Reitingų lentelėje pirmauja „valstiečiai“, S. Skvernelio populiarumas sumažėjo
Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis iš­lie­ka pa­lan­kiau­siai ver­ti­na­mas po­li­ti­kas, ta­čiau jo po­pu­lia­ru­mas su­ma­žė­jo ir Vy­riau­sy­bės va­do­vą ve­ja­si rei­tin­gą au­gi­nan­ti pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, ro­do dien­raš­čio „Lie­tu­vos ry­tas“ šeš­ta­die­nį skel­bia­ma vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ir rin­kos ty­ri­mų bend­ro­vės „Vil­mo­rus“ at­lik­ta apk­lau­sa.

Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis iš­lie­ka pa­lan­kiau­siai ver­ti­na­mas po­li­ti­kas, ta­čiau jo po­pu­lia­ru­mas su­ma­žė­jo ir Vy­riau­sy­bės va­do­vą ve­ja­si rei­tin­gą au­gi­nan­ti pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė, ro­do dien­raš­čio „Lie­tu­vos ry­tas“ šeš­ta­die­nį skel­bia­ma vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ir rin­kos ty­ri­mų bend­ro­vės „Vil­mo­rus“ at­lik­ta apk­lau­sa.

Apk­lau­sos duo­me­ni­mis, prem­je­rą S.Skver­ne­lį ba­lan­dį pa­lan­kiai ver­ti­na 69,8 proc. apk­laus­tų­jų, ta­čiau prieš mė­ne­sį to­kių bu­vo 72,5 pro­cen­to. Tuo tar­pu pre­zi­den­tės D.Gry­baus­kai­tės po­pu­lia­ru­mas ky­la, ją pa­lan­kiai ver­ti­na 65,8 proc. res­pon­den­tų, ko­vą to­kių bu­vo 64,3 pro­cen­to.

„Ten­den­ci­jų pra­sme po­ky­čiai yra, S.Skver­ne­lio rei­tin­gas nu­sto­jo aug­ti, ne­tgi su­ma­žė­jo, bu­vo 72,5 proc. pa­lan­kių ver­ti­ni­mų, da­bar – 70 proc., čia tur­būt ga­li­ma ras­ti prie­žas­čių, ir Dar­bo ko­dek­sas, ku­ris so­cial­de­mo­kra­tams per rin­ki­mus ko­ją pa­ki­šo ga­na stip­riai, ir ki­tų kai ku­rių ino­va­ci­jų, pvz., moks­lo me­tų il­gi­ni­mas, ku­riam dau­gu­ma ne­pri­ta­ria“, – apk­lau­sos duo­me­nis BNS ko­men­ta­vo „Vil­mo­rus“ va­do­vas Vla­das Gai­dys.

Tuo tar­pu pre­zi­den­tės po­pu­lia­ru­mas, pa­sak so­cio­lo­go, di­dė­ja jau pus­me­tį. „Šeš­tas mė­nuo iš ei­lės D.Gry­baus­kai­tės rei­tin­gas au­ga, ją pa­lan­kiai ver­ti­na 66 proc. apk­laus­tų­jų, to­kį rei­tin­gą ji tu­rė­jo an­tros ka­den­ci­jos rin­ki­mų me­tu“, – sa­kė V.Gai­dys.

Tuo tar­pu pre­zi­den­tę D.Gry­baus­kai­tę žmo­nės daž­niau įvar­di­jo kaip ge­riau­siai at­sto­vau­jan­čią jų in­te­re­sams – 19,9 proc. (18,9 proc. ko­vą). Čia prem­je­ras S.Skver­ne­lis an­tro­je vie­to­je, kaip ge­riau­siai jų in­te­re­sams at­sto­vau­jan­tį vi­suo­me­nės vei­kė­ją jį nu­ro­dė 15,2 proc. apk­laus­tų­jų (16,6 proc. ko­vą).

6,7 proc. apk­laus­tų­jų tei­gė, kad ge­riau­siai jų in­te­re­sams at­sto­vau­ja Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis (6,9 proc. ko­vą), 5,9 proc. įvar­di­jo So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos va­do­vą Al­gir­dą But­ke­vi­čių (4 proc. ko­vą).

Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų par­ti­jos pir­mi­nin­ką Gab­rie­lių Lands­ber­gį kaip ge­riau­siai jų in­te­re­sams at­sto­vau­jan­tį vi­suo­me­nės vei­kė­ją nu­ro­dė 4,3 proc. (3,9 proc.), par­la­men­tar1 Nag­lį Pu­tei­kį 3,7 proc. (3,6 proc.), Sei­mo pir­mi­nin­ką „vals­tie­tį“ Vik­to­rą Pra­nckie­tį – 3,5 proc. (2,3 proc.) apk­laus­tų­jų.

Rep­re­zen­ta­ty­vią ša­lies gy­ven­to­jų apk­lau­są „Vil­mo­rus“ dien­raš­čio „Lie­tu­vos ry­tas“ už­sa­ky­mu at­li­ko ba­lan­džio 1–9 die­no­mis.