Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės vadovo konkursą laimėjo Arūnas Germanavičius
Res­pub­li­ki­nės Vil­niaus psi­chia­tri­jos li­go­ni­nės va­do­vo kon­kur­są lai­mė­jo pro­fe­so­rius Arū­nas Ger­ma­na­vi­čius, šiuo me­tu lai­ki­nai ei­nan­tis šios gy­dy­mo įstai­gos va­do­vo par­ei­gas, penk­ta­die­nį pra­ne­šė Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

A. Germanavičius taip pat dirba Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Klinikinės medicinos instituto Psichiatrijos klinikos bei Visuomenės sveikatos katedros profesoriumi.

Anksčiau jis yra ėjęs Seimo nario padėjėjo, sveikatos apsaugos ministro patarėjo, neetatinio Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos konsultanto, Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos konsultanto pareigas, dalyvavęs įvairių nevyriausybinių organizacijų veikloje.

Profesorius Arūnas Germanavičius. Martyno Ambrazo nuotrauka

2012 metais A. Germanavičius buvo paskirtas Vilniaus krašto vyr. specialistu suaugusiųjų psichiatrijai. Jis priklauso neformaliai nevyriausybinių organizacijų ir ekspertų koalicijai „Psichikos sveikata 2030“.

Konkurso nugalėtojas į pareigas bus paskirtas atlikus numatytas tikrinimo procedūras.

Buvęs Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės direktorius Valentas Mačiulis iš pareigų atleistas 2017 metų lapkritį. Sveikatos apsaugos ministerija tuomet teigė darbo sutartį su V. Mačiuliu nutraukusi atsižvelgdama į daugybinius teisės aktų pažeidimus.

Anot jos, ligoninės vadovas, neturėdamas tam teisės, neatlygintai perdavė naudoti valstybės turtą tretiesiems asmenims, ilgalaikį materialųjį turtą išnuomojo ne konkurso būdu bei pažeidė Valstybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo taisykles.