Rėmėjų dovanotos atostogos
Lie­tu­vos "Ca­ri­to" įkur­tus vai­kų die­nos cen­trus lan­kan­čių vai­kų lau­kia iš­vy­kų, sto­vyk­lų ir ki­tos įdo­mios veik­los ku­pi­na va­sa­ra.

Su­nkiau be­si­ver­čian­čių šei­mų vai­kai, ku­riuos glo­bo­ja Lie­tu­vos "Ca­ri­tas", lau­kia ne­su­lau­kia va­sa­ros, kai šios ka­ta­li­kiš­kos or­ga­ni­za­ci­jos pa­de­da­mi vyks poil­siau­ti. Vie­niems ne­mo­ka­mos va­sa­ros sto­vyk­los nu­ma­ty­tos kaip pa­ska­ta už vai­kų die­nos cen­tro lan­ky­mą, ki­ti ska­ti­na­mi ge­rais dar­bais pri­si­dė­ti ren­kant sto­vyk­la­vi­mo lė­šas. Lie­tu­vos "Ca­ri­to" at­sto­vai pa­brė­žia, kad jei ne ge­ra­no­riš­ki žmo­nės, ski­rian­tys pi­ni­gų tu­ri­nin­goms vai­kų at­os­to­goms, šios or­ga­ni­za­ci­jos glo­bo­ti­niai pa­tir­tų ge­ro­kai ma­žiau va­sa­ros džiaugs­mų.

Už­lei­džia sodybą

Kau­no ar­ki­vys­ku­pi­jos "Ca­ri­to" vai­kų die­nos cen­tro „Vai­kų sto­te­lė“ va­do­vė Ine­ta Bu­tri­mo­vie­nė tei­gė, jog or­ga­ni­za­ci­jos glo­bo­ja­mi vai­kai bir­že­lio pra­džio­je ir rugp­jū­čio pa­bai­go­je po še­šias die­nas sto­vyk­laus pri­va­čio­je so­dy­bo­je Pa­sva­lio ra­jo­ne. „Į šią so­dy­bą, ku­rią jos šei­mi­nin­kai mums už­lei­džia už sim­bo­li­nę kai­ną, vyks­ta­me ne pir­mus me­tus. Tad ži­no­da­mi, kaip ten ge­ra pa­gy­ven­ti va­sa­rą, vai­kai ne­kan­triai lau­kia iš­vy­kos“, - kal­bė­jo I. Bu­tri­mo­vie­nė. Anot jos, šie­met abu kar­tus į Pa­sva­lio ra­jo­ną vyks at­os­to­gau­ti po 12 vai­kų. „Šios at­os­to­gos – tam ti­kra pa­ska­ta už ak­ty­vų vai­kų die­nos cen­tro lan­ky­mą vi­sus me­tus“, - pa­brė­žė cen­tro va­do­vė. Pa­sak I. Bu­tri­mo­vie­nės, sto­vyk­lau­to­jams so­dy­bo­je ten­ka pa­tir­ti tai, apie ką jie, gy­ven­da­mi Kau­no dau­gia­bu­čiuo­se, ne­re­tai net nė­ra gir­dė­ję.

„Sto­vyk­lau­da­mi su vai­kais kū­re­na­me kros­nį, ver­da­me pa­čių su­rink­tų žo­le­lių ar­ba­tą, daž­nai už­ku­ria­me kai­mo pir­tį ir mau­do­mės. Bet la­biau­siai jiems pa­tin­ka lai­gy­ti po pie­vas. To­dėl mums, su­au­gu­sie­siems, su­ras­ti vai­kams veik­los ten­ka tik ta­da, kai ly­ja. Štai per­nai lie­tin­go­mis die­no­mis vė­rė­me ka­ro­liu­kų pa­puo­ša­lus“, - pa­sa­ko­jo vai­kų die­nos cen­tro va­do­vė. Ji pa­žy­mė­jo, kad sto­vyk­lau­ti su vai­kais vyks­ta du dar­buo­to­jai.

Svar­biau­sia, anot pa­šne­ko­vės, su­si­ras­ti rė­mė­jų, nes vi­si die­nos cen­trą „Vai­kų sto­te­lė“ lan­kan­tys vai­kai - iš so­cia­liai rem­ti­nų šei­mų. Tik jų at­ža­las cen­tras ir pri­ima. I. Bu­tri­mo­vie­nė pa­si­džiau­gė, kad šie­met vai­kų ke­lio­nę į Pa­sva­lio ra­jo­ną par­ėmė Kau­no au­to­bu­sų sto­tis. Įmo­nė su­ti­ko ne­mo­ka­mai nu­vež­ti juos į sto­vyk­la­vi­mo vie­tą. Į sto­vyk­lą taip pat bus at­vež­ta pa­au­ko­tų mais­to pro­duk­tų, hi­gie­nos prie­mo­nių, tad ti­ki­ma­si, kad vai­kų poil­sis kai­nuos ne­bran­giai.

Par­ėmė už­sie­nio katalikai

Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pi­jos "Ca­ri­to" vai­kų ir pa­aug­lių die­nos cen­tro „Vil­ties an­ge­las“ va­do­vė Jo­li­ta Ma­tu­lai­ty­tė ak­cen­ta­vo, kad jų vai­kų lau­kia iš­ties įdo­mi va­sa­ra. „Mū­sų cen­trą vai­kai lan­ko nuo ma­žens iki pil­na­me­tys­tės, tad pa­si­rū­pi­no­me, jog va­sa­ros įspū­džių tu­rė­tų vi­si“, - sa­kė ji. Cen­tro va­do­vė pri­dū­rė, kad ma­žiau­siems - 4-6 me­tų - lan­ky­to­jams va­sa­rą nu­ma­ty­ta die­nos sto­vyk­la. Vai­kų ir pa­aug­lių die­nos cen­tro va­do­vai pa­sis­tengs, kad ma­žie­ji vil­nie­čiai tu­rė­tų įdo­mios veik­los, bū­tų pa­val­gy­din­ti ir na­mo grįž­tų tik mie­go­ti.

7-11 me­tų vai­kai sa­vai­tei iš­vyks sto­vyk­lau­ti į Ute­nos ra­jo­no Sal­du­tiš­kio se­niū­ni­ją. Jie gy­vens kai­miš­ko­je tro­bo­je, džiaug­sis bu­vi­mu gam­to­je. Pa­aug­lių nuo 12 iki 14 me­tų va­sa­rą lau­kia sep­ty­nių die­nų pės­čių­jų ir bai­da­rių žy­gis po Ig­na­li­nos bei Šven­čio­nių ra­jo­nus, o 15-18 me­tų jau­nuo­liams su­da­ry­ta ga­li­my­bė iš­vyk­ti į Len­ki­jos kal­nus, pa­ma­ty­ti Za­ko­pa­nę ir Kro­ku­vą. Pa­sak J. Ma­tu­lai­ty­tės, vai­kų va­sa­ros pra­mo­gos kom­pen­suo­ja­mos vie­no už­sie­nio ka­ta­li­kiš­ko fon­do lė­šo­mis, pi­ni­gų taip pat ti­ki­ma­si su­rink­ti iš ki­tų rė­mė­jų, ge­ra­no­riš­kai nu­si­tei­ku­sių žmo­nių. “Ke­ti­na­me kep­ti sau­sai­nius, vai­šin­ti jais nu­ma­ty­tų or­ga­ni­za­ci­jų žmo­nes ir pra­šy­ti pri­si­dė­ti prie mū­sų vai­kų va­sa­ros poil­sio or­ga­ni­za­vi­mo”, - pa­sa­ko­jo “Vil­ties an­ge­lo” va­do­vė. Ji tei­gė, jog kep­da­mi sau­sai­nius vai­kai bus įtrauk­ti į pra­smin­gą veik­lą. Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pi­jos "Ca­ri­to" vai­kų ir pa­aug­lių die­nos cen­tras „Vil­ties an­ge­las“ yra nu­ma­tęs pa­si­rū­pin­ti 50 vai­kų va­sa­ros poil­siu.

Men­ka parama

Pa­ne­vė­žio vys­ku­pi­jos "Ca­ri­to" va­do­vė Gra­ži­na Ka­ce­vi­čie­nė LŽ pa­si­guo­dė, kad šie­met la­bai su­nkiai se­ka­si or­ga­ni­zuo­ti vai­kų va­sa­ros poil­sį, nors jie tai da­ro net 18 me­tų. „Pap­ras­tai lė­šų mū­sų glo­bo­ti­nių va­sa­ros sto­vyk­loms skir­da­vo Pa­ne­vė­žio mies­to sa­vi­val­dy­bė, o šie­met toms reik­mėms iš me­ri­jos ga­vo­me vos 200 eu­rų. To­dėl ko­kių nors ypa­tin­gų pra­mo­gų vai­kams už šiuos pi­ni­gus ne­su­reng­si­me, tik pa­si­rū­pin­si­me jų užim­tu­mu ir šiek tiek pa­mai­tin­si­me“, - ne­slė­pė G. Ka­ce­vi­čie­nė. Ji pa­si­džiau­gė, kad ša­lia vai­kų die­nos cen­tro yra di­džiu­lė pie­va ir mo­kyk­los sta­dio­nas, tad ma­žie­siems pa­ne­vė­žie­čiams bent ne­rei­kės va­sa­ros leis­ti prie kom­piu­te­rių ar te­le­vi­zo­rių. Sa­va­no­riai taip pat mo­kys vai­kus lip­dy­ti, ves dai­lės te­ra­pi­jos pa­mo­kė­les, su jais dirbs sa­va­no­ris psi­cho­lo­gas.

Tel­šių vys­ku­pi­jos „Ca­ri­to“ va­do­vė Da­nu­tė Be­re­nie­nė ap­gai­les­ta­vo, kad šia­me mies­te ne­be­li­ko vai­kų die­nos cen­tro, to­dėl jų va­sa­ros poil­siu or­ga­ni­za­ci­ja ne­be­si­rū­pi­na.