Rengia interpeliaciją J. Olekui
Opo­zi­ci­nė Sei­mo frak­ci­ja Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai (TS-LKD) ren­gia in­ter­pe­lia­ci­ją kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trui so­cial­de­mo­kra­tui Juo­zui Ole­kui dėl ka­riuo­me­nei per bran­giai pirk­tų vir­tu­vės reik­me­nų.

„Kas čia yra per gru­pė, ku­riai taip se­ka­si so­cial­de­mo­kra­tams val­dant, ir ko­kios čia są­sa­jos – as­me­ni­nės, par­ti­nės? Tai yra klau­si­mai, į ku­riuos rei­kia gau­ti at­sa­ky­mus. Ši­tų „auk­si­nių“ ša­ku­čių ir iš to ei­nan­čios gi­jos to­liau is­to­ri­ja rei­ka­lau­ja la­bai aiš­kių at­sa­ky­mų, ku­riuos tu­ri­me gau­ti čia, Sei­me. Vie­nin­te­lis ke­lias, kaip opo­zi­ci­ja ga­li gau­ti to­kius at­sa­ky­mus, yra in­ter­pe­lia­ci­ja, ties tuo dir­ba­me“, – tre­čia­die­nį žur­na­lis­tams Sei­me sa­kė opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius.

„Mes iš es­mės esa­me ap­sisp­ren­dę (reng­ti in­ter­pe­lia­ci­ją J.Ole­kui), tik pa­tį do­ku­men­tą su­dė­lio­ti lai­ko už­truks“, – sa­kė kon­ser­va­to­rių frak­ci­jos se­niū­nas.

Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba an­tra­die­nį pa­skel­bė, kad įvai­rius vir­tu­vės įran­kius iš bend­ro­vės „No­ta be­ne“ ka­riuo­me­nė pir­ko aš­tuo­nis kar­tus bran­giau, nei rin­ko­je. Pa­sak pra­ne­ši­mo, 2014-ai­siais vyk­dy­da­ma 173,8 tūkst. eu­rų pir­ki­mus ka­riuo­me­nė pjaus­ty­mo len­te­lę įsi­gi­jo už 180 eu­rų, kai iden­tiš­ka len­te­lė par­duo­tu­vė­je tuo me­tu kai­na­vo 28 eu­rus, duo­nrie­kį pei­lį – už 142 eu­rus, ku­rio kai­na par­duo­tu­vė­je – 13 eu­rų. Keps­niams nau­do­ja­ma ša­ku­tė pirk­ta už 184 eu­rus, kiau­ra­sam­tis – už 70 eu­rų, ga­ląs­tu­vas – už 103 eu­rus, pei­lis mė­sai ka­po­ti – už 250 eu­rų. Sie­te­lis įsi­gy­tas už 161 eu­rą, skir­tin­gų dy­džių sam­te­liai – už 243 eu­rus ir 258 eu­rus.

Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bai pa­skel­bus apie įtar­ti­nus ka­riuo­me­nės pir­ki­mus, pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė sa­ko, kad įsta­ty­mai „ne­nu­ma­to ga­li­my­bės vog­ti“ bei rei­ka­lau­ja at­sa­ko­my­bę už tai pri­siim­ti kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trą so­cial­de­mo­kra­tą J.Ole­ką.

So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos va­do­vy­bė par­eiš­kė mi­nis­trui pa­si­ti­kin­ti.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras J.Ole­kas aiš­ki­na, kad vir­tu­vės reik­me­nys ne­nau­do­ja­mi ir sie­kia­ma­si iš­siaiš­kin­ti ga­li­mą su­kčia­vi­mą. Pa­sak mi­nis­tro, Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą su pra­šy­mu dėl pir­ki­mo pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl su­kčia­vi­mo, o pa­sta­ro­ji, jį pra­dė­ju­si, vė­liau ty­ri­mą nu­trau­kė.

J.Ole­kas tei­gė, kad Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja šį spren­di­mą aps­kun­dė teis­mui rugp­jū­čio 17 die­ną. An­tra­die­nį Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pa­skel­bė pra­dė­ju­si iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­bi­ne pa­dė­ti­mi.

Ti­krins ka­riuo­me­nės pirkimus

J. Ole­kas mi­nis­te­ri­jos tar­nau­to­jams nu­ro­dė sku­bos tvar­ka pa­ti­krin­ti šiais me­tais ka­riuo­me­nės su­da­ry­tas pir­ki­mo ir par­da­vi­mo su­tar­tis bei dar vyk­do­mus kon­kur­sus, ku­rie mi­ni­mi Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bos (VPT) me­džia­go­je.

„Siek­da­mas tu­rė­ti ob­jek­ty­vią in­for­ma­ci­ją ir aiš­kius at­sa­ky­mus į VPT pa­teik­tas iš­va­das, o taip pat už­ti­krin­ti Lie­tu­vos žmo­nes, kad kraš­to gy­ny­bai skir­ti pi­ni­gai bū­tų tiks­lin­gai nau­do­ja­mi, nu­ro­džiau pa­ti­krin­ti ne tik šiuo me­tu Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės vyk­do­mus įsi­gi­ji­mų kon­kur­sus, bet ir jau pa­si­ra­šy­tas su­tar­tis, ypač, at­krei­piant dė­me­sį į tuos kon­kur­sus, ku­riuo­se da­ly­va­vo tik vie­nas tie­kė­jas“, – J.Ole­kas ci­tuo­ja­mas Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me.

Pra­ne­ši­me pa­tie­kia­ma in­for­ma­ci­ja, kad kraš­to ap­sau­gos sis­te­mo­je cen­tra­li­zuo­tus pir­ki­mus vyk­do pen­kios or­ga­ni­za­ci­jos – Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, ka­riuo­me­nė, Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo ir te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų tar­ny­ba, Inf­ras­truk­tū­ros plė­tros de­par­ta­men­tas ir Vy­riau­sy­bi­nių ry­šių cen­tras prie KAM.

Per­nai dau­giau­siai – 230 – cen­tra­li­zuo­tų pir­ki­mų vyk­dė Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė. Ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo ir te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų tar­ny­ba per šį lai­ko­tar­pį įvyk­dė 120, Inf­ras­truk­tū­ros plė­tros de­par­ta­men­tas – 26, Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja – 23, Vy­riau­sy­bi­nių ry­šių cen­tras – 12 cen­tra­li­zuo­tų pir­ki­mų.