Remiamos ietys dėl PVM lengvatos šildymui
Jei pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­ta šil­dy­mui, kaip yra nu­ma­tę val­dan­tie­ji, nuo bir­že­lio bus pa­nai­kin­ta, kom­pen­sa­ci­jos bū­tų mo­ka­mos šei­moms, ku­rių iš­lai­dos šil­dy­mui sieks 15 proc., o ne 20 proc. vi­sų pa­ja­mų. Tam tre­čia­die­nį pri­ta­rė Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas.

Ta­čiau jei­gu sa­vi­val­dy­bės tu­rės lė­šų, ši ri­ba ga­lė­tų bū­ti nu­leis­ta iki 10 proc. jų pa­ja­mų. Ši nuo­sta­ta ne­bū­tų pri­va­lo­ma, o So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja abe­jo­ja, ar sa­vi­val­dy­bės nu­leis kar­te­lę.

Jei­gu Sei­mas to­kiai tvar­kai pri­tars, kom­pen­sa­ci­jos bū­tų skai­čiuo­ja­mos, iš šei­mos pa­ja­mų at­ėmus vals­ty­bės re­mia­mas pa­ja­mas, ku­rios vie­nam as­me­niui su­da­ro 102 eu­rus. Val­džia tu­ri pla­nų šį dy­dį di­din­ti iki 129 eu­rų.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo vi­ce­mi­nis­tras Eit­vy­das Bin­ge­lis ko­mi­te­te aiš­ki­no, kad kom­pen­sa­ci­jų kar­te­lę nu­lei­dus iki 10–14 proc., vals­ty­bės biu­dže­te tam pa­pil­do­mai rei­kė­tų 21 mln. eu­rų, o jei­gu 15 proc. – 14,3 mln. eu­rų.

Mi­nis­te­ri­jos Pi­ni­gi­nės par­amos sky­riaus ve­dė­ja Svet­la­na Kul­pi­na in­for­ma­vo, kad šią kar­te­lę nu­lei­dus iki 10 proc., kom­pen­sa­ci­jas gau­tų 257 tūkst. as­me­nų, iki 15 proc. – apie 200 tūkst.

S.Kul­pi­na taip pat pra­ne­šė, kad pir­mą­jį šių me­tų ket­vir­tį kom­pen­sa­ci­jas ga­vo apie 92 tūkst. žmo­nių, o iš­mo­kos sie­kė apie 17 mln. eu­rų.

„Au­gant pa­ja­moms kom­pen­sa­ci­jų ga­vė­jų ma­žė­ja“, – sa­kė ji.

Iki PVM leng­va­tos cen­tri­niam šil­dy­mui ga­lio­ji­mo li­kus ma­žiau nei mė­ne­siui, be­veik pus­šim­tis par­la­men­ta­rų siū­lo Sei­mui sku­bos tvar­ka aps­vars­ty­ti jos pra­tę­si­mo ga­li­my­bę.

Šiuo me­tu įsta­ty­me nu­ma­ty­ta, kad leng­va­ti­nis 9 proc. PVM ta­ri­fas šil­dy­mui nu­stos ga­lio­ti bir­že­lio 1 die­ną ir bus tai­ko­mas įpras­tas 21 proc. mo­kes­tis.