Restauratoriai įspėja dėl pavojų paveldo objektams
Res­tau­ra­to­rių są­jun­ga krei­pė­si at­vi­ru laiš­ku į pre­zi­den­tę Da­lią Gry­baus­kai­tę, Sei­mo pir­mi­nin­kę Lo­re­tą Grau­ži­nie­nę ir prem­je­rą Al­gir­dą But­ke­vi­čių, iš­reikš­da­ma su­si­rū­pi­ni­mą dėl pa­vel­do ob­jek­tų ap­sau­gos.

Kaip Res­tau­ra­to­rių są­jun­ga ra­šo krei­pi­me­si, vi­suo­me­ni­nės, sa­va­ran­kiš­kos pro­fe­si­nės, moks­li­nės ir kū­ry­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos na­riai, 2015 m. lap­kri­čio 18 d. su­si­rin­kę į su­va­žia­vi­mą, skir­tą Są­jun­gos 25-me­čiui, iš­reiš­kė su­si­rū­pi­ni­mą dėl kai ku­rių pa­vel­do ap­sau­gos ten­den­ci­jų.

Res­tau­ra­to­riai tei­gia, kad pa­sta­ruo­ju me­tu su­ak­ty­vė­jo sta­ty­bų vers­lo pa­stan­gos ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do tvar­ky­bos pri­nci­pus keis­ti, vie­to­je pa­vel­do ap­sau­gos eu­ro­pi­nių sie­kių, pir­me­ny­bę su­tei­kiant sta­ty­bų vers­lo in­te­re­sams. Tai įtvir­tin­ti sie­kia­ma nau­jai ren­gia­mu Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ap­sau­gos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mais ir pa­pil­dy­mais. Pa­gal šį įsta­ty­mą iš­krei­pia­mos pa­grin­di­nės pa­vel­do­sau­gos są­vo­kos, taip pat sie­kia­ma ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do spe­cia­lis­tų at­es­ta­vi­mą iš Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos re­gu­lia­vi­mo sfe­ros pe­rim­ti LR Ar­chi­tek­tų rū­mams ir Sta­ty­bos pro­duk­ci­jos ser­ti­fi­ka­vi­mo cen­trui. Res­tau­ra­to­riai at­krei­pia dė­me­sį, kad šių or­ga­ni­za­ci­jų funk­ci­jo­se pa­vel­do­sau­ga ne­nu­ma­ty­ta. Už kul­tū­ros pa­vel­dą pa­gal Ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ap­sau­gos įsta­ty­mą at­sa­ko kul­tū­ros mi­nis­tras.

Tei­gia­ma, kad tei­kia­mas įsta­ty­mo pro­jek­tas ne­ati­tin­ka ir kul­tū­ros pa­vel­dui skir­tų tarp­tau­ti­nių do­ku­men­tų – Eu­ro­pos ar­chi­tek­tū­ros pa­vel­do ap­sau­gos kon­ven­ci­jos ir Eu­ro­pos Ta­ry­bos Hel­sin­kio dek­la­ra­ci­jos dėl kul­tū­ros pa­vel­do iš­sau­go­ji­mo Eu­ro­po­je po­li­ti­nės svar­bos.