Reorganizuos Maisto ir veterinarijos tarnybą
Vals­ty­bi­nę mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bą (VMVT) pla­nuo­ja­ma pri­jung­ti prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos. Pa­sak že­mės ūkio mi­nis­tro Bro­niaus Mar­kaus­ko, tar­ny­bos sta­tu­sas prie Vy­riau­sy­bės ne­pa­dė­jo jai iš­veng­ti ko­rup­ci­nių at­ve­jų.

Bū­ti­na pertvarka

Virš VMVT sklan­do nau­ji per­mai­nų vė­jai. Že­mės ūkio mi­nis­tras Bro­nius Mar­kaus­kas už­si­mo­jo šią tar­ny­bą pri­jung­ti prie mi­nis­te­ri­jos, ku­riai va­do­vau­ja. Pa­sak jo, to­kia reor­ga­ni­za­ci­ja yra tie­siog bū­ti­na.

„Mes jau esa­me par­en­gę bū­ti­nas įsta­ty­mų pa­tai­sas, kad VMVT bū­tų pri­jung­ta prie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos. Prieš sa­vai­tę kaip tik da­ly­va­vau su­sti­ki­me su vi­sų Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bų va­do­vais.

Taip pat bu­vau Na­cio­na­li­nia­me mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos ri­zi­kos ver­ti­ni­mo ins­ti­tu­te. Sa­ky­čiau, kad la­bai di­de­lio pa­sip­rie­ši­ni­mo nė­ra. Ne­ma­nau, kad ar­gu­men­tai dėl pa­si­kei­sian­čio tar­ny­bos sta­tu­so yra la­bai sva­rūs. Nes bet ko­kiu at­ve­ju mais­to bei že­mės ūkio po­li­ti­kos for­ma­vi­mą at­lie­ka Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja“, – sa­ko B.Mar­kaus­kas.

Mi­nis­tras ti­ki­na, kad toks pri­jun­gi­mas pa­dės Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bai su­sig­rą­žin­ti ge­rą var­dą. Juo­lab kad jos veik­la ne­bus iš es­mės pert­var­ko­ma.

„Da­bar­ti­nis tar­ny­bos sta­tu­sas prie Vy­riau­sy­bės ne­pa­dė­jo iš­veng­ti ko­rup­ci­jos skan­da­lų. To­dėl šiuo me­tu su vi­sais kal­ba­me ir ta­ria­mės dėl pert­var­kos. Ga­liu pa­ti­kin­ti, kad ti­krai ne­bus kei­čia­mas tar­ny­bos pa­va­di­ni­mas, nes tai yra su­si­ję su eks­por­to pro­duk­tų no­ti­fi­ka­vi­mu. Be to, ne­ga­li bū­ti jo­kios kal­bos apie tar­ny­bos skal­dy­mą.

Da­bar pir­miau­sia ban­do­me tar­tis su Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, nes į kai ku­rias funk­ci­jas ji taip pat pre­ten­duo­tų. Ma­no po­žiū­riu, skal­dy­ti tar­ny­bos ti­krai ne­ga­li­me. Ne­svar­bu, kad yra tam ti­kros funk­ci­jos, su­si­ju­sios su hi­gie­na ar mais­to sau­ga. Svar­biau­sia, ko­kie spe­cia­lis­tai ten dir­ba. Nė­ra ir skir­tu­mo, ko­kia mi­nis­te­ri­ja ins­ti­tu­ci­ją ku­ruo­ja. Nes ten dir­ba ir me­di­ci­ni­nį, ir bio­che­mi­nį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tys žmo­nės“, – tei­gia mi­nis­tras.

Už­si­tę­sus VMVT va­do­vo pa­ieš­koms, šiuo me­tu ŽŪM siū­lo Vy­riau­sy­bei į tar­ny­bos va­do­vo par­ei­gas pa­skir­ti že­mės ūkio vi­ce­mi­nis­trą Da­rių Re­mei­ką.

„Jis šio­je sis­te­mo­je dir­bo dau­ge­lį me­tų. O jo pa­grin­di­nės už­duo­tys bus už­ti­krin­ti skaid­rų tar­ny­bos dar­bą ir ne­prik­lau­so­my­bę nuo vers­lo“, – aiš­ki­na že­mės ūkio mi­nis­tras B. Mar­kaus­kas.

Tar­ny­ba pasiruošusi

Pra­ėju­sią sa­vai­tę su že­mės ūkio mi­nis­tru su­si­ti­kę VMVT pa­da­li­nių va­do­vai dėl reor­ga­ni­za­ci­jos ne­prieš­ta­ra­vo, ta­čiau ak­cen­ta­vo, kad toks pri­jun­gi­mas tu­ri bū­tų vyk­do­mas skaid­riai.

„No­ri­me, kad šis pro­ce­sas bū­tų aiš­kus, at­siž­velg­ta į tar­ny­bo­je dir­ban­čių spe­cia­lis­tų nuo­mo­nę bei pa­siū­ly­mus. Po­ky­čiai tu­rė­tų vyk­ti sklan­džiai, ne­pa­lie­kant žmo­nių ne­ži­no­my­bė­je“, – ak­cen­ta­vo va­do­vai.

Tarp kitko

Į VMVT va­do­vo par­ei­gas siū­lo­mas Da­rius Re­mei­ka Lie­tu­vos mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos sis­te­mo­je dir­bo 1995 – 2006 me­tais. Nuo 2004 iki 2006 me­tų jis bu­vo VMVT di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas.

VMVT be nuo­la­ti­nio va­do­vo li­ko po to, kai per­nai Vy­riau­sy­bė at­lei­do da­bar jau bu­vu­sį jo di­rek­to­rių Jo­ną Mi­lių.

Jo­nui Mi­liui par­eikš­ti kal­ti­ni­mai dėl Lie­tu­vo­je pa­gar­sė­ju­sios „Ju­dex“ kol­dū­nų by­los. Tei­sė­sau­ga įta­ria, kad šios įmo­nės va­do­vai, no­rė­da­mi iš­veng­ti at­sa­ko­my­bės, sie­kė pa­veik­ti tuo­me­ti­nį Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vą J.Mi­lių.

Šiuo me­tu J.Mi­lius pra­šo teis­mo su­grą­žin­ti jį į bu­vu­sias par­ei­gas.