji­mo prog­ra­mą.

Vy­riau­sy­bės spau­dos tar­ny­ba in­for­ma­vo, kad šiuo me­tu kaip tik per­žiū­ri­ma vi­sa ši prog­ra­ma ir jos pro­jek­tų pla­nas, aiš­ki­na­ma­si, kaip se­ka­si įgy­ven­din­ti į ją įtrauk­tus pro­jek­tus. Taip pat at­nau­ji­na­ma prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo prie­žiū­ros dar­bo gru­pė, kei­čia­mi se­kre­to­ria­to dar­buo­to­jai. „Vi­sas nau­jo­ves ti­ki­mės pri­sta­ty­ti jau ki­tą sa­vai­tę“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­ža­dė­jo Vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čio se­kre­to­ria­to ve­dė­jas Ro­lan­das Kaz­laus­kas.