Reorganizacija Registrų centre: be darbo liks daugiau nei 100 darbuotojų
Pert­var­kant vals­ty­bės val­do­mo Re­gis­trų cen­tro cen­tri­nę būs­ti­nę, ku­rio­je šiuo me­tu dir­ba per 600 dar­buo­to­jų, bus pa­nai­ki­na dau­giau nei 100 dar­bo vie­tų, sa­ko lai­ki­na­sis įmo­nės va­do­vas. Vė­liau bus op­ti­mi­zuo­ja­ma vi­sų cen­tro pa­da­li­nių veik­la.

„Tre­čia­die­nį bu­vo įmo­nės val­dy­bos po­sė­dis, pri­tar­ta nau­jai įmo­nės struk­tū­ra ir po­ky­čių įgy­ven­di­ni­mo dar­bo gru­pės su­dė­čiai. Pir­muo­ju eta­pu ke­ti­na­ma reor­ga­ni­zuo­ti ir op­ti­mi­zuo­ti cen­tri­nio pa­da­li­nio struk­tū­rą ir veik­lą, an­truo­ju eta­pu – vi­sos Lie­tu­vos pa­da­li­nių veik­lą ir rei­ka­lin­gu­mą vi­so­je ša­ly­je tu­rė­ti pa­da­li­nius“, – ket­vir­ta­die­nį po su­si­ti­ki­mo su prem­je­ru Sau­liu­mi Skver­ne­liu spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė lai­ki­na­sis Re­gis­trų cen­tro va­do­vas Vai­das Va­li­ko­nis.

Prem­je­ras sa­ko, kad vals­ty­bės val­do­ma įmo­nė yra su­bren­du­si po­ky­čiams.

„Fak­tai, ku­riuos pa­tei­kė lai­ki­na­sis va­do­vas, kai kas ste­bi­na, kai kas ne­bes­te­bi­na. (...) Il­gus me­tus ne­bu­vo no­ro, va­lios su­tvar­ky­ti šių sfe­rų dėl to tu­ri­me to­kias pa­sėk­mes“, – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė S.Skver­ne­lis.

Anot V.Va­li­ko­nio, pert­var­kant įstai­gos cen­tri­nę būs­ti­nę, dar­buo­to­jų skai­čius tu­rė­tų ma­žė­ti 20–30 proc. – nuo 635 iki 522. V.Va­li­ko­nio tei­gi­mu, kol kas su­nku pa­sa­ky­ti, kiek ma­žės įstai­gos dar­buo­to­jų skai­čius vi­so­je ša­ly­je.

„Sie­kia­ma at­si­sa­ky­ti di­de­lės da­lies ma­žų­jų pa­da­li­nių, to­kių pa­da­li­nių yra 22, su nau­ja struk­tū­ra jų lie­ka 6. Vie­to­je 15 de­par­ta­men­tų pa­lie­ka­mi 8, vie­to­je 59 sky­rių lie­ka 47 sky­riai. Va­do­vau­jan­čių dar­buo­to­jų skai­čius su­ma­žės iki 21, bus at­si­sa­ky­ta pa­ta­rė­jų ir eks­per­tų par­ei­gy­bių“, – apie cen­tri­nės būs­ti­nės pert­var­ką pa­sa­ko­jo V.Va­li­ko­nis.

Abe­jo­ti­ni pir­ki­mai, ne­efek­ty­vus tur­to val­dy­mas ir paskolos

Anot V.Va­li­ko­nio, dau­giau­siai prob­le­mų Re­gis­trų cen­tro veik­lo­je ke­lia di­die­ji vie­šie­ji pir­ki­mai, ne­efek­ty­vus tur­to val­dy­mas, įmo­nės pa­im­tos pa­sko­los, veik­los re­zul­ta­tai ir ne­po­tiz­mo at­ve­jai.

„Į­mo­nės pa­ja­mos per­nai au­go, o pel­no ly­gis li­ko toks pat, tad tai ke­lia klau­si­mų dėl są­nau­dų. To­kie fi­nan­si­niai re­zul­ta­tai, kai jie stag­nuo­ja, ne­ne­ša vals­ty­bei nau­dos. O Re­gis­trų cen­tras dar pa­siim­ta pa­sko­las, ku­rių bend­ra ver­tė dau­giau kaip 13 mln. eu­rų“, – kal­bė­jo lai­ki­na­sis Re­gis­trų cen­tro va­do­vas.

Anot jo, per pa­sta­ruo­sius dve­jus me­tus įmo­nė į pa­tal­pų re­mon­tą in­ves­ta­vo dau­giau kaip 700 tūkst. eu­rų.

„Bu­vo pa­vyz­dys Drus­ki­nin­kuo­se, kur už Re­gis­trų cen­tro lė­šas pa­sta­ty­tas dvie­jų aukš­tų pa­sta­tas, ku­ria­me šiuo me­tu dir­ba trys dar­buo­to­jai. Ten yra įreng­ti poil­sio kam­ba­riai su lo­vo­mis ir vo­nios kam­ba­riu“, – dės­tė V.Va­li­ko­nis.

Jo tei­gi­mu, taip pat abe­jo­nių ke­lia ir įmo­nės au­to­mo­bi­lių par­kas – per pa­sta­ruo­sius dve­jus me­tus jų įsi­gy­ta už 1,3 mln. eu­rų, o kas­met jų prie­žiū­rai ir iš­lai­ky­mui ski­ria­ma po 2 mln. eu­rų.

„Taip pat abe­jo­ti­ni ir IT pir­ki­mai. Per pa­sku­ti­nius 8 me­tus vie­nai įmo­nei bu­vo su­mo­kė­ta pu­sė vi­sų tam skir­tų lė­šų. Ky­la abe­jo­nių dėl pa­čių pir­ki­mų, nes pir­ki­mai da­ro­mi tre­jiems me­tams, bet vi­sa jų ver­tė iš­nau­do­ja­ma per me­tus, o ta­da at­lie­ka­mi nau­ji pir­ki­mai“, – sa­kė V.Va­li­ko­nis.

Per mi­nė­tą lai­ko­tar­pį Re­gis­trų cen­tras IT pir­ki­mams iš vi­so iš­lei­do per 30 mln. eu­rų, ta­čiau V.Va­li­ko­nis tei­gė ne­ga­lin­tis įvar­din­ti įmo­nės, ku­riai ati­te­ko di­džio­ji da­lis šios su­mos. BNS ži­nio­mis, ši bend­ro­vė yra „Al­na Soft­wa­re“, ku­ri, Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos (VPT) duo­me­ni­mis, yra ga­vu­si Re­gis­trų cen­tro už­sa­ky­mų už dau­giau kaip 14 mln. eu­rų.

Pa­sky­rus lai­ki­nuo­ju vadovu, pa­li­ko socialdemokratus

Cen­tro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas V.Va­li­ko­nis lai­ki­nai įstai­gai va­do­vau­ti pa­skir­tas lie­pos 3 die­ną – po to, kai dėl vyks­tan­čio Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos ty­ri­mo at­šauk­tas bu­vęs lai­ki­na­sis įmo­nės va­do­vas Ar­vy­das Bag­do­na­vi­čius.

V.Va­li­ko­nis ket­vir­ta­die­nį tei­gė, kad iki lie­pos 5 die­nos bu­vo Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos na­rys.

„I­šė­jau, kad tai ne­da­ry­tų man įta­kos, kad ne­bū­tų lai­ko ki­tai veik­lai. (...) Iki tol prob­le­mas ma­čiau, ta­čiau tik ta­pęs lai­ki­nuo­ju Re­gis­trų cen­tro va­do­vu, tu­rė­jau ga­li­my­bę prie­iti prie dau­giau in­for­ma­ci­jos. Anks­čiau ne­tu­rė­jau pa­kan­ka­mai in­for­ma­ci­jos, kad pa­da­ry­čiau iš­va­das“, – žur­na­lis­tams kal­bė­jo V.Va­li­ko­nis.

A.Bag­do­na­vi­čius dėl par­la­men­ti­nio ty­ri­mo ne­pas­kir­tas į nuo­la­ti­nio di­rek­to­riaus par­ei­gas. Kon­kur­se į šį pos­tą jis li­ko an­tras, ta­čiau ta­po pa­grin­di­niu kan­di­da­tu užim­ti par­ei­gas, kai iš at­ran­kos pa­si­trau­kė ją lai­mė­jęs ad­vo­ka­tas Gin­tau­tas Bart­kus.

Nau­jo Re­gis­trų cen­tro di­rek­to­riaus kon­kur­sas pa­skelb­tas, kai po 20 me­tų va­do­va­vi­mo ins­ti­tu­ci­jai iš par­ei­gų pa­si­trau­kė Kęs­tu­tis Sa­ba­liaus­kas, par­ei­gas taip pat pa­li­ko ir jo pa­va­duo­to­jas ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ka­das­trui ir re­gis­trui Ro­mual­das Kas­pe­ra­vi­čius.