Renginių, skirtų Lietuvos okupacijos 75-mečiui bei Gedulo ir vilties dienai paminėti, programa
Ren­gi­niai sa­vi­val­dy­bė­se.

Vilnius

bir­že­lio 15 d.

Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tro kie­me­ly­je (Di­džio­ji g. 17/1) vyks At­mi­ni­mo va­lan­da-kon­cer­tas.

„Ū­ta­ra“, vy­rų folk­lo­ro gru­pės „Ug­nia­vi­jas“ ir na­cio­na­li­nio mo­ki­nių kon­kur­so „Lie­tu­vos ko­vų už lais­vę ir ne­tek­čių is­to­ri­jos“ lau­rea­tų – Vil­niaus An­ta­kal­nio gim­na­zi­jos mu­zi­kos stu­di­jos „Ste­reo“ vo­ka­li­nės gru­pės ir Vil­niaus Bar­bo­ros Rad­vi­lai­tės pa­grin­di­nės mo­kyk­los mu­zi­kos gru­pės „Bal­tas vė­jas“ at­lie­ka­mi kū­ri­niai.

Kaunas

PAR­ODOS:

Bir­že­lio 4–18 d.

„Su Lie­tu­va šir­dy“ – spau­di­nių par­oda, skir­ta Ge­du­lo ir Vil­ties die­nai, Vie­šo­sios bib­lio­te­kos skai­ty­to­jų ap­tar­na­vi­mo ir bib­liog­ra­fi­jos sky­riu­je;

Bir­že­lio 10–23 d.

„Trem­tis, oku­pa­ci­ja ir ge­no­ci­das“ – spau­di­nių par­oda, skir­ta Ge­du­lo ir Vil­ties die­nai, Vie­šo­sios bib­lio­te­kos Pa­pi­lės mstl. K. Narš­čiaus fi­lia­le;

Bir­že­lio 11–26 d.

„Trem­ties ke­liais“ – spau­di­nių par­oda, skir­ta Ge­du­lo ir Vil­ties die­nai, Vie­šo­sios bib­lio­te­kos Ag­luo­nų kai­mo fi­lia­le;

Bir­že­lio 11–27 d.

„Toks bu­vo ta­vo ke­lias Lie­tu­va“ – spau­di­nių par­oda, skir­ta Ge­du­lo ir Vil­ties die­nai, Vie­šo­sios bib­lio­te­kos Ki­vy­lių kai­mo fi­lia­le;

Bir­že­lio 12–19 d.

„Iš­vež­ti gy­ve­ni­mai ir li­kę ran­dai“ – spau­di­nių par­oda, skir­ta Ge­du­lo ir Vil­ties die­nai, Vie­šo­sios bib­lio­te­kos Ak­me­nės mies­to fi­lia­le;

Bir­že­lio 12–23 d.

„Skau­di tau­tos is­to­ri­ja“ – spau­di­nių par­oda, skir­ta Ge­du­lo ir Vil­ties die­nai, Vie­šo­sios bib­lio­te­kos Ju­čių kai­mo fi­lia­le;

Bir­že­lio 12–26 d.

„De­ja­vo že­mė ir žmo­nės“ – spau­di­nių par­oda, skir­ta Ge­du­lo ir Vil­ties die­nai, Vie­šo­sios bib­lio­te­kos Ve­ge­rių kai­mo fi­lia­le;

Jo­niš­kio r. savivaldybė

Bir­že­lio 2–30 d.

Li­te­ra­tū­ros par­oda „Tau­tos žaiz­da“ (Ge­du­lo ir vil­ties die­nai) Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės J. Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos Lin­kai­čių fi­lia­le;

Bir­že­lio 2–30 d.

Li­te­ra­tū­ros par­oda „Iš­trem­ti gy­ve­ni­mai“ (Ge­du­lo ir vil­ties die­nai) Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės J. Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos Mal­de­nių fi­lia­le;

Bir­že­lio 8–30 d.

Fo­tog­ra­fi­jų par­oda „Po Ma­ga­da­no dan­gu­mi“ (iš as­me­ni­nės R. Vaiš­vi­los fo­tog­ra­fi­jų ko­lek­ci­jos), skir­ta Ge­du­lo ir vil­ties die­nai Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės J. Avy­žiaus vie­šo­sios bib­lio­te­kos Pli­kiš­kių fi­lia­le;

Kal­va­ri­jos savivaldybė

Bir­že­lio 15 d.

Li­te­ra­tū­ri­nė-is­to­ri­nė par­oda Kal­va­ri­jos su­au­gu­sių­jų mokykloje

Ra­sei­nių r. savivaldybė

Bir­že­lio 15 d.

Il­gi­žių mo­kyk­la-dau­gia­funk­cis cen­tras da­ly­vaus pi­lie­ti­nės ini­cia­ty­vo­je „Il­ge­sio pie­va“;

Pa­upio mo­kyk­la-dau­gia­funk­cis cen­tras da­ly­vaus pi­lie­ti­nės ini­cia­ty­vo­je „Il­ge­sio pie­va“;

Šiau­lių m. savivaldybė

Bir­že­lio 15 d.

16.00 val. Ren­gi­nys ,,Pra­ra­di­mas“, skir­tas Ge­du­lo ir vil­ties die­nai pa­mi­nė­ti, Šiau­lių kul­tū­ros cen­tro Rė­ky­vos sky­riu­je (Ener­ge­ti­kų g. 7);

Iki bir­že­lio 30 d. Ri­čar­do Dai­li­dės fo­tog­ra­fi­jų par­oda „Me­čis­lo­vas Ju­re­vi­čius – ti­kė­ji­mo ir tė­vy­nės lais­vės ri­te­ris“ Šiau­lių vys­ku­pi­jos Pa­sto­ra­ci­nia­me cen­tre (Til­žės g. 186);