Renkami parašai už blaivybę
And­riaus Ma­mon­to­vo ir Ra­mū­no Kar­baus­kio ini­ci­juo­tą pe­ti­ci­ją, ra­gi­nan­čią įsta­ty­mu užd­raus­ti par­duo­ti ir ger­ti al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus ren­gi­niuo­se, ku­riuo­se da­ly­vau­ja ne­pil­na­me­čiai, jau pa­si­ra­šė dau­giau kaip 10 tūkst. žmo­nių. Ta­čiau kai ku­riems par­la­men­ta­rams toks rei­ka­la­vi­mas at­ro­do juo­kin­gas ar ma­žų ma­žiau­siai – per­tek­li­nis.

A. Ma­mon­to­vo ir R. Kar­baus­kio ini­cia­ty­vą užd­raus­ti pre­ky­bą al­ko­ho­liu ir jo var­to­ji­mą per ren­gi­nius, pri­trau­kian­čius ne­pil­na­me­čių, drau­ge su tūks­tan­čiais ki­tų žmo­nių par­ėmė krep­ši­nio žvaigž­dė Jo­nas Va­lan­čiū­nas ir es­tra­dos puo­šme­na Eri­ca Jen­nings. Šiuo me­tu par­ašai ren­ka­mi tink­la­la­py­je www.pe­ti­ci­jos.lt. Va­sa­rą tai da­rė Šiau­lių ra­jo­ne, Nai­siuo­se, reng­tų blai­vių fes­ti­va­lių or­ga­ni­za­to­riai. Pri­tar­ti šiai ini­cia­ty­vai ir pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją ką tik nu­spren­dė par­la­men­ta­rė Ri­ma Baš­kie­nė. Par­ašų rin­kė­jai kvie­čia įro­dy­ti val­džiai, kad tau­ta pa­si­ren­gu­si gy­ven­ti ir švęs­ti blai­viai. Ta­čiau tau­tos va­lią reiš­kian­tys įsta­ty­mų lei­dė­jai ma­no, jog blai­vu­mą ug­do ne įsta­ty­mai, o auk­lė­ji­mas.

Leng­viau­sias kelias

Kaip LŽ tei­gė R. Kar­baus­kis, ra­gi­ni­mai pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją pir­miau­sia skir­ti tam, kad mies­tų ir mies­te­lių šven­tės at­ei­ty­je bū­tų or­ga­ni­zuo­ja­mos be al­ko­ho­lio. Esą šiuo me­tu vy­rau­ja to­kia tvar­ka, kad pre­kiau­to­jai al­ko­ho­liu pa­tys pa­si­siū­lo tap­ti šių ren­gi­nių rė­mė­jais. Už jų ski­ria­mus pi­ni­gus kvie­čia­mi ži­no­mi es­tra­dos ar­tis­tai ir, anot R. Kar­baus­kio, vie­niems dai­nuo­jant, ki­tiems ge­riant, vyks­ta va­di­na­mo­sios šven­tės. „Tai ro­do, jog įpra­to­me ei­ti leng­viau­siu ke­liu, nes sto­ko­ja­me ir idė­jų, ir ini­cia­ty­vos tin­ka­mai or­ga­ni­zuo­ti šven­tes“, - pa­brė­žė jis.

R. Kar­baus­kis da­ly­va­vo ne vie­no­je mies­to ar mies­te­lio šven­tė­je, ma­tė dau­gy­bę ne­blai­vių žmo­nių, gir­tais vy­rais be­si­pik­ti­nan­čių žmo­nų ir jų liūd­nų vai­kų. „Nai­siuo­se įro­džiau, kad šven­tės ga­li­mos ir be al­ko­ho­lio. Tą pa­tį siū­liau ir ki­toms vie­to­vėms. Vis dėl­to mies­tų ar ra­jo­nų va­do­vai ne­sku­ba reng­ti blai­vių šven­čių, to­dėl sie­kiu, kad jie bū­tų pa­ska­tin­ti įsta­ty­mu“, - LŽ aiš­ki­no R. Kar­baus­kis. Vy­ras džiau­gia­si, jog drau­ge su juo ves­ti tau­tie­čius blai­vy­bės ke­liu pa­si­ry­žo dai­ni­nin­kas, įvai­rių ori­gi­na­lių idė­jų au­to­rius blai­vi­nin­kas And­rius Ma­mon­to­vas, ir kvie­čia žmo­nes pa­si­ra­šy­ti už tai, kad įsta­ty­mų nu­sta­ty­ta tvar­ka ne­be­bū­tų gir­tau­ja­ma to­se vie­šo­se šven­tė­se, ku­rio­se da­ly­vau­ja ne­pil­na­me­čiai.

Su­nku at­si­sa­ky­ti įpročių

Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės se­niū­nė R. Baš­kie­nė LŽ tvir­ti­no, kad mi­ni­ma pe­ti­ci­ja at­si­ra­do be­veik tuo pat me­tu, kai Sei­mo ko­mi­te­tuo­se bu­vo pra­dė­tos svars­ty­ti jos par­eng­tos Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sos. Šiais pa­kei­ti­mais sie­kia­ma užd­raus­ti pre­kiau­ti svai­ga­lais ir juos var­to­ti vie­šuo­se ren­gi­niuo­se, ku­riuo­se da­ly­vau­ja ne­pil­na­me­čiai. „Ap­mau­du, kad ma­no siū­ly­mai su­lau­kė kai ku­rių ko­le­gų pa­si­ty­čio­ji­mo. Tai ro­do, kaip su­nku at­si­sa­ky­ti įpro­čių“, - ap­gai­les­ta­vo R. Baš­kie­nė. Par­la­men­ta­rė pa­sa­ko­jo, kad jos ini­ci­juo­tos Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sos su­lau­kė prieš­iš­ku­mo Sei­mo Eko­no­mi­kos ir Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tuo­se.

Sei­mo Eko­no­mi­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas "tvar­kie­tis" Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis ne­slė­pė, jog R. Baš­kie­nės par­eng­tos įsta­ty­mo pa­tai­sos ko­mi­te­to na­rių bu­vo su­kri­ti­kuo­tos kaip nie­ki­nės. „Jei įsi­ga­lio­tų toks įsta­ty­mas, net ku­ni­gai ne­be­ga­lė­tų au­ko­ti šv. mi­šių, ku­rio­se da­ly­vau­ja ne­pil­na­me­čių, nes per jas vie­šai var­to­ja­mas al­ko­ho­lis“, - iro­ni­za­vo par­la­men­ta­ras. Ko­le­gės par­eng­tas įsta­ty­mo pa­tai­sas R. Že­mai­tai­tis va­di­no po­pu­lis­ti­nė­mis, juo­kin­go­mis ir ma­žų ma­žiau­siai – per­tek­li­nė­mis.

Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė "dar­bie­tė" Dan­gu­tė Mi­ku­tie­nė LŽ sa­kė, kad jos va­do­vau­ja­mo ko­mi­te­to na­riai iš es­mės pri­ta­rė šven­tėms be al­ko­ho­lio, tik ne­pri­ta­rė to­kių ren­gi­nių re­gu­lia­vi­mui įsta­ty­mais. „Ne įsta­ty­mo, o tė­vų pre­ro­ga­ty­va ap­sau­go­ti vai­kus nuo al­ko­ho­lio var­to­ji­mo“, - pa­brė­žė D. Mi­ku­tie­nė.

Nors ko­le­gos par­la­men­ta­rai ne­pa­lai­kė R. Baš­kie­nės su­ma­ny­mo, ji vy­lė­si, jog "at­eis lai­kas, kai žmo­nės at­sik­vo­šės". Sei­mo na­rė ne­slė­pė ti­kin­ti, kad jos par­eng­toms Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­soms ke­lią pra­skins ir tau­tos bal­sas, reiš­kia­mas pa­si­ra­šant A. Ma­mon­to­vo ir R. Kar­baus­kio ini­ci­juo­tą pe­ti­ci­ją.