Rengiamasi steigti valstybinę įmonę, kuri centralizuotai pirktų vaistus
Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ke­ti­na steig­ti vals­ty­bės įmo­nę, ku­ri cen­tra­li­zuo­tai pirk­tų kai ku­riuos vais­tus li­go­ni­nėms. Svei­ka­tos ap­sau­gos vi­ce­mi­nis­trė Kris­ti­na Ga­ruo­lie­nė sa­ko, kad vals­ty­bi­nis kai ku­rių, ypač bran­gių vais­tų, pir­ki­mas tu­rė­tų su­ma­žin­ti jų kai­nas, o to­kia įmo­nė ga­lė­tų bū­ti įsteig­ta ki­tą­met.

„Ir Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos prie­mo­nių įgy­ven­di­ni­mo pla­ne yra nu­ma­ty­ta įdieg­ti al­ter­na­ty­vius šal­ti­nius vais­tų tie­ki­mui“, – BNS sa­kė K.Ga­ruo­lie­nė.

Anot jos, ti­ki­ma­si, kad nau­ja vals­ty­bi­nė įmo­nė ga­lė­tų su ga­min­to­jais de­rė­tis dėl li­go­ni­nėms skir­tų ino­va­ty­vių ir bran­ges­nių vais­tų, o pa­pras­tes­niais vais­tais ir to­liau ga­lė­tų ap­rū­pin­ti pri­va­tūs tie­kė­jai.

„Gal po de­ry­bų juos bū­tų ga­li­ma nu­pirk­ti pi­giau, ypač ni­ši­nius, re­čiau nau­do­ja­mus vais­tus, to­dėl vals­ty­bė pla­nuo­ja pe­rim­ti tą funk­ci­ją“, – aiš­ki­no K.Ga­ruo­lie­nė.

Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos at­sto­vai Sei­mo rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu ža­dė­jo su­kur­ti vals­ty­bi­nių vais­ti­nių tink­lą, bet Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je pa­si­sa­ko­ma abs­trak­čiau – bus ska­ti­na­mi tik al­ter­na­ty­vių pre­ky­bos vais­tais ka­na­lai. Prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo pla­ne ra­šo­ma, kad spren­di­mai dėl jų, tai­kant re­gu­lia­ci­nes prie­mo­nes, nu­ma­ty­ti 2017 me­tų ket­vir­tą ket­vir­tį.

Da­bar kai ku­rias vak­ci­nas ir ki­tus vais­tus gy­dy­mo įstai­goms cen­tra­li­zuo­tai per­ka Vals­ty­bi­nė li­go­nių ka­sa.