Religinėms bendruomenėms padalins 700 tūkst. eurų
Šių me­tų vals­ty­bės biu­dže­te tra­di­ci­nių Lie­tu­vos re­li­gi­nių bend­ruo­me­nių, bend­ri­jų ir cen­trų mal­dos na­mams at­sta­ty­ti bei ki­toms reik­mėms nu­ma­ty­tas lė­šas Vy­riau­sy­bė ža­da pa­skirs­ty­ti 13 re­li­gi­nių or­ga­ni­za­ci­jų. Iš vi­so joms bus pa­da­lin­ti 697 tūkst. eu­rų.

Dau­giau­sia – Ka­ta­li­kų Bažnyčiai

Liū­to da­lis tra­di­ci­nių Lie­tu­vos re­li­gi­nių bend­ruo­me­nių, bend­ri­jų ir cen­trų mal­dos na­mams at­sta­ty­ti ir ki­toms reik­mėms skir­tų lė­šų – 626,5 tūkst. eu­rų – tu­rė­tų pa­siek­ti Lie­tu­vos Vys­ku­pų kon­fe­ren­ci­ją. Lie­tu­vos sta­čia­ti­kių ar­ki­vys­ku­pi­jai ke­ti­na­ma iš­mo­kė­ti 36,1 tūkst. eu­rų, Lie­tu­vos Sen­ti­kių Baž­ny­čios Aukš­čiau­sia­jai ta­ry­bai – 8,3 tūkst. eu­rų, Ry­tų Sen­ti­kių Cerk­vės, ne­tu­rin­čios dva­si­nės hie­rar­chi­jos, Vil­niaus sen­ti­kių re­li­gi­nei bend­ruo­me­nei – 800 eu­rų.

Lie­tu­vos Evan­ge­li­kų Liu­te­ro­nų Baž­ny­čios Kon­sis­to­ri­jai pla­nuo­ja­ma skir­ti 7,8 tūkst. eu­rų, Lie­tu­vos Evan­ge­li­kų Re­for­ma­tų Baž­ny­čios – Uni­tas Lit­hua­niae – Si­no­dui – 4,7 tūkst. eu­rų.

Lie­tu­vos mu­sul­mo­nų su­ni­tų dva­si­niam cen­trui – Muf­tia­tui nu­ma­ty­ta iš­mo­kė­ti 3,6 tūkst. eu­rų, Lie­tu­vos žy­dų re­li­gi­nei bend­ri­jai – 2 tūkst. eu­rų, Kau­no žy­dų re­li­gi­nei bend­ruo­me­nei – 600 eu­rų, Pa­ne­vė­žio re­gio­no žy­dų re­li­gi­nei bend­ruo­me­nei – 300 eu­rų, Vil­niaus mies­to žy­dų re­li­gi­nei bend­ruo­me­nei „Chas­si­die Cha­bad Lu­ba­vitch“ – 300 eu­rų.

Šv. Juo­za­pa­to Ba­zi­li­jo­nų or­di­no Vil­niaus vie­nuo­ly­nui ke­ti­na­ma skir­ti 3 tūkst. eu­rų. To­kią pa­čią su­mą pla­nuo­ja­ma per­ves­ti ir Lie­tu­vos ka­rai­mų re­li­gi­nei bend­ruo­me­nei.

Pri­pa­žįs­ta­mos 9 re­li­gi­nės bendruomenės

Pa­gal Re­li­gi­nių bend­ruo­me­nių ir bend­ri­jų įsta­ty­mą, vals­ty­bė pri­pa­žįs­ta 9 Lie­tu­vos is­to­ri­nio, dva­si­nio ir so­cia­li­nio pa­li­ki­mo da­lį su­da­ran­čias tra­di­ci­nes mū­sų ša­ly­je eg­zis­tuo­jan­čias re­li­gi­nes bend­ruo­me­nes ir bend­ri­jas: lo­ty­nų apei­gų ka­ta­li­kų, grai­kų apei­gų ka­ta­li­kų, evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų, evan­ge­li­kų re­for­ma­tų, or­to­dok­sų (sta­čia­ti­kių), sen­ti­kių, ju­dė­jų, mu­sul­mo­nų su­ni­tų ir ka­rai­mų.

Re­mian­tis 2011 me­tų vi­suo­ti­nio su­ra­šy­mo duo­me­ni­mis, Ro­mos ka­ta­li­kų ti­ky­bai sa­ve pri­sky­rė dau­giau nei 2 mln. 350 tūkst. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų, sta­čia­ti­kių (or­to­dok­sų) – per 125 tūkst., sen­ti­kių – 23,3 tūkst., evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų – 18,4 tūkst., evan­ge­li­kų re­for­ma­tų – 6,7 tūkst., mu­sul­mo­nų su­ni­tų – 2,7 tūkst., ju­dė­jų – 1,3 tūkst., grai­kų apei­gų ka­ta­li­kų (uni­tų) – 706, ka­rai­mų – 310 mū­sų ša­lies gy­ven­to­jų.