Reprezentuoti šalį premjerui padeda ir žmona
Mi­nis­trą pir­mi­nin­ką Al­gir­dą But­ke­vi­čių daž­niau nei jo pirm­ta­kus per vi­zi­tus į už­sie­nį ir iš­vy­ko­se po Lie­tu­vą ly­di su­tuok­ti­nė. Po­nia Ja­ni­na But­ke­vi­čie­nė sa­ko, kad su vy­ru ofi­cia­liuo­se ren­gi­niuo­se da­ly­vau­ja vi­sa­da, kai yra kvie­čia­ma.

Su žmo­na A. But­ke­vi­čius ne­re­tai vyks­ta vi­zi­tų į už­sie­nio vals­ty­bes. Pra­ėju­sią sa­vai­tę po­ra vie­šė­jo Mi­la­ne, kur pa­sau­li­nė­je par­odo­je „Ex­po 2015“ da­ly­vau­ja ir Lie­tu­va. Kiek anks­čiau po­ra su ofi­cia­liu vi­zi­tu lan­kė­si Iz­rae­ly­je.

J. But­ke­vi­čie­nė kar­tu su vy­ru ke­liau­ja ir į įvai­rius mū­sų ša­ly­je or­ga­ni­zuo­ja­mus ren­gi­nius bei šven­tes. Prieš ke­lias sa­vai­tes po­ra da­ly­va­vo Tel­šių der­liaus šven­tė­je. Tą­syk A. But­ke­vi­čius sa­vo so­cia­li­nio tink­lo pa­sky­ro­je pa­si­džiau­gė žmo­ną pa­ve­žio­jęs vie­tos ga­my­bos mo­to­cik­lu. Va­sa­ros pa­bai­go­je Vy­riau­sy­bės va­do­vas kar­tu su žmo­na pri­ėmė ne­for­ma­laus vi­zi­to į Lie­tu­vos pa­jū­rį at­vy­ku­sius Es­ti­jos ir Lat­vi­jos prem­je­rus, ap­lan­kė An­ta­za­vės vai­kų glo­bos na­mus.

Dar­bo kol kas neieško

Dau­giau nei prieš me­tus iš dar­bo Ener­ge­ti­kos agen­tū­ro­je iš­ėju­si J. But­ke­vi­čie­nė kol kas ne­dir­ba. „Dirb­ti ke­ti­nu ir pla­nų tu­riu. De­ja, juos kol kas ati­dė­jau bend­ru šei­mos spren­di­mu. Kaip ma­to­me iš ne­se­nų įvy­kių, nors iki Sei­mo rin­ki­mų dar me­tai, ne­gar­bin­ga rin­ki­mų kam­pa­ni­ja jau pra­si­dė­jo, o mes pa­tys apie ją su­ži­no­jo­me dar anks­čiau. Ma­nau, kad ir kur įsi­dar­bin­čiau, ir aš pa­ti, ir ma­no dar­bo­vie­tė ri­zi­kuo­tų su­lauk­ti klau­si­mų apie kaž­ko­kius kaž­kie­no la­bai no­ri­mus įžvelg­ti in­te­re­sus: „O gal?“, „O kas, jei­gu?“, „Kas ga­lė­tų pa­neig­ti, kad...?“ ir t.t. Nu­spren­džiau pa­tau­so­ti sa­vo ir ki­tų žmo­nių ra­my­bę“, – aiš­ki­no prem­je­ro žmo­na.

J. But­ke­vi­čie­nės tei­gi­mu, vy­rą į ofi­cia­lius ren­gi­nius jį ly­di vi­sa­da, kai yra kvie­čia­ma. „Taip da­ro dau­ge­lio po­li­ti­kų žmo­nos ne tik už­sie­ny­je, bet ir Lie­tu­vo­je. Jei Vy­riau­sy­bės va­do­vas kvie­čia­mas da­ly­vau­ti ren­gi­ny­je kar­tu su su­tuok­ti­ne, ma­nau, be rim­tos prie­žas­ties ne­de­ra at­si­sa­ky­ti da­ly­vau­ti, – sa­kė ji. – Do­mė­jau­si ir ži­nau, kad bu­vu­sių Vy­riau­sy­bės va­do­vų žmo­nos ly­dė­da­vo sa­vo vy­rus ir už­sie­nio ke­lio­nių me­tu. Jei iš kvie­čian­čio­sios ša­lies bū­na ofi­cia­lus kvie­ti­mas prem­je­rui at­vyk­ti su su­tuok­ti­ne, aš taip pat vi­sa­da vyks­tu kar­tu.“

Kon­sul­ta­vo­si su žinovais

J. But­ke­vi­čie­nė pa­sa­ko­jo, kad ži­no­da­mi, jog iš opo­zi­ci­jos at­sto­vų ga­li su­lauk­ti „la­bai su­bjek­ty­vių, ten­den­cin­gų ir vi­siš­kai iš pirš­to lauž­tų kal­ti­ni­mų“, ji su vy­ru do­mė­jo­si pro­to­ko­lų ži­no­vų nuo­mo­ne dėl vy­ki­mo su vi­zi­tu į už­sie­nį kar­tu. „At­sa­ky­mas vie­na­reikš­miš­kas – tai sa­vos ša­lies rep­re­zen­ta­vi­mas“, – pa­žy­mė­jo ji.

Anot J. But­ke­vi­čie­nės, jos da­ly­va­vi­mą įvai­riuo­se ofi­cia­liuo­se ren­gi­niuo­se pir­miau­sia le­mia ne as­me­ni­nis no­ras ar ne­no­ras kaž­kur bū­ti ir da­ly­vau­ti, ne tai, įdo­mu jai ar ne. Ji tei­gė pui­kiai su­pran­ti, kad prem­je­ras ren­gi­niuo­se da­ly­vau­ja kaip ofi­cia­lus as­muo, o už­sie­nio vi­zi­tų me­tu dir­ba­mas svar­bus dar­bas Lie­tu­vos la­bui. Tad ir jos da­ly­va­vi­mas ren­gi­niuo­se kar­tu su vy­ru yra ofi­cia­lus, at­sa­kin­gas, daž­nai rei­ka­lau­jan­tis pa­si­ruo­ši­mo. „Da­ly­va­vi­mas ren­gi­niuo­se ma­nęs ne­var­gi­na. Da­ly­vau­ju juo­se ne tik to­dėl, kad rei­kia. No­riu bū­ti kar­tu su sa­vo vy­ru. Ži­nau, kad ir jis no­ri, jog bū­čiau ša­lia. Ir tas mū­sų bu­vi­mas drau­ge su jo­kiais rin­ki­mais vi­sai ne­su­si­jęs. Tur­būt pa­ste­bė­jo­te, kad sa­vo vy­rą į ren­gi­nius ly­džiu ir prieš rin­ki­mus, ir per rin­ki­mus, ir po rin­ki­mų“, – kal­bė­jo J. But­ke­vi­čie­nė.

Per­nai opo­zi­ci­jai ki­lo abe­jo­nių dėl to, kad į 9 die­nų truk­mės dar­bi­nę ke­lio­nę JAV A. But­ke­vi­čius ve­žė­si ir žmo­ną. Ta­čiau J. But­ke­vi­čie­nė pri­si­mi­nė, kad vie­šint Ame­ri­ko­je ofi­cia­lių su­si­ti­ki­mų ir va­ka­rie­nių su įvai­riais par­ei­gū­nais me­tu ne kar­tą pa­brėž­ti­nai tei­gia­mai bu­vo įvar­dy­tas fak­tas, kad Lie­tu­vos mi­nis­tras pir­mi­nin­kas, kaip ir bu­vo kvies­tas, at­vy­ko kar­tu su su­tuok­ti­ne.

Svar­bus vaidmuo

Sei­mo na­rys, pro­to­ko­lo ži­no­vas Ar­mi­nas Ly­de­ka aiš­ki­no, kad vi­zi­tai į už­sie­nį yra skirs­to­mi pa­gal svar­bą. Per aukš­čiau­sio ly­gio vals­ty­bi­nius vi­zi­tus ar že­mes­nio ran­go ofi­cia­lius vi­zi­tus su­tuok­ti­niai pri­va­lo ly­dė­ti vals­ty­bių va­do­vus. Per dar­bi­nius vi­zi­tus su­tuok­ti­nio pa­ly­da ga­li­ma. An­trų­jų pu­sių da­ly­va­vi­mas ne­dar­bi­niuo­se vi­zi­tuo­se pri­klau­so nuo as­me­ni­nio ap­sisp­ren­di­mo.

Pa­sak A. Ly­de­kos, J. But­ke­vi­čie­nės po­zi­ci­ja ly­dė­ti vy­rą į už­sie­nio vi­zi­tus, į ku­riuos yra kvie­čia­ma, yra tei­sin­ga. Jis pa­žy­mė­jo, kad vals­ty­bių ly­de­rius ly­din­tys su­tuok­ti­niai at­lie­ka svar­bią funk­ci­ją. „Kai ofi­cia­lūs as­me­nys de­ra­si dėl ko­kio nau­jo naf­to­tie­kio ar du­jo­tie­kio, jų su­tuok­ti­niai ap­lan­ko mo­kyk­las ir su­si­pa­žįs­ta su švie­ti­mo sis­te­ma, ap­lan­ko se­ne­lių na­mus ir su­si­pa­žįs­ta su glo­bos sis­te­ma. Tos min­tys yra rei­ka­lin­gos, kad bū­tų par­vež­tos į vals­ty­bes, iš ku­rių at­vy­ko sve­čiai, ir ten pri­sta­ty­tos. At­lie­ka­ma tam ti­kra bend­ra vals­ty­bi­nė funk­ci­ja. Su­tuok­ti­nių vaid­muo per vi­zi­tus yra svar­bus“, – sa­kė eks­per­tas.

Prem­je­ro ir su­tuok­ti­nės ap­si­lan­ky­mus vai­kų glo­bos na­muo­se, li­go­ni­nė­se, A. Ly­de­ka taip pat įver­ti­no tei­gia­mai. Nors Vy­riau­sy­bės va­do­vo žmo­nai ly­dė­ti vy­rą to­kio­se iš­vy­ko­se ne­pri­va­lo­ma, jos da­ly­vi­mas yra pra­smin­gas, nes ji ga­li ką nors nau­din­ga pa­ste­bė­ti, at­kreip­ti į tai su­tuok­ti­nio dė­me­sį.