Renginius „su laipsniais“ seimūnai linkę apeiti
Al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų var­to­ji­mą ir pre­ky­bą šią sa­vai­tę su­var­žiu­siems Sei­mo na­riams iš­ki­lo di­le­ma – ei­ti ar ne ska­nau­ti ja­po­niš­ko li­ke­rio. Da­lis blai­vy­bės vė­lia­vą iš­kė­lu­sių „vals­tie­čių“ ža­da at­si­sa­ky­ti Ja­po­ni­jos am­ba­sa­dos kvie­ti­mo.

Sei­mo Tarp­par­la­men­ti­nių ry­šių su Ja­po­ni­ja gru­pės na­riai bir­že­lio 15-osios va­ka­rą kvie­čia­mi pra­leis­ti Ja­po­ni­jos am­ba­sa­dos Lie­tu­vo­je re­zi­den­ci­jo­je. Par­la­men­ta­rus ža­da­ma su­pa­žin­din­ti su il­ga­me­tes tra­di­ci­jas tu­rin­čio ja­po­niš­ko gė­ri­mo shochu (šio­čiū) ga­my­bos ir var­to­ji­mo tra­di­ci­jo­mis. Be abe­jo, sve­čiai tu­rės pro­gą pa­ska­nau­ti ir šio al­ko­ho­li­nio gė­ri­mo.

Ta­čiau ne vi­si į par­la­men­ti­nę gru­pę su­si­bū­rę Ja­po­ni­jos bi­čiu­liai ke­ti­na pa­si­nau­do­ti šiuo kvie­ti­mu. At­ro­do, da­lį Sei­mo na­rių gąs­di­na ren­gi­nys „su laips­niais“.

Užim­ti žmonės

„Vals­tie­tis“ Kęs­tu­tis Smir­no­vas sa­kė ne­blo­gai pa­žįs­tan­tis Ja­po­ni­ją, nes to­je ša­ly­je dar­bo ir spor­to rei­ka­lais lan­kė­si ne kar­tą (jis – ži­no­mas Ry­tų dvi­ko­vų meis­tras). Par­la­men­ta­ras ne­slė­pė, kad se­mi­na­ras apie shochu per­ne­lyg jo ne­do­mi­na. „Vis­ką ir taip ži­nau“, – pa­ti­ki­no K. Smir­no­vas.

To­dėl jis abe­jo­jo, ar pa­si­nau­dos gau­tu kvie­ti­mu. „Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą daž­niau­siai va­žiuo­ju į sa­vo apy­gar­dą“, – ar­gu­men­ta­vo K. Smir­no­vas. Pa­klaus­tas, ar Ja­po­ni­jo­je yra ra­ga­vęs sa­kės, „vals­tie­tis“ ne­at­vi­ra­vo. „Tai ma­no as­me­ni­nis rei­ka­las“, – tei­gė Sei­mo na­rys.

Jo frak­ci­jos ko­le­ga Ge­di­mi­nas Va­si­liaus­kas pri­si­pa­ži­no jau še­še­rius me­tus ne­var­to­jan­tis al­ko­ho­lio, ta­čiau į sai­kin­gai iš­ge­rian­čius žmo­nes žiū­ri to­le­ran­tiš­kai. „Ti­krai ne­sa­me ko­kio nors „sau­so“ įsta­ty­mo ša­li­nin­kai.

Tie­siog pa­si­sa­ko­me už ci­vi­li­zuo­tas tai­syk­les, ku­rios leis­tų ma­žin­ti al­ko­ho­lio var­to­ji­mą“, – aiš­ki­no Sei­mo na­rys.

„Vals­tie­tis“ ne­slė­pė, jog pa­žįs­ta vi­sų al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų sko­nį, nes anks­čiau yra jų ra­ga­vęs. „Bet nie­ka­da ne­pikt­nau­džia­vau“, – pri­dū­rė G. Va­si­liaus­kas.

Al­ko­ho­lio jis at­si­sa­kė, kai Kau­ne su­bū­ręs svei­ka­ti­ni­mo gru­pę „Ju­dėk svei­kai“ pa­ju­to spor­to nau­dą. Nors į Ja­po­ni­jos am­ba­sa­dos or­ga­ni­zuo­ja­mą pri­ėmi­mą po­li­ti­kas grei­čiau­siai ne­is, pa­sik­lau­sy­ti pa­sa­ko­ji­mo apie shochu jam bū­tų įdo­mu.

Užim­tu­mas grei­čiau­siai su­truk­dys už­suk­ti į ren­gi­nį ir „vals­tie­čiui“ Lau­rui Sta­ce­vi­čiui. Ki­ta ver­tus, iš man­da­gu­mo bū­tų ga­li­ma ir nu­ei­ti, ta­čiau ra­gau­ti gė­ri­mų ne­bū­ti­na. Taip svars­tė par­la­men­ta­ras. „Ne­su abs­ti­nen­tas, bet ger­ti rei­kia su pro­tu. Aš ma­žai var­to­ju“, – tvir­ti­no L. Sta­ce­vi­čius.

De­gus­tuos atsakingai

So­cial­de­mo­kra­tė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė ap­gai­les­ta­vo, kad ne­ga­lės pa­si­nau­do­ti kvie­ti­mu, nes yra pa­ža­dė­ju­si da­ly­vau­ti ki­ta­me ren­gi­ny­je.

Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė: „Griež­tin­ti al­ko­ho­lio var­to­ji­mo tai­syk­les bū­ti­nai rei­kė­jo, ta­čiau tai pa­da­ry­ta ne­įsi­gi­li­nus į vi­suo­me­nės pa­siū­ly­mus.“

„Jei ga­lė­čiau, da­ly­vau­čiau ir, be abe­jo, par­agau­čiau shochu„, – sa­kė ji. Po­li­ti­kė pri­si­mi­nė, kaip vie­na­me po Sei­mo rin­ki­mų vy­ku­sia­me su­si­ti­ki­me, ku­ria­me bu­vo ap­ta­ria­mos bend­ra­dar­bia­vi­mo pers­pek­ty­vos, Ja­po­ni­jos am­ba­sa­do­rius vai­ši­no par­la­men­ta­rus sa­ke.

R. Ša­la­še­vi­čiū­tės nuo­mo­ne, griež­tin­ti al­ko­ho­lio var­to­ji­mo tai­syk­les bū­ti­nai rei­kė­jo. Ta­čiau tai, anot jos, pa­da­ry­ta kiek sku­bo­tai, ne­įsi­gi­li­nus į vi­suo­me­nės pa­siū­ly­mus. Po­li­ti­kė tei­gė pa­si­sa­kiu­si prieš am­žiaus cen­zo, lei­džian­čio

Laurynas Kasčiūnas. Alinos Ožič nuotrauka

var­to­ti al­ko­ho­lį, di­di­ni­mą iki 20 me­tų.

Kon­ser­va­to­rius Lau­ry­nas Kas­čiū­nas taip pat ne­ma­to prie­žas­ties, ko­dėl tu­rė­tų ne­iti pa­sik­lau­sy­ti pa­sa­ko­ji­mo apie shochu. Anot jo, per vi­sus už­sie­nio am­ba­sa­dų ren­gi­nius vai­ši­na­ma al­ko­ho­li­niais gė­ri­mais. „Tai – ga­li­my­bė pri­sta­ty­ti tam ti­krą sa­vo ša­lies tau­ti­nį pa­vel­dą, sim­bo­lius. Ti­krai ne­įsi­vaiz­duo­ju pri­ėmi­mo Gru­zi­jos ar Mol­do­vos am­ba­sa­do­se be vy­no. O kiek­vie­nas sve­čias tu­ri tei­sę var­to­ti svai­ga­lų tiek, kiek lei­džia eti­kos nor­mos ir jo pa­sau­lė­žiū­ra“, – kal­bė­jo Sei­mo na­rys. De­gus­tuo­ti shochu L. Kas­čiū­nas ža­dė­jo „la­bai at­sa­kin­gai“.

Tu­ri se­nas tradicijas

Shochu yra tra­di­ci­nis ja­po­niš­kas li­ke­ris, ga­mi­na­mas iš grū­dų ir dar­žo­vių. Daž­niau­siai – iš ja­po­niš­kų sal­džių­jų bul­vių, kvie­čių, ry­žių, gri­kių ir cu­kra­nend­rių. Ja­po­niš­kas shos­hu, pa­na­šiai kaip vis­kis, bren­dis ar deg­ti­nė, yra dis­ti­liuo­tas spi­ri­tas. Vi­du­ti­nis al­ko­ho­lio kie­kis šia­me gė­ri­me svy­ruo­ja nuo 25 iki 37 pro­cen­tų.

Lau­ry­nas Kas­čiū­nas: „Kiek­vie­nas sve­čias tu­ri tei­sę var­to­ti svai­ga­lų tiek, kiek lei­džia eti­kos nor­mos ir jo pa­sau­lė­žiū­ra.“

Shochu ga­li­ma ska­nau­ti įvai­riai: ger­ti vie­ną, at­šal­dy­tą su le­du­kais, mai­šy­tą su so­dos van­de­niu ar van­de­niu, pil­ti į kok­tei­lius. Pa­vyz­džiui, Ka­go­ši­mo­je iš ja­po­niš­kų sal­džių­jų bul­vių pa­ga­min­tas shochu at­skie­džia­mas karš­tu van­de­niu ir tik ta­da ra­gau­ja­mas. Tei­gia­ma, jog ta­da gė­ri­mas at­sklei­džia na­tū­ra­lų šių bul­vių sal­du­mą ir aro­ma­tą.

Shochu tin­ka­mas ska­nau­jant įvai­rų mais­tą. Juo mė­gau­ja­ma­si ir prieš val­gį, ir val­gant, ir vė­liau. Kal­ba­ma, kad ra­gau­ti shochu svei­ka.

Kaip par­odė Ja­po­ni­jos uni­ver­si­te­tuo­se at­lik­ti ty­ri­mai, iš sal­džių­jų bul­vių pa­ga­min­ta­me gė­ri­me yra en­zi­mų, pa­na­šių kaip rau­do­na­ja­me vy­ne. Jie ga­li bū­ti veiks­min­gi už­ker­tant ke­lią ar­te­ri­jų trom­bams. Dar sa­ko­ma, kad shochu tei­gia­mai vei­kia virš­ki­ni­mo sis­te­mą.