Rengiami šešioliktieji Nacionaliniai maldos pusryčiai
Lap­kri­čio 11 die­ną Vil­niu­je or­ga­ni­zuo­ja­mi še­šio­lik­tie­ji Na­cio­na­li­niai mal­dos pus­ry­čiai. Šių me­tų ren­gi­nio te­ma – „Nu­ga­lint abe­jin­gu­mą“.

Tra­di­ci­ja ta­pu­siuo­se Na­cio­na­li­niuo­se mal­dos pus­ry­čiuo­se da­ly­vau­sian­tys re­li­gi­nių bend­ruo­me­nių at­sto­vai, po­li­ti­kai, vers­li­nin­kai, vi­suo­me­nės vei­kė­jai, jau­ni­mas da­lin­sis min­ti­mis apie tai, kaip skir­tin­gų re­li­gi­jų ir kon­fe­si­jų puo­se­lė­ja­mos bend­ros ver­ty­bės ir mū­sų ro­do­mas so­li­da­ru­mas ga­li pri­si­dė­ti prie tai­kes­nio ir sau­ges­nio pa­sau­lio kū­ri­mo.

Mal­dos pus­ry­čių me­tu in­vo­ka­ci­ją tars Lie­tu­vos vys­ku­pų kon­fe­ren­ci­jos pir­mi­nin­kas, Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pas me­tro­po­li­tas Gin­ta­ras Gru­šas, kal­bas sa­kys už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius, Kau­no ar­ki­vys­ku­pas me­tro­po­li­tas Lion­gi­nas Vir­ba­las, Vil­niaus Šv. kan­ki­nės Par­as­ke­vos cerk­vės ku­ni­gas Vi­ta­li­jus Moc­kus, Lie­tu­vos mu­sul­mo­nų su­ni­tų dva­si­nio cen­tro muf­ti­jaus pa­va­duo­to­jas Ro­mual­das Kri­nic­kis. Sa­vo as­me­ni­ne pa­tir­ti­mi pa­si­da­lins To­bi­jas Ja­fe­tas, Ho­lo­kaus­tą iš­gy­ve­nęs Lie­tu­vos žy­dų vai­kas, ir pa­bė­gė­lis iš Af­ga­nis­ta­no Ghu­la­mas Mo­ham­ma­das, šiuo me­tu gy­ve­nan­tis Lie­tu­vo­je.

Mal­dos pus­ry­čius Lie­tu­vo­je yra ren­gu­si Pre­zi­den­tū­ra, Kraš­to ap­sau­gos ir Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos. Mal­dos pus­ry­čių tra­di­ci­ja at­si­ra­do XX am­žiaus vi­du­ry­je, kaip reak­ci­ja į nau­jus iš­šū­kius. Šios tra­di­ci­jos iš­ta­kos sie­kia 1942 me­tus, kai ke­le­tas JAV Se­na­to na­rių pra­dė­jo ne­for­ma­lius su­si­ti­ki­mus, siek­da­mi da­lin­tis Kris­taus mo­ky­mo gy­vy­bin­gu­mu ir juo pa­grįs­tu tar­pu­sa­vio bend­ra­vi­mu. 1953 me­tais JAV įvy­ko pir­mie­ji Na­cio­na­li­niai mal­dos pus­ry­čiai, ku­riuo­se da­ly­va­vo JAV pre­zi­den­tas.