Religinės bendruomenės nemokės žemės mokesčio
Sei­mas pri­ėmė Že­mės mo­kes­čio įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis nu­tar­ta nuo 2016 m. sau­sio 1 d. pa­pil­dy­ti že­mės mo­kes­čiu ne­ap­mo­kes­ti­na­mų ob­jek­tų są­ra­šą, į jį įtrau­kiant tra­di­ci­nėms ir ki­toms vals­ty­bės pri­pa­žin­toms re­li­gi­nėms bend­ruo­me­nėms, bend­ri­joms ir cen­trams nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čius že­mės skly­pus. Už šiuos pa­kei­ti­mus bal­sa­vo 95 Sei­mo na­riai, prieš bal­sa­vu­sių ne­bu­vo, su­si­lai­kė 6 par­la­men­ta­rai.

Re­mian­tis nau­jo­mis nuo­sta­to­mis, aps­kai­čiuo­jant že­mės mo­kes­tį už 2016 me­tų ir vė­les­nius mo­kes­ti­nius lai­ko­tar­pius vi­sos tra­di­ci­nės ir ki­tos vals­ty­bės pri­pa­žin­tos re­li­gi­nės bend­ruo­me­nės, bend­ri­jos ir cen­trai bus trak­tuo­ja­mi vie­no­dai ir ne­mo­kės že­mės mo­kes­čio, ra­šo­ma Sei­mo pra­ne­ši­me spau­dai.

Pa­gal da­bar ga­lio­jan­čias Že­mės mo­kes­čio įsta­ty­mo nuo­sta­tas re­li­gi­nės bend­ruo­me­nės, bend­ri­jos ir cen­trai už jiems nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čius že­mės skly­pus pri­va­lo mo­kė­ti že­mės mo­kes­tį, iš­sky­rus ka­ta­li­kiš­kas bend­ruo­me­nes ir at­ve­jus, kai sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos va­do­vau­da­mo­si Že­mės mo­kes­čio įsta­ty­mo nuo­sta­to­mis sa­vo biu­dže­to sąs­kai­ta ki­tas re­li­gi­nes bend­ruo­me­nes, bend­ri­jas ir cen­trus nuo šio mo­kes­čio at­lei­džia.