Religinėms bendruomenėms – 25 proc. didesnis finansavimas
Vy­riau­sy­bė pla­nuo­ja tra­di­ci­nėms re­li­gi­nėms bend­ruo­me­nėms šie­met iš­mo­kė­ti be­veik 640 tūkst. eu­rų.

Šie pi­ni­gai kiek­vie­nais me­tais ski­ria­mi tra­di­ci­nių Lie­tu­vos re­li­gi­nių bend­ruo­me­nių, bend­ri­jų ir cen­trų mal­dos na­mams at­sta­ty­ti bei ki­toms reik­mėms. Per­nai tam Vy­riau­sy­bė sky­rė apie 1,6 mln. li­tų (500 tūkst. eu­rų).

Di­džiau­sią su­mą - 571 tūkst. eu­rų - nu­ma­to­ma skir­ti Lie­tu­vos vys­ku­pų kon­fe­ren­ci­jai, ra­šo­ma Vy­riau­sy­bei pa­teik­ta­me svars­ty­ti nu­ta­ri­mo pro­jek­te.

Lie­tu­vos sta­čia­ti­kių ar­ki­vys­ku­pi­jai pla­nuo­ja­ma duo­ti apie 33 tūkst. eu­rų, Lie­tu­vos Sen­ti­kių Baž­ny­čios Aukš­čiau­sia­jai Ta­ry­bai – be­veik 7,8 tūkst. eu­rų, Lie­tu­vos Evan­ge­li­kų Liu­te­ro­nų Baž­ny­čios Kon­sis­to­ri­jai – 7,3 tūkst. eu­rų.

Nu­ma­to­ma, kad Lie­tu­vos Evan­ge­li­kų Re­for­ma­tų Baž­ny­čios – Uni­tas Lit­hua­niae – Si­no­dui bus skir­ti 4,5 tūkst. eu­rų, Lie­tu­vos mu­sul­mo­nų su­ni­tų dva­si­niam cen­trui – Muf­tia­tui - 3,6 tūkst. eu­rų, Lie­tu­vos žy­dų re­li­gi­nei bend­ri­jai – 2,3 tūkst. eu­rų, o Lie­tu­vos ka­rai­mų re­li­gi­nei bend­ruo­me­nei ir Šv. Juo­za­pa­to Ba­zi­li­jo­nų or­di­no Vil­niaus vie­nuo­ly­nui – 3 tūkst. eu­rų.

Pa­gal pro­jek­tą, ma­žiau­siai pi­ni­gų bus iš­mo­kė­ta Ry­tų Sen­ti­kių Cerk­vės, ne­tu­rin­čios dva­si­nės hie­rar­chi­jos, Vil­niaus sen­ti­kių re­li­gi­nei bend­ruo­me­nei (769 eu­rai), Kau­no žy­dų re­li­gi­nei bend­ruo­me­nei (584 eu­rai) ir Vil­niaus mies­to žy­dų re­li­gi­nei bend­ruo­me­nei „Chas­si­die Cha­bad Lu­ba­vitch“ (300 eu­rų).