Rengiamasi stiprinti gynybos srityje dirbantį ambasadų personalą
Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nė­se at­sto­vy­bė­se už­sie­nio vals­ty­bė­se siū­lo­ma su­da­ry­ti są­ly­gas steig­ti spe­cia­lių­jų pa­ta­rė­jų par­ei­gy­bes. Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja tei­gia, kad tai leis­tų la­biau plė­to­ti ka­ri­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą, ku­ris tam­pa ypač svar­bus dėl su­dė­tin­gos geo­po­li­ti­nės si­tua­ci­jos.

Da­bar gy­ny­bos sri­ty­je dir­ban­čių spe­cia­lių­jų pa­ta­rė­jų par­ei­gy­bės stei­gia­mos tik tarp­tau­ti­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se, o į am­ba­sa­das ski­ria­mi gy­ny­bos at­ašė.

„Šiuo me­tu Lie­tu­vos Res­pub­li­kos gy­ny­bos at­ašė pa­sky­ri­mo vals­ty­bė­se vyk­do­mos ir dvi­ša­lį ka­ri­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą stip­ri­nan­čios funk­ci­jos ne­api­ma vi­sų ga­li­mų dvi­ša­lio ka­ri­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo sri­čių, ku­rios tam­pa itin ak­tua­lios šian­die­ni­nės geo­po­li­ti­nės si­tua­ci­jos kon­teks­te“, - tei­gia Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM).

Spe­cia­lie­ji pa­ta­rė­jai bū­tų ci­vi­liai Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos vals­ty­bės tar­nau­to­jai. Gy­ny­bos at­ašė par­ei­gy­bė vi­sa­da ski­ria­ma ka­riš­kiui.

„Mes ma­no­me, kad rei­kia kar­tais ne tik ka­ri­nių ži­nių, bet ir ci­vi­li­nių ži­nių, ir toks pa­kei­ti­mas da­ro­mas, kad bū­tų ga­li­ma siųs­ti vals­ty­bės tar­nau­to­jus“, - BNS sa­kė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (KAM) Tarp­tau­ti­nių ry­šių ir ope­ra­ci­jų de­par­ta­men­to Tarp­tau­ti­nės tei­sės ir gink­lų kon­tro­lės sky­riaus ve­dė­jas ma­jo­ras Mar­ty­nas Ban­dza.

„Kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos vals­ty­bės tar­nau­to­jas at­lik­tų bend­ra­dar­bia­vi­mo gy­ny­bos po­li­ti­kos sri­ty­je funk­ci­ją: da­ly­vau­tų dvi­ša­lė­se kon­sul­ta­ci­jo­se sau­gu­mo ir gy­ny­bos klau­si­mais, rink­tų ir ana­li­zuo­tų in­for­ma­ci­ją gy­ny­bos po­li­ti­kos klau­si­mais vals­ty­bė­je, ku­rio­je re­zi­duo­ja, pa­tar­tų gy­ny­bos po­li­ti­kos klau­si­mais am­ba­sa­do­riui, Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai. Įstei­gus gy­ny­bos pa­ta­rė­jo par­ei­gy­bę dip­lo­ma­ti­nė­je at­sto­vy­bė­je už­sie­nio vals­ty­bė­je, bū­tų už­ti­krin­tas dvi­ša­lio bend­ra­dar­bia­vi­mo sau­gu­mo ir gy­ny­bos sri­ty­je prie­mo­nių įgy­ven­di­ni­mas re­gio­nuo­se, ku­riuo­se si­tua­ci­ja da­bar yra itin įtemp­ta“, - nu­ro­do URM.

Šia­me URM ir KAM reng­ta­me pro­jek­te apie kon­kre­čias ša­lis, kur bū­tų stei­gia­mos spe­cia­lių­jų pa­ta­rė­jų par­ei­gy­bės, ne­kal­ba­ma.