Remigijus Žemaitaitis siūlo priverstinį gydymą nuo alkoholizmo
Par­ti­jos „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­jos se­niū­nas Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis siū­lo grą­žin­ti pri­vers­ti­nį gy­dy­mą nuo al­ko­ho­liz­mo, pri­vers­ti­nai hos­pi­ta­li­zuo­ti al­ko­ho­liu pikt­nau­džiau­jan­čias nėš­čią­sias.

Par­la­men­ta­ro re­gis­truo­tos Nar­ko­lo­gi­nės prie­žiū­ros įsta­ty­mo pa­tai­sos nu­ma­to, kad pri­vers­ti­nai hos­pi­ta­li­zuo­ja­mi ga­lė­tų bū­ti as­me­nys, ku­riems įta­ria­mas al­ko­ho­liz­mas ar nar­ko­ma­ni­ja. Šiuo me­tu toks gy­dy­mas ga­li­mas tik nar­ko­lo­gi­niams li­go­niams.

Pri­vers­ti­niam gy­dy­mui įta­ri­mų pa­kak­tų esant dviem bū­ti­noms są­ly­goms: psi­chi­ką vei­kian­čias me­džia­gas toks as­muo var­to­tų il­giau kaip mė­ne­sį, taip pat šei­ma ar gi­mi­nai­čiai dėl to kęs­tų nuo­la­ti­nį jų psi­cho­lo­gi­nį ar fi­zi­nį smur­tą, ne­sau­gu­mo jaus­mą, fi­nan­si­nius nuo­sto­lius.

Pa­gal pa­tai­sas, taip pat pri­vers­ti­nai ga­lė­tų bū­ti hos­pi­ta­li­zuo­ja­ma nėš­čio­ji, jei dėl jos pikt­nau­džia­vi­mo psi­chi­ką vei­kian­čio­mis me­džia­go­mis kil­tų vai­siaus ap­si­gi­mi­mo grės­mė.

Da­bar­ti­nia­me Nar­ko­lo­gi­nės prie­žiū­ros įsta­ty­me įra­šy­ta, kad nar­ko­lo­gi­niai li­go­niai pri­vers­ti­nai hos­pi­ta­li­zuo­ja­mi Psi­chi­kos svei­ka­tos prie­žiū­ros įsta­ty­mo nu­sta­ty­ta tvar­ka ir są­ly­go­mis, taip pat nu­sta­ty­ta, kad pa­pras­tas gir­tu­mas ne­ga­li bū­ti pri­vers­ti­nės hos­pi­ta­li­za­ci­jos pa­grin­das.

Pa­gal Psi­chi­kos svei­ka­tos prie­žiū­ros įsta­ty­mą, pri­vers­ti­nai gy­do­mas ga­li bū­ti su­nkia psi­chi­kos li­ga ser­gan­tis as­muo, jei­gu yra rea­li grės­mė, kad jis sa­vo veiks­mais ga­li pa­kenk­ti sa­vo ar ar­ti­mų­jų svei­ka­tai ir gy­vy­bei. Taip pat pri­vers­ti­nai hos­pi­ta­li­za­vus as­me­nį, no­rint tęs­ti gy­dy­mą per tris par­as rei­kia gaui teis­mo lei­di­mą.

Da­bar­ti­nis Nar­ko­lo­gi­nės prie­žiū­ros įsta­ty­mas dar nu­ma­to, kad įtar­da­mas pa­cien­tui nar­ko­lo­gi­nį su­sir­gi­mą jį gy­dy­to­jas siun­čia kon­sul­ta­ci­jai pas psi­chia­trą. R.Že­mai­tai­tis siū­lo pa­pil­dy­ti įsta­ty­mą, kad dėl pa­cien­to kon­sul­ta­ci­jos į gy­dy­to­ją psi­chia­trą ga­lė­tų kreip­tis ir pa­cien­to ar­ti­mie­ji, po­li­ci­ja, so­cia­li­nis dar­buo­to­jas, ki­ti as­me­nys.

„Ža­lin­gas al­ko­ho­lio var­to­ji­mas yra di­de­lė so­cia­li­nė prob­le­ma. Dėl to ken­čia prob­le­mų su al­ko­ho­liu tu­rin­čio as­mens ar­ti­mie­ji, bet jie ne­tu­ri prie­mo­nių, kaip jiems pa­dė­ti. Ma­nau, jog ši pa­tai­sa leis pa­dė­ti as­me­nims, ku­riems pa­si­reiš­kia nuo­la­ti­nis gir­ta­vi­mas, trun­kan­tis il­giau kaip mė­ne­sį, ku­rie ga­li pa­da­ry­ti di­de­lę ža­lą sau ar ar­ti­mie­siems as­me­nims“, – sa­vo siū­ly­mus pa­tai­sos aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te ar­gu­men­tuo­ja R.Že­mai­tai­tis.

Dis­ku­si­ja dėl pri­vers­ti­nio gy­dy­mo nuo al­ko­ho­liz­mo Lie­tu­vo­je vis at­si­nau­ji­na po žiau­rių nu­si­kal­ti­mų, ku­riuos įvyk­do aps­vai­gę as­me­nys. Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja pra­ėju­sią ka­den­ci­ją po žiau­rios žmog­žu­dys­tės Kra­žiuo­se, kai gir­tau­jan­tis vy­ras nu­žu­dė ke­tu­rias mo­te­ris, bu­vo par­en­gu­si pa­na­šias pa­tai­sas, ta­čiau par­la­men­te jos ne­svars­ty­tos.

Žmo­gaus tei­sių ak­ty­vis­tai tuo­met šią ini­cia­ty­vą įver­ti­no kaip po­pu­lis­ti­nę, ven­gian­čią spręs­ti ti­krą­sias prob­le­mos prie­žas­tis, pri­vers­ti­nio gy­dy­mo kri­ti­kai taip pat abe­jo­ja jo efek­ty­vu­mu, jei žmo­gus pats ne­mo­ty­vuo­tas keis­tis. Pri­vers­ti­nis gy­dy­mas nuo al­ko­ho­liz­mo Lie­tu­vo­je pra­kti­kuo­tas so­viet­me­čiu.