Renginiuose bus galima prekiauti silpnu midumi
Ma­si­niuo­se ren­gi­niuo­se ir mu­gė­se nuo 2018 me­tų, ša­lia sid­ro, alaus ar jo kok­tei­lių, bus ga­li­ma pre­kiau­ti na­tū­ra­lios fer­men­ta­ci­jos silp­nu, iki 7,5 laips­nių stip­ru­mo mi­du­mi.

Tai leis Sei­mo šią sa­vai­tę pri­im­ta Al­ko­ho­lio kon­tro­lė įsta­ty­mo pa­tai­sa. Da­bar nė­ra nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė to­kiu al­ko­ho­liu pre­kiau­ti.

Kaip BNS sa­kė pa­tai­sos au­to­rius so­cial­de­mo­kra­tas And­rius Pa­lio­nis, iki šiol ne­bu­vo po­rei­kio įsta­ty­me nu­ma­ty­ti lei­di­mą mi­du­mi pre­kiau­ti mu­gė­se ir ma­si­niuo­se ren­gi­niuo­se.

„Y­ra ga­min­to­jų, ku­rie tik prieš ke­le­tą me­tų pra­dė­jo ga­min­ti nau­jus pro­duk­tus ir tas mi­dus yra tik iki 6 laips­nių“, – BNS tei­gė A.Pa­lio­nis.

Svars­ty­da­mi pa­tai­są par­la­men­ta­rai į il­gas dis­ku­si­jas ne­si­lei­do.

Li­be­ra­las Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las tvir­ti­no, kad mi­dus yra kul­tū­rin­go bend­ra­vi­mo at­ri­bu­tas, gas­tro­no­mi­nis kul­tū­ri­nis pa­vel­das, o, pa­sak Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kės Ag­nės Ši­rins­kie­nės, silp­nas mi­dus „tu­rė­tų bū­ti ne­dis­kri­mi­nuo­ja­mas, nes jau lei­džia­me ger­ti ir alų, ir ki­tus gė­ri­mus, įskai­tant sid­rą“.

A.Pa­lio­nis sa­ko ži­nan­tis, kad silp­ną mi­dų ga­mi­na tik Stak­liš­kių bend­ro­vė „Lie­tu­viš­kas mi­dus“.

„Lie­tu­viš­ko mi­daus“ va­do­vas Egi­di­jus Va­liu­ke­vi­čius BNS tei­gė, kad silp­nas mi­dus nė­ra ir ne­taps kon­ku­ren­tu alui ar sid­rui dėl di­de­lės sa­vi­kai­nos.

Įmo­nės va­do­vas prog­no­zuo­ja, kad lei­dus šiuo pro­duk­tu pre­kiau­ti ma­si­niuo­se ren­gi­niuo­se, iš­augs jo ga­my­ba. Ta­čiau jis ne­atsk­lei­dė, kiek įmo­nė pa­ga­mi­na to­kio gė­ri­mo ir ne­prog­no­za­vo, ko­kios iš­au­gu­sios ga­my­bos ti­ki­si.

„Kai mums ne­lei­do juo pre­kiau­ti, ne­la­bai ga­lė­jo­me ži­no­ti, kiek pa­ga­min­ti, da­bar pra­dė­si­me pla­nuo­ti, nes par­duo­si­me dau­giau, bet apie di­de­lius par­da­vi­mus ne­ga­li­me kal­bė­ti, nors mums tas lei­di­mas la­bai reikš­min­gas“ – tei­gė įmo­nės va­do­vas.