Reprezentacinių lėšų pakako ir gomuriui pamaloninti
Pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį rep­re­zen­ta­ci­jos reik­mėms Vy­riau­sy­bės na­riai iš­lei­do be­veik 10 tūkst. eu­rų. Už mo­kes­čių mo­kė­to­jų lė­šas mi­nis­trai vai­ši­no gar­bin­gus už­sie­nio ir vie­tos sve­čius pie­tu­mis bei va­ka­rie­nė­mis, pir­ko gė­lių, su­ve­ny­rų ir sal­du­my­nų.

Kas mė­ne­sį į kiek­vie­no mi­nis­tro rep­re­zen­ta­ci­nį fon­dą, skir­tą at­sto­va­vi­mo ša­ly­je ir už­sie­ny­je iš­lai­doms fi­nan­suo­ti, per­ve­da­ma vie­no vi­du­ti­nio mė­ne­si­nio dar­bo už­mo­kes­čio (VMDU) su­ma – apie 817 eu­rų.

Per pus­me­tį juo­se su­si­kau­pu­sius maž­daug po 4,8 tūkst. eu­rų Vy­riau­sy­bės na­riai nau­do­jo skir­tin­gai.

Pa­sak Vy­riau­sy­bės spau­dos tar­ny­bos, prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis rep­re­zen­ta­ci­nio fon­do aps­kri­tai ne­tu­ri, to­dėl ir lė­šos ne­per­ve­da­mos.

Ana­lo­giš­kai el­gė­si ir S. Skver­ne­lio pirm­ta­kas so­cial­de­mo­kra­tas Al­gir­das But­ke­vi­čius – vi­sus ket­ve­rius me­tus, kol va­do­va­vo mi­nis­trų ka­bi­ne­tui, rep­re­zen­ta­ci­jai skir­tų lė­šų jis bu­vo at­si­sa­kęs.

Ke­tu­ri iš 14 mi­nis­trų pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį vi­siš­kai ne­nau­do­jo jiems at­sto­vau­ti skir­tų pi­ni­gų. Iš­lai­džiau­sias tarp Vy­riau­sy­bės na­rių bu­vo Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (VRM) va­do­vas Ei­mu­tis Mi­siū­nas, tau­piau­sia – švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Jur­gi­ta Pe­traus­kie­nė.

Iki 2009 me­tų mi­nis­trų rep­re­zen­ta­ci­jai bu­vo ski­ria­ma 4 VMDU. Vy­riau­sy­bės na­rių ne­pa­nau­do­tos rep­re­zen­ta­ci­nės lė­šos grą­ži­na­mos į biu­dže­tą.

Pa­ma­lo­nin­da­vo pavaldinius

Per pus­me­tį E. Mi­siū­nas rep­re­zen­ta­ci­jos reik­mėms iš­lei­do 2632 eu­rus. Di­des­nė šios su­mos da­lis – 1480 eu­rų – bu­vo skir­ta sve­čių pri­ėmi­mui, at­sto­va­vi­mo už­sie­ny­je iš­lai­doms pa­deng­ti. Anot mi­nis­tro pa­ta­rė­jo vie­šų­jų ry­šių klau­si­mais Ka­ro­lio Vait­ke­vi­čiaus, VRM va­do­vas taip pat pir­ko gė­lių, gai­vių­jų gė­ri­mų įvai­riems su­si­ti­ki­mams, džio­vin­tų vai­sių – jų vi­sa­da bū­da­vo ant ak­ty­viai spor­tuo­jan­čio mi­nis­tro dar­bo sta­lo, taip pat mo­kė­jo už pie­tus pri­im­da­mas už­sie­nio sve­čius ir pats sve­čiuo­da­ma­sis sve­tur.

E. Mi­siū­nas bu­vo dos­nus ir mi­nis­te­ri­jos dar­buo­to­jams – per di­džią­sias šven­tes, pa­vyz­džiui, Ve­ly­kas, nu­džiu­gin­da­vo juos sal­du­my­nais.

Ke­tu­ri Vy­riau­sy­bės na­riai – už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius, ūkio mi­nis­tras Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius, su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis – per še­šis mė­ne­sius iš rep­re­zen­ta­ci­nių fon­dų ne­pa­nau­do­jo nė eu­ro.

Tau­pi bu­vo J. Pe­traus­kie­nė – rep­re­zen­ta­ci­jai sky­rė 156 eu­rus. Šiuos pi­ni­gus švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė iš­lei­do tre­jiems dar­bi­niams pie­tums ap­mo­kė­ti. 20 eu­rų dau­giau pa­nau­do­jo že­mės ūkio mi­nis­tras Bro­nius Mar­kaus­kas. Be­veik 28 eu­rus jis su­mo­kė­jo už pro­to­ko­li­nius pie­tus, 150 eu­rų sky­rė ap­do­va­no­ji­mams ra­jo­ni­nė­je šven­tė­je.

Ne­iš­lai­da­vo ir fi­nan­sų mi­nis­tras Vi­lius Ša­po­ka – per pus­me­tį rep­re­zen­ta­ci­jai at­sei­kė­jęs 317 eu­rų. Lė­šos bu­vo pa­nau­do­tos už­sie­nio de­le­ga­ci­joms pri­im­ti. Ener­ge­ti­kos mi­nis­tro Žy­gi­ma­to Vai­čiū­no rep­re­zen­ta­ci­nės iš­lai­dos sie­kė 420 eu­rų. Už 90 eu­rų jis pir­ko gė­lių, li­kę pi­ni­gai bu­vo iš­leis­ti da­ly­ki­niams pie­tums ir va­ka­rie­nei.

Pagal lėšas, išleistas reprezentacijai, iš visų Vyriausybės narių gerokai išsiskyrė vidaus reikalų ministras Eimutis Misiūnas./VRM nuotrauka

Vai­ši­no už­sie­nio svečius

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tras Li­nas Ku­ku­rai­tis per pus­me­tį rep­re­zen­ta­ci­jai pa­nau­do­jo 1213 eu­rų. Tarp­tau­ti­nės vai­kų gy­ni­mo die­nos so­cia­li­nei ak­ci­jai or­ga­ni­zuo­ti jis sky­rė 470 eu­rų, su­ve­ny­rams vai­kų glo­bos na­mų auk­lė­ti­niams – 328 eu­rus, sve­čiams pri­im­ti ir at­sto­va­vi­mui už­sie­ny­je – 230 eu­rų, ne­įga­lių spor­ti­nin­kų ra­lio „Ap­link Lie­tu­vą 2017“ tau­rės nu­ga­lė­to­jams – 186 eu­rus.

1822 eu­rus rep­re­zen­ta­ci­jai iš­lei­do kul­tū­ros mi­nis­trė Lia­na Ruo­ky­tė-Jons­son. Pi­ni­gai bu­vo pa­nau­do­ti su­si­ti­ki­mams su už­sie­nio sve­čiais – eks­per­tais, ra­šy­to­jais, kny­gų lei­dė­jų bei ki­no in­dus­tri­jos at­sto­vais, am­ba­sa­do­riais, me­no pro­jek­tų ku­ra­to­riais.

Ap­lin­kos mi­nis­tras Kęs­tu­tis Na­vic­kas rep­re­zen­ta­ci­jos reik­mėms ne­pa­gai­lė­jo 722 eu­rų. Pir­mą­jį me­tų ket­vir­tį 152 eu­rus jam at­siė­jo gė­lės, 96 eu­rus – da­ly­ki­niai pie­tūs su Šven­čio­nių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės at­sto­vais, 37 eu­rus – su­si­ti­ki­mas su Vo­kie­ti­jos ža­lių­jų par­ti­jos ly­de­re. An­trą­jį ket­vir­tį 106 eu­rus Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos va­do­vas iš­lei­do da­ly­ki­niams pie­tums ko­man­di­ruo­tė­je Mal­to­je su Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ap­lin­kos mi­nis­trais. Ki­tos mi­nis­tro iš­lai­dos (pie­tūs ir va­ka­rie­nė su Len­ki­jos de­le­ga­ci­ja) at­siė­jo 122 eu­rus, o da­ly­ki­nė va­ka­rie­nė ko­man­di­ruo­tė­je Ka­zachs­ta­ne su ES de­le­ga­ci­jos at­sto­vais –198 eu­rai.

Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos va­do­vė Mil­da Vai­niu­tė rep­re­zen­ta­ci­jai iš­lei­do 826 eu­rus. Už 310 eu­rų ji pri­imi­nė­jo sve­čius, už 350 eu­rų pir­ko gė­lių, už 166 eu­rus – su­ve­ny­rų. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Au­re­li­jus Ve­ry­ga per pus­me­tį at­sto­va­vi­mo tiks­lams iš­lei­do 912 eu­rų. Vi­sa ši su­ma bu­vo skir­ta už­sie­nio sve­čiams pri­im­ti.

Pa­si­gen­da­ma vie­šu­mo

Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­to vi­ce­pir­mi­nin­ko, val­dan­čio­sios Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) frak­ci­jos na­rio Nag­lio Pu­tei­kio tei­gi­mu, mi­nis­trų rep­re­zen­ta­ci­nės iš­lai­dos tu­rė­tų bū­tų skel­bia­mos vie­šai. Jo įsi­ti­ki­ni­mu, mū­sų ša­ly­je, kur tur­ti­nė ne­ly­gy­bė yra la­bai ryš­ki, Vy­riau­sy­bės, Sei­mo na­rių at­ly­gi­ni­mai, ku­riuos dar la­biau iš­pu­čia gau­na­mos par­la­men­ti­nės bei rep­re­zen­ta­ci­nės lė­šos, yra ne­pro­por­cin­gai di­de­li.

„Vals­tie­čių“, ža­dė­ju­sių at­sto­vau­ti tiems, ku­rie pik­ti­na­si eli­to pra­ban­ga, idė­jos kol kas ne­įgy­ven­di­na­mos. Man ne­pa­vyks­ta įti­kin­ti frak­ci­jos, kad rei­kia ma­žin­ti at­ly­gi­ni­mų skir­tu­mus, Sei­mo na­rių al­gas, rep­re­zen­ta­ci­nes, kan­ce­lia­ri­nes iš­lai­das“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė N. Pu­tei­kis.

Kol Lie­tu­va pa­gal tur­ti­nę ne­ly­gy­bę „y­ra uo­de­go­je“, po­li­ti­ko nuo­mo­ne, rep­re­zen­ta­ci­nes iš­lai­das rei­kė­tų pa­lik­ti tik svar­biau­siems vals­ty­bės va­do­vams. O už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras ga­lė­tų tu­rė­ti spe­cia­lų fon­dą sve­čiams pri­im­ti. Ta­čiau vi­sos iš­lai­dos, anot N. Pu­tei­kio, tu­rė­tų bū­ti vie­ši­na­mos. „Kaip Skan­di­na­vi­jo­je, kur vi­sos al­gos yra vie­šos. Blo­giau nuo to nie­kam ne­pa­si­da­rė, tik ge­riau“, – pa­brė­žė Sei­mo na­rys.

Pa­sak Au­di­to ko­mi­te­to na­rės so­cial­de­mo­kra­tės Ra­sos Bud­ber­gy­tės, ku­ri pra­ėju­sią ka­den­ci­ją pus­me­tį dir­bo fi­nan­sų mi­nis­tre, mi­ni­ma­lios rep­re­zen­ta­ci­nės lė­šos Vy­riau­sy­bės na­riams rei­ka­lin­gos. „Jos tu­ri bū­ti lei­džia­mos la­bai ap­gal­vo­tai, tau­piai, ne­pikt­nau­džiau­jant, ne­pa­mirš­tant, kad tai – ne as­me­ni­niai pi­ni­gai“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė po­li­ti­kė.

Ji pri­si­mi­nė, kad į su­si­ti­ki­mus su už­sie­nio ko­le­go­mis Briu­se­ly­je vež­da­vu­si lie­tu­viš­kų sal­dai­nių, kar­tais tek­da­vę juos pa­kvies­ti va­ka­rie­nės. „Svar­bu, kad po to­kių su­si­ti­ki­mų bū­tų ir re­zul­ta­tas. Čia juk ne šiaip koks ma­lo­nus pa­si­sė­dė­ji­mas su bi­čiu­liais, o at­sto­va­vi­mas sa­vo ins­ti­tu­ci­jai, vals­ty­bei“, – pa­žy­mė­jo R. Bud­ber­gy­tė.