Renovuota mokykla – dviem, nerenovuota – šimtui pirmokų
Rug­sė­jo 1-ąją mo­kyk­la Lum­pė­nuo­se (Pa­gė­gių sav.) su­lauks dvie­jų pir­mo­kų, o Vil­niaus Vy­tės Ne­mu­nė­lio pra­di­nė – pen­kių pir­mo­kų kla­sių po 24 vai­kus. Ug­dy­mo įstai­ga Lum­pė­nuo­se ga­li pa­si­gir­ti pa­keis­tais lan­gais ir sto­gu, nau­ja ka­ti­li­ne, te­ni­so kor­tais ir nau­jais bė­gi­mo ta­ke­liais sta­dio­ne. Sos­ti­nės pra­di­nu­kų tė­vai pa­tys da­žo kla­ses.

Kiek­vie­nas mo­ki­nu­kas tu­ri tei­sę į tvar­kin­gą mo­kyk­lą. Ta­čiau jei vi­siems tai už­ti­krin­ti trūks­ta pi­ni­gų, kad ir kaip ci­niš­kai skam­bė­tų, pri­va­lu va­do­vau­tis iš­lai­dų ir nau­dos pri­nci­pu – rei­kė­tų įver­tin­ti, kiek žmo­nių nau­do­ja­si gė­riu, su­kur­tu už bend­rus vi­suo­me­nės pi­ni­gus.

Bet ne­ži­nia ko­dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES), vals­ty­bės biu­dže­to, Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų prog­ra­mos ir sa­vi­val­dy­bių pi­ni­gai srau­niau te­ka į tuš­tė­jan­čių mo­kyk­lų pa­sta­tus.

Nie­ko ne­trūks­ta, tik vai­kų

Tarp 52 mo­kyk­lų, ku­rioms re­no­vuo­ti per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus bu­vo skir­ta ES lė­šų, – ir ug­dy­mo įstai­ga Pa­gė­gių sa­vi­val­dy­bės Lum­pė­nų kai­me. Anks­čiau En­zio Ja­go­mas­to mo­kyk­la tu­rė­jo pa­grin­di­nės mo­kyk­los sta­tu­są, prieš tre­jus me­tus ji li­ko tik Vil­kyš­kių Jo­ha­ne­so Bo­rovs­kio gim­na­zi­jos sky­riu­mi, o nuo rug­sė­jo ją lan­kys tik pra­di­nu­kai. Ta­čiau ir jų bus vos ke­lio­li­ka.

„Dvi­gu­bai ir tri­gu­bai skau­da šir­dį“, – dėl iš­tuš­tė­ju­sios mo­kyk­los siel­var­ta­vo „Lie­tu­vos ži­nių“ kal­bin­tas Pa­gė­gių me­ras „tvar­kie­tis“ Vir­gi­ni­jus Koms­kis. Juk šio­je mo­kyk­lo­je mo­kė­si ir jis pats, ir jo bro­lis bu­vęs Sei­mo na­rys Kęs­tas Koms­kis.

Me­ras pa­sa­ko­jo, kad ką tik pa­sta­ty­ta nau­ja mo­kyk­los ka­ti­li­nė, už­deng­tas sto­gas, pa­keis­ti lan­gai, įreng­ti nau­ji bė­gi­mo ta­kai sta­dio­ne, krep­ši­nio aikš­te­lė, te­ni­so kor­tai. Ta­čiau į Lum­pė­nų mo­kyk­lą rug­sė­jo 1-ąją at­eis tik du pir­mo­kai. Iš vi­so mo­kyk­lo­je tu­rė­tų lik­ti su­jung­ta pir­mo­kų, an­tro­kų ir ket­vir­to­kų kla­sė su še­šiais vai­kais ir tre­čio­kų kla­sė su 12 mo­ki­nių. „Ten­den­ci­jos – kaip vi­so­je Lie­tu­vo­je. Kad ir kiek sa­vi­val­dy­bė re­no­vuo­tų, kiek gra­žin­tų, jei vals­ty­bės val­džia ne­at­si­suks į re­gio­nus, žmo­nės iš­va­žiuos ar­ba į di­des­nius mies­tus, ar­ba į už­sie­nį“, – guo­dė­si Pa­gė­gių me­ras.

Jis pa­brė­žė, kad kai tik pra­de­da­ma jung­ti kla­ses, tė­vai vai­kus per­ke­lia į di­des­nes mo­kyk­las, ku­rio­se kla­sės ne­jun­gia­mos. Juo­lab kad Lum­pė­nai įsi­kū­rę prie ke­lio, 9 ki­lo­me­trai nuo sa­vi­val­dy­bės cen­tro Pa­gė­gių ir vos 6 ki­lo­me­trai nuo Vil­kyš­kių. Tiek Pa­gė­giuo­se, tiek Vil­kyš­kiuo­se yra gim­na­zi­jos.

Lum­pė­niš­kiai daž­niau­siai ren­ka­si Vil­kyš­kių Jo­ha­ne­so Bob­rovs­kio gim­na­zi­ją. Lum­pė­nų mo­kyk­los – šios gim­na­zi­jos sky­riaus – va­do­vė Ro­lan­da Ra­kaus­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad vy­res­ni lum­pė­niš­kiai moks­lei­viai va­žiuo­ja į gim­na­zi­nes kla­ses, tad tė­vai ir ma­žes­nius per­ke­lia į tą ug­dy­mo įstai­gą. Ma­ža to, Lum­pė­nuo­se dar­bo nė­ra, o Vil­kyš­kiuo­se vei­kia pie­ni­nė, ten dir­ba mo­ki­nių tė­vai, tad jie vai­kus nu­ve­ža į mo­kyk­lą. Be to, Vil­kyš­kiuo­se yra dar­že­lis.

„Man skau­da šir­dį – ne­si­ti­kė­jau, kad aš, kaip mo­ky­to­ja, ga­liu ka­da nors ne­tu­rė­ti čia dar­bo. Ne­ži­nau, kas bus rug­sė­jo 1-ąją. O juk mū­sų mo­kyk­la su­tvar­ky­ta, tik dve­ji me­tai, kai pa­sta­ty­ta nau­ja ka­ti­li­nė, yra val­gyk­la, sta­dio­nas, spor­to sa­lė. Vil­kyš­kių gim­na­zi­jo­je nė­ra nė val­gyk­los, spor­to sa­lė – ava­ri­nės būk­lės, jie vai­kus ve­žio­da­vo spor­tuo­ti į mū­sų mo­kyk­lą“, – dės­tė R. Ra­kaus­kie­nė.

Val­das Ben­kuns­kas: „De­ja, to­kių mo­kyk­lų Vil­niu­je – ne vie­na. Per vie­nus me­tus re­no­vuo­ti 260 švie­ti­mo įstai­gų ne­įma­no­ma.“

Vil­kyš­kių gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Ri­ma Auš­trie­nė pri­ta­rė: taip, Lum­pė­nų mo­kyk­la su­tvar­ky­ta, nie­ko ne­trūks­ta, tik vai­ku­čių be­veik nė­ra, pir­mo­kų – tik du. Tad val­gyk­la nuo šių moks­lo me­tų iš Lum­pė­nų per­ke­lia­ma į Vil­kyš­kius. Ava­ri­nės būk­lės spor­to sa­lė re­mon­tuo­ja­ma.

Vis dėl­to ko­dėl spren­džiant dėl ug­dy­mo įstai­gų, ku­rias ski­ria vos ke­li ki­lo­me­trai, tvar­ky­mo pri­ori­te­tas bu­vo skir­tas kas­met tuš­tė­ju­siai, o ne kur kas pers­pek­ty­ves­nei? Gal lė­mė sa­vi­val­dy­bės me­ro nos­tal­gi­ja sa­vo bu­vu­siai mo­kyk­lai? V. Koms­kis tai ka­te­go­riš­kai ne­igė. „Ne, mes vi­sas mo­kyk­las my­li­me. Lum­pė­nuo­se įren­gė­me ge­riau­sius aikš­ty­nus ne to­dėl, kad bai­giau te­nykš­tę mo­kyk­lą, – at­ro­dė, jog ji yra pers­pek­ty­vi. O Vil­kyš­kių mo­kyk­lą nau­ja at­ėju­si val­džia iš­brau­kė iš Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų prog­ra­mos, tad ava­ri­nės būk­lės sa­lės re­mon­to ėmė­si sa­vi­val­dy­bė“, – aiš­ki­no me­ras.

Nesaugūs laiptai sostinės Vytės Nemunėlio pradinėje mokykloje. Romo Jurgaičio nuotrauka

Tė­ve­liai da­žo klases

Vi­sai ki­to­kia pa­dė­tis ar­tė­jant rug­sė­jui su­sik­los­tė Vil­niaus Vy­tės Ne­mu­nė­lio pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je. Jai iš­nyk­ti pa­vo­jaus nė­ra. Prieš­in­gai – per­nai mo­kyk­la tu­rė­jo tris pir­mas kla­ses, o šie­met jau ren­ka penk­tą. Pra­ėju­siais moks­lo me­tais vai­ku­čių kla­sė­se bu­vo maž­daug po 26, šie­met, ti­ki­ma­si, bus po 24.

Tai­gi vie­na sos­ti­nės pra­di­nu­kų kla­sė – pu­san­tro kar­to di­des­nė nei vi­sa Lum­pė­nų mo­kyk­la, o kla­sių – pen­kios. Šio­je sos­ti­nės ug­dy­mo įstai­go­je nau­jais moks­lo me­tais mo­ky­sis kiek per 300 pra­di­nu­kų.

Ta­čiau rug­sė­jo 1-osios lau­ki­mas jų tė­vams pa­ženk­lin­tas pe­lė­sių ir da­žų kva­po. Vy­tės Ne­mu­nė­lio pra­di­nę nu­ta­rus per­kraus­ty­ti į lig­šio­li­nes Se­na­mies­čio mo­kyk­los pa­tal­pas pa­aiš­kė­jo, kad vi­daus laip­tai ke­lia pa­vo­jų vai­kų sau­gu­mui, kla­sės – iš­dau­žy­to­mis sie­no­mis, kai kur įsi­me­tęs pe­lė­sis, te­ri­to­ri­ja ne­apt­ver­ta ir ap­žė­lu­si.

Taip atrodo sostinės Vytės Nemunėlio pradinės mokyklos "naujos" patalpos. Romo Jurgaičio nuotrauka

Ko­dėl rug­sė­jis vėl at­ei­na ne­ti­kė­tai, juo­lab kad spren­di­mą dėl mo­kyk­los per­kė­li­mo į ki­tas pa­tal­pas Vil­niaus mies­to ta­ry­ba pri­ėmė dar ge­gu­žės 31 die­ną? „Nau­jie­ną, kad kraus­ty­si­mės į šį pa­sta­tą, mo­ky­to­jams at­ne­šiau kaip puo­kštę gė­lių, nes lig šiol mo­kyk­la vei­kė tam ne­pri­tai­ky­to­se pa­tal­po­se, ne­tu­rė­jo­me val­gyk­los, spor­to, ak­tų sa­lių“, – pa­sa­ko­jo Vy­tės Ne­mu­nė­lio pra­di­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė Ro­si­ta Čiū­rie­nė.

Jos tei­gi­mu, kol anks­tes­ni pa­tal­pų šei­mi­nin­kai ne­bu­vo iš­si­kraus­tę, kol ne­bu­vo nu­dau­žy­tų len­tų, švies­tu­vų ir ki­tos įran­gos, pa­tal­pos ne­atro­dė taip tra­giš­kai. O pa­skui bu­vo at­os­to­gos.

Vil­nius pa­gal ug­dy­mo įstai­gų re­no­va­ci­ją ge­ro­kai at­si­lie­ka nuo pro­vin­ci­jos.

Ta­čiau var­gu ar to­kios prie­žas­tys pa­tei­si­na tai, kad tė­vai tu­ri pa­tys da­žy­ti kla­ses ir laks­ty­ti į me­ri­ją pra­šy­ti pi­ni­gų, rei­ka­lau­ti už­ti­krin­ti bent mi­ni­ma­lų sau­gu­mą – kad mo­kyk­los te­ri­to­ri­ja bū­tų apt­ver­ta, kiek su­tvar­ky­ti vi­daus laip­tai, už­lo­py­tos sky­lės sie­no­se, ne­by­rė­tų tin­kas, bū­tų už­deng­ti at­vi­ri elek­tros lai­dai. Tė­ve­liams ėmus vie­šai kel­ti skan­da­lą, sa­vi­val­dy­bė per­ve­dė ža­dė­tus 100 tūkst. eu­rų re­mon­tui.

„De­ja, to­kių mo­kyk­lų Vil­niu­je – ne vie­na. Tai pa­da­ri­niai to, kad dau­ge­lį me­tų ne­bu­vo tvar­ko­ma­si. Per vie­nus me­tus re­no­vuo­ti 260 švie­ti­mo įstai­gų ne­įma­no­ma. Vi­siš­kai su­tvar­ky­tas įstai­gas ga­li­ma su­skai­čiuo­ti vie­nos ran­kos pirš­tais, o pa­tvar­ky­tų iš vi­daus ar iš iš­orės – tik koks 20 proc. vi­so tink­lo. Sa­vi­val­dy­bė sten­gia­si skir­ti pi­ni­gų toms mo­kyk­loms, ku­rių būk­lė pra­sčiau­sia“, – si­tua­ci­ją ver­ti­no už švie­ti­mą at­sa­kin­gas sos­ti­nės vi­ce­me­ras Val­das Ben­kuns­kas.

Pa­gal po­li­ti­nį žemėlapį

Nemažoje Lumpėnų mokykloje šiais mokslo metais "šeimininkaus" keliolika pradinukų. Mokyklos archyvo nuotrauka

Ko­dėl mo­kyk­los to­kiuo­se kai­muo­se kaip Lum­pė­nai su­tvar­ky­tos 100 proc., nors ten li­kę vos ke­lio­li­ka moks­lei­vių, o sos­ti­nė­je „pa­lo­py­ta“ tik kas penk­ta mo­kyk­la, per­nai aiš­ki­no­si pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­tas. To im­ta­si, kai Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė į vie­šu­mą iš­kė­lė gau­tus Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos (ŠMM) nu­ro­dy­mus ke­ti­na­mų re­no­vuo­ti mo­kyk­lų są­ra­šą „de­rin­ti“ su Sei­mo val­dan­čio­sio­mis par­ti­jo­mis.

Pa­tei­ku­si mi­nis­te­ri­jai ati­tin­ka­mą są­ra­šą, sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bė su­lau­kė ki­to są­ra­šo. Pa­gal jį 1,8 mln. eu­rų kon­kre­čioms mo­kyk­loms esą siū­lė skir­ti Sei­mo na­riai, dau­giau­sia – tuo­me­tės švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trės „dar­bie­tės“ Aud­ro­nės Pi­trė­nie­nės par­ti­jos ko­le­gos. Pra­sčiau­sios būk­lės ug­dy­mo įstai­gų są­ra­še bu­vo ne­li­kę. Mi­nis­te­ri­ja ne­igė kal­ti­ni­mus da­vus par­ti­nius nu­ro­dy­mus sa­vi­val­dy­bėms, ta­čiau kon­kre­tūs fak­tai, ku­rioms mo­kyk­loms te­ko dau­giau­sia lė­šų, pa­tvir­ti­na to­kią „par­ti­nę“ pi­ni­gų mo­kyk­loms skirs­ty­mo sche­mą.

„So­cial­de­mo­kra­tų, „dar­bie­čių“ ir „tvar­kie­čių“ val­dy­mo me­tu ci­niš­kai bu­vo da­li­ja­mos kvo­tos mo­kyk­loms, su­si­ju­sioms su val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos po­li­ti­kų apy­gar­do­mis, o pa­skui šie pri­siim­da­vo lau­rus už pi­ni­gų mo­kyk­loms su­ra­di­mą“, – tei­gė Sei­mo Švie­ti­mo ir moks­lo ko­mi­te­to na­rys Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius, 2008–2012 me­tais ėjęs švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­tro par­ei­gas.

Iš ŠMM Sei­mo ko­mi­te­tui per­nai pa­teik­tos me­džia­gos pa­aiš­kė­jo, kad pa­gal lė­šas ug­dy­mo įstai­gų re­no­va­ci­jai iš­sis­ky­rė tuo­me­čių val­dan­čių­jų rin­ki­mų apy­gar­do­se esan­čios mo­kyk­los. Pa­vyz­džiui, Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne esan­čiai Ky­bar­tų K. Do­ne­lai­čio gim­na­zi­jai bu­vo skir­ta per 550 tūkst. eu­rų (Vil­ka­viš­kio apy­gar­do­je ke­lias ka­den­ci­jas iš ei­lės į Sei­mą rink­tas bu­vęs prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius). Tuo­me­tės Sei­mo pir­mi­nin­kės „dar­bie­tės“ Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės tė­vo­ni­jo­je Uk­mer­gės ra­jo­ne trims mo­kyk­loms bu­vo at­sei­kė­ta apie 600 tūkst. eu­rų.

Kaip ži­no­ma, did­mies­čiuo­se anos ka­den­ci­jos val­dan­tie­ji daug rin­kė­jų ne­tu­rė­jo, tad did­mies­čių mo­kyk­los ga­vo ma­žiau pi­ni­gų nei pro­vin­ci­jo­je, kur ug­dy­mo įstai­gų re­no­va­ci­ja yra pa­žen­gu­si ge­ro­kai to­liau. Tad nors pa­tvir­tin­ti pi­ni­gų skirs­ty­mo kri­te­ri­jai, rea­ly­bė – vi­sai ki­to­kia.

Vilniaus vicemeras V. Benkunskas

Šie­met, anot Vil­niaus vi­ce­me­ro V. Ben­kuns­ko, si­tua­ci­ja kol kas pa­si­kei­tė ne­bent tuo, kad pi­ni­gų iš ŠMM be­veik vi­sai ne­gau­ta. Jo tei­gi­mu, ga­vus ne­reikš­min­gą su­mą iš Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų prog­ra­mos Vil­niu­je šie­met baig­ti du ob­jek­tai.

V. Ben­kuns­kas ti­ki­si, kad bus iš es­mės pa­keis­ti pi­ni­gų švie­ti­mo įstai­goms re­no­vuo­ti skirs­ty­mo pri­nci­pai, nes iki šiol, ga­li­ma sa­ky­ti, ne­bu­vo ver­ti­na­mas nei moks­lei­vių skai­čius, nei kiek ir ku­rio­je sa­vi­val­dy­bė­je jau re­no­vuo­ta mo­kyk­lų, o lė­šos sa­vi­val­dy­bėms da­li­ja­mos pro­por­cin­gai – tiek pat Vil­niui ir ko­kiai nors ma­žai sa­vi­val­dy­bei. Tad par­emon­tuo­tų Vil­niaus švie­ti­mo įstai­gų da­lis, pa­ly­gin­ti su ki­to­mis sa­vi­val­dy­bė­mis, yra ge­ro­kai ma­žes­nė. Sos­ti­nei, anot vi­ce­me­ro, į švie­ti­mo inf­ras­truk­tū­ros ge­ri­ni­mą ir plė­trą te­lie­ka in­ves­tuo­ti iš sa­vų ar sko­lin­tų lė­šų.

Pi­ni­gų re­no­va­ci­jai mo­kyk­los ga­li gau­ti iš ke­lių šal­ti­nių – sa­vi­val­dy­bės, vals­ty­bės ir ES ki­še­nės.

Kaip in­for­ma­vo ŠMM, nuo 2013 me­tų tam skir­to­mis ES lė­šo­mis re­no­vuo­tos 52 mo­kyk­los, dau­giau­sia – Kau­no, Klai­pė­dos ir Šiau­lių aps­kri­ty­se. Re­no­vuo­tos Va­rė­nos „Šal­ti­nė­lio“ pra­di­nės mo­kyk­los nuo šių me­tų ne­li­ko – jos li­ku­čiai pri­jung­ti prie ki­tos mo­kyk­los, o re­no­vuo­to­se pa­tal­po­se įsi­kurs Va­rė­nos spe­cia­lio­ji mo­kyk­la. Nau­jo­sios Ak­me­nės mo­kyk­la-dar­že­lis „Bu­ra­ti­nas“ li­ko tik dar­že­liu.

O kas, be ke­lio­li­kos pra­di­nu­kų, šei­mi­nin­kaus ir už ES pi­ni­gus iš­puo­se­lė­tos Lum­pė­nų En­zio Ja­go­mas­to mo­kyk­los pa­sta­te? „Kol kas ti­krai ne­ži­nau. Spor­to sa­le ga­lės nau­do­tis vie­tos jau­ni­mas, an­tra­me aukš­te veiks pra­di­nė mo­kyk­la, o pir­mas liks tuš­čias“, – sa­kė Pa­gė­gių me­ras V. Koms­kis.

Tie­są sa­kant, ir jau­ni­mo ne­la­bai te­li­kę. Kaip pa­sa­ko­ja Lum­pė­nų se­niū­nė Dan­guo­lė Mi­ke­lie­nė, try­li­ko­je se­niū­ni­jai pri­klau­san­čių kai­mų yra 1180 gy­ven­to­jų, dau­giau­sia – vy­res­nio am­žiaus. Per me­tus gi­mė vos aš­tuo­ni kū­di­kiai.

Aki­vaiz­du, kad kai ku­rios pro­vin­ci­jos mo­kyk­los re­no­vuo­tos kaž­kam, bet ti­krai ne vai­kams.