Rektoriai atsakė V. Ušackui
Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) am­ba­sa­do­riui Mask­vo­je Vy­gau­dui Ušac­kui par­eiš­kus, kad Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tai ne­ak­ty­vūs da­ly­vau­jant bend­ro­se stu­den­tų mai­nų, moks­lo ir ty­ri­mo prog­ra­mo­se su Ru­si­jos uni­ver­si­te­tais, aukš­tų­jų mo­kyk­lų at­sto­vai tei­gia, kad di­de­lė prob­le­ma yra uni­ver­si­te­tų ly­gis.

Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų rek­to­rių kon­fe­ren­ci­jos pre­zi­den­tas, Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to (VGTU) rek­to­rius Al­fon­sas Da­niū­nas ir bu­vęs kon­fe­ren­ci­jos va­do­vas, Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (KTU) rek­to­rius Pe­tras Bar­šaus­kas sa­ko, kad ren­kan­tis, su kuo bend­ra­dar­biau­ti, pir­miau­sia pa­iso­ma aka­de­mi­nių in­te­re­sų.

„Bend­ra­dar­bia­vi­mas tu­ri duo­ti abi­pu­sę nau­dą, tai jei­gu nė­ra vie­nai ar ki­tai pu­sei nau­dos, bend­ra­dar­bia­vi­mas ne­vyks­ta la­bai in­ten­sy­viai. Bet kai ku­rios mo­kyk­los tu­ri vi­sai ge­rus kon­tak­tus, bend­ra­dar­biau­ja su Ru­si­jos uni­ver­si­te­tais, kad ir mes, ga­lė­čiau pa­sa­ky­ti apie VGTU, tu­ri­me jung­ti­nę prog­ra­mą su Mask­vos Lo­mo­no­so­vo uni­ver­si­te­tu, tu­ri­me stu­den­tus iš anos pu­sės ir iš mū­sų pu­sės. Pa­kan­ka­mai mes bend­ra­dar­biau­ja­me ir su Pe­ter­bur­go tech­ni­kos uni­ver­si­te­tu“, – BNS sa­kė A.Da­niū­nas.

Jis na­tū­ra­lia va­di­no si­tua­ci­ją, kad par­tne­riais daž­niau tam­pa Va­ka­rų Eu­ro­pos, Jung­ti­nių Vals­ti­jų, Pie­tų Ko­rė­jos, Tai­va­no uni­ver­si­te­tai.

„Tų ge­rų uni­ver­si­te­tų Ru­si­jo­je da­bar nė­ra daug, tą rei­kia pri­pa­žin­ti“, – kal­bė­jo A.Da­niū­nas.

Anot P.Bar­šaus­ko, V.Ušac­kas as­me­niš­kai jį yra ra­gi­nęs in­ten­sy­viau dirb­ti su Ru­si­ja.

„Jis man yra ne vie­ną kar­tą tai sa­kęs ir net at­ve­dęs ke­le­tą uni­ver­si­te­tų, su vie­nu, be­rods Je­ka­te­rin­bur­go, aš pa­ban­džiau bend­ra­dar­biau­ti, ir tu­riu po­zi­ci­ją aiš­kią – iš ma­no gy­ve­ni­mo pa­ty­ri­mo, ypač aka­de­mi­nio, man ne­pa­vy­ko gau­ti pri­dė­ti­nės ver­tės iš Ru­si­jos uni­ver­si­te­tų, o gy­ve­ni­mas yra toks, kad in­te­re­sas tu­ri bū­ti abi­pu­sis“, – BNS pa­sa­ko­jo KTU rek­to­rius.

Jis aiš­ki­no, kad nė­ra jo­kio „po­li­ti­nio an­ga­ža­vi­mo­si ne­žiū­rė­ti į Ru­si­ją“, tie­siog šios ša­lies uni­ver­si­te­tuo­se ne­vyks­ta pert­var­kos, si­tua­ci­ja jo­se to­kia, kaip ir prieš 15 me­tų.

„Ar man spaus­ti uni­ver­si­te­tą, sti­mu­liuo­ti, kad jis ei­tų dirb­ti su 15 me­tų pra­ei­ties ins­ti­tu­ci­ja? V.Ušac­kas klau­sia, ko­dėl jūs ne­bend­rau­ja­te, bet kaip tą da­ry­ti, kie­no sąs­kai­ta? Uni­ver­si­te­to sąs­kai­ta? Stu­di­jų, moks­lo ko­ky­bės sąs­kai­ta? Aš su­tin­ku, po­li­tiš­kai to rei­kia, bet mes to ne­da­ro­me ir esa­me blo­gi“, – dės­tė P.Bar­šaus­kas.

Be to, KTU rek­to­riaus ma­ny­mu, ga­li­my­bę iš­vyk­ti iš Ru­si­jos tu­rin­tys jau­nuo­liai pri­ori­te­tu ti­krai ne­lai­ko Lie­tu­vos aukš­tų­jų mo­kyk­lų ir taip yra tiek dėl pro­pa­gan­dos, ne­va ru­sai Lie­tu­vo­je skriau­džia­mi, tiek dėl Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tų ly­gio.

„Jei­gu žmo­gus ga­li rink­tis, ar jis va­žiuo­ja į Kemb­ri­džą, ar jis va­žiuo­ja į Bul­ga­ri­jos uni­ver­si­te­tą – ku­rį jūs pa­si­rink­tu­mė­te? Na­tū­ra­lus at­sa­ky­mas, čia tas pats, jei­gu jau ru­sų jau­nuo­lis ar jau­nuo­lė ga­vo fi­nan­sa­vi­mą ir ga­li va­žiuo­ti šį Eu­ro­pą, aiš­ku, jis ren­ka­si mak­si­ma­lų va­rian­tą“, – svars­tė P.Bar­šaus­kas.

ES am­ba­sa­do­rius Mask­vo­je V.Ušac­kas šią sa­vai­tę pa­skelb­ta­me in­ter­viu dien­raš­čiui „Lie­tu­vos ži­nios“ tei­gė, kad Lie­tu­va tu­rė­tų steng­tis plės­ti drau­gų ra­tą Ru­si­jo­je, o tam ga­lė­tų pa­si­tar­nau­ti ak­ty­ves­nis uni­ver­si­te­tų įsi­trau­ki­mas.

Pa­sak dip­lo­ma­to, grei­to san­ty­kių nor­ma­li­za­vi­mo­si ti­kė­tis su­nku, ta­čiau Lie­tu­va tu­ri ne­įšal­dy­ti ry­šių, ku­rie nė­ra pa­veik­ti sank­ci­jų, teik­ti par­amą ru­sų pi­lie­ti­nės vi­suo­me­nės at­sto­vams.

„Gai­la pri­pa­žin­ti, kad Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tai ne­ro­do to ak­ty­vu­mo, reiš­kia­mo ki­tų ES vals­ty­bių na­rių, da­ly­vau­jant bend­ro­se stu­den­tų mai­nų, moks­lo ir ty­ri­mo prog­ra­mo­se su Ru­si­jos uni­ver­si­te­tais. Ti­kiuo­si, kad tai nė­ra, kaip kai ku­rie rek­to­riai man už­si­mi­nė, „po­li­ti­nio pa­ska­ti­ni­mo iš vir­šaus“ at­si­sa­ky­ti ry­šių ir bet ko­kių san­ty­kių su Ru­si­jos uni­ver­si­te­tais pa­sek­mė“, – sa­kė V.Ušac­kas.

„Kad ir ke­lių de­šim­čių Ru­si­jos stu­den­tų mo­ky­ma­sis Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se duo­tų ne tik pa­pil­do­mų pa­ja­mų aukš­to­sioms mo­kyk­loms, bet ir pri­si­dė­tų prie ge­res­nio Lie­tu­vos de­mo­kra­ti­nio ir lais­vos rin­kos pa­žan­gos pa­ži­ni­mo, o il­gai­niui plės­tų Lie­tu­vos drau­gų ra­tą Ru­si­jo­je“, – tei­gė jis. Am­ba­sa­do­riaus tei­gi­mu, šie­met, ES sky­rus fi­nan­si­nę par­amą, apie 3 tūkst. Ru­si­jos stu­den­tų ir dės­ty­to­jų nuo 3 iki 9 mė­ne­sių mo­ky­sis ar to­bu­lins ži­nias ES uni­ver­si­te­tuo­se.

Stu­den­tų re­gis­tro duo­me­ni­mis, 2014–2015 moks­lo me­tais Lie­tu­vos aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se stu­di­ja­vo 272 stu­den­tai iš Ru­si­jos, BNS in­for­ma­vo Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja.