Renatas Pocius siūlomas į Kainų komisijos narius siūlomas
Pre­zi­den­tė siū­lo Re­na­to Po­ciaus kan­di­da­tū­rą į Kai­nų ko­mi­si­jos na­rius. Kar­tu siū­lo­ma iš ko­mi­si­jos at­leis­ti Da­rių Biek­šą, pa­si­bai­gus jo ka­den­ci­jai.

„Prezidentė tikisi, kad R. Pocius prisidės kuriant konkurencingą regioninę elektros ir dujų rinką, ginant vartotojų interesus, diegiant inovacijas energetikos srityje“, – rašoma prezidentūros pranešime.

R. Pocius Kainų komisijoje dirba nuo 2001 metų, šiuo metu jis dirba Dujų ir elektros departamento direktoriumi.

Kainų komisijos pirmininką ir jos narius prezidentės teikimu skiria Seimas. Šios komisijos narių kadencija yra penkeri metai.