Reitingai: pirmauja socialdemokratai, „valstiečiai“ – antri
Po­pu­lia­riau­sio­mis par­ti­jo­mis ir to­liau iš­lie­ka so­cial­de­mo­kra­tai bei Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga, o „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ at­si­dū­rė ties ri­ba ne­pa­tek­ti į Sei­mą pa­gal rin­ki­mų są­ra­šą.

Tai ro­do šeš­ta­die­nį „Lie­tu­vos ry­te“ skel­bia­mi vi­suo­me­nės nuo­mo­nės apk­lau­sos re­zul­ta­tai.

So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos rei­tin­gas per mė­ne­sį šiek tiek pa­ki­lo ir sie­kia 16,2 proc. (ko­vą – 15,7 proc.), to­liau au­ga ir pa­lai­ky­mas „vals­tie­čiams“, šį mė­ne­sį sie­kian­tis 12,5 proc. (11,1 proc.).

„So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja vi­suo­me­nė­je pa­sta­rą­jį mė­ne­sį ne­pa­si­reiš­kė iš ne­ga­ty­vios pu­sės ir dė­me­sys nu­kry­po į ki­tus įvy­kius, o „vals­tie­čių“ rei­tin­gas ky­la dėl Sau­liaus Skver­ne­lio pa­si­ro­dy­mo ir ki­tų są­ra­šo na­rių pa­gar­ba vi­suo­me­nė­je, be to, pa­ties pir­mi­nin­ko Ra­mū­no Kar­baus­kio pa­si­ro­dy­mai daž­nes­ni bu­vo“, – BNS sa­kė bend­ro­vės „Vil­mo­rus“ di­rek­to­rius so­cio­lo­gas Vla­das Gai­dys.

Tre­čią ir ket­vir­tą vie­tas da­li­na­si Li­be­ra­lų są­jū­dis su Tė­vy­nės są­jun­ga – Lie­tu­vos krikš­čio­ni­mis de­mo­kra­tais. Už šias par­ti­jas bal­suo­tų 8,9 proc. res­pon­den­tų. Ba­lan­dį li­be­ra­lų rei­tin­gas sie­kė 9,6 proc., kon­ser­va­to­rių – 8 pro­cen­tus.

Dar­bo par­ti­ją rink­tų­si 8,2 proc. (8,4 proc.) at­sa­kiu­sių­jų, „Tvar­ką ir tei­sin­gu­mą“ – 5,3 proc. (8,4 proc.).

„Iš ti­kro tai že­miau­sias „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ re­zul­ta­tas per dau­ge­lį me­tų. Ta par­ti­ja ma­žo­kai reiš­kia­si ir Ro­lan­das Pa­ksas kaip par­ti­jos pir­mi­nin­kas ma­žai reiš­kia­si“, – sa­kė V.Gai­dys.

Už Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­ją – krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gą bal­suo­tų 2,8 (2,5 proc.) res­pon­den­tų. Pa­sak so­cio­lo­go, ši par­ti­ja vis tiek tu­rė­tų pa­tek­ti į Sei­mą, nes už šią par­ti­ją bal­suo­jan­čių tau­ti­nių ma­žu­mų elek­to­ra­tas yra la­biau mo­bi­li­zuo­tas.

Rep­re­zen­ta­ty­vią apk­lau­są vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ir rin­kos ty­ri­mų cen­tras „Vil­mo­rus“ vyk­dė ge­gu­žės 5 – 13 die­no­mis. Jos me­tu apk­laus­ta 1030 Lie­tu­vos gy­ven­to­jų nuo 18 me­tų.