Reitingai: neišsipildžiusios prognozės
Prog­no­zuo­ti rin­ki­mų re­zul­ta­tus re­mian­tis vi­suo­me­nės nuo­mo­nės apk­lau­so­mis – ne­leng­va už­duo­tis. Ke­lių pro­cen­ti­nių punk­tų pa­klai­dos ga­li­mos at­lie­kant bet ko­kį so­cio­lo­gi­nį ty­ri­mą. Ta­čiau kai apk­lau­sas vyk­dan­čios bend­ro­vės ap­si­rin­ka la­bai smar­kiai, ne­iš­ven­gia­mai ky­la nuo­sta­ba. O gal pre­ten­zi­jos so­cio­lo­gams ne­pag­rįs­tos?

Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jai (LSDP) – 16 proc., Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gai (LVŽS) – 12,6 proc., Tė­vy­nės są­jun­gai-Lie­tu­vos krikš­čio­nims de­mo­kra­tams (TS-LKD) – 9,2 proc., Li­be­ra­lų są­jū­džiui – vos 2,7 proc. rin­kė­jų bal­sų. Tai rug­sė­jo pir­mo­sio­mis sa­vai­tė­mis bend­ro­vės „Vil­mo­rus“ at­lik­tos apk­lau­sos duo­me­nys.

Rin­ki­mų dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je re­zul­ta­tai to­kios prog­no­zės ne­pat­vir­ti­no: TS-LKD ga­vo 21,7 proc., LVŽS – 21,53 proc., LS – 9,06 proc. rin­kė­jų bal­sų. Tai­gi, pa­ly­gin­ti su prog­no­ze, rin­kė­jų par­ody­tas pa­si­ti­kė­ji­mas kon­ser­va­to­riais bu­vo dau­giau nei du­kart, o li­be­ra­lais – dau­giau nei tris­kart di­des­nis.

Be­je, pra­ėju­sį mė­ne­sį del­fi.lt už­sa­ky­mu „Spin­ter ty­ri­mų“ at­lik­ta apk­lau­sa pa­tei­kė kiek tiks­les­nius, bet vis vien rea­ly­bės ga­liau­siai ne­ati­ti­ku­sias prog­no­zes: LVŽS – 14 proc., TS-LKD – 13,7 proc., LS – 5 pro­cen­tai. Ko­dėl at­si­ran­da to­kių ne­ati­ti­ki­mų?

At­sis­pin­di ne vi­sų nuomonė

Ži­no­ma, ver­ti­nant so­cio­lo­gi­nes apk­lau­sas, rei­kia tu­rė­ti gal­vo­je dau­gy­bę kin­ta­mų­jų. Įvai­rių par­ti­jų elek­to­ra­to įpro­čiai, prieš pat lem­tin­gą ko­vą įsip­lies­kę skan­da­lai, ne­ap­sisp­ren­du­sių rin­kė­jų skai­čius, ga­liau­siai orai bal­sa­vi­mo die­ną. Vis dėl­to kai ku­rie „kūl­vers­čiai“ pra­šo­si iš­sa­mes­nių ko­men­ta­rų.

„Lie­tu­vos ži­nių“ kal­bin­ta Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to pro­fe­so­rė Ai­nė Ra­mo­nai­tė pa­žy­mė­jo, kad daug kas pri­klau­so nuo to, kaip aiš­ki­na­mos apk­lau­sos. Taip, iš pir­mo žvilgs­nio ga­li pa­si­ro­dy­ti, kad so­cio­lo­gai ap­si­ri­ko, ta­čiau pro­fe­sio­na­lo akys, žvelg­da­mos į pli­kus skai­čius, ma­to kur kas dau­giau.

„Rem­da­ma­si šio­mis apk­lau­so­mis da­riau prog­no­zę, kaip at­ro­dys rin­ki­mų re­zul­ta­tai, ir ji dau­giau ar ma­žiau pa­sit­vir­ti­no. Tie­sio­giai in­terp­re­tuo­ti apk­lau­sas – kad to­kie ar pa­na­šūs re­zul­ta­tai bus per rin­ki­mus – yra klai­din­ga“, – sa­kė po­li­to­lo­gė.

Ki­tas klau­si­mas – apk­lau­sų me­to­do­lo­gi­ja. Pa­vyz­džiui, po­li­to­lo­gai ži­no, kad tau­ti­nės ma­žu­mos per so­cio­lo­gi­nes apk­lau­sas rep­re­zen­tuo­ja­mos pra­stai, to­dėl ir Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos (LLRA-KŠS) per rin­ki­mus gau­na­mų bal­sų skai­čius ge­ro­kai di­des­nis, nei ža­da apk­lau­sos. Mat jų vyk­dy­to­jai į in­ter­viu įtrau­kia per­ne­lyg ma­žai len­kų ir ru­sų. Be to, ir klau­si­mai jiems grei­čiau­siai pa­tei­kia­mi lie­tu­vių kal­ba.

Dar vie­na spe­ci­fi­nė gru­pė – jau­nes­ni ir vi­są die­ną dir­ban­tys as­me­nys. Dar­bo die­no­mis to­kių žmo­nių na­mie ne­ra­si, tai­gi jų bal­sas apk­lau­so­se, ti­kė­ti­na, at­sis­pin­di ma­žiau.

Ne­ap­sisp­ren­du­sių­jų už ką bal­suo­ti skai­čius apk­lau­so­se taip pat ne­bu­vo ma­žas. Tai ir­gi lė­mė iš­krai­py­mus. „Va­di­na­si, žmo­nės ap­sisp­ren­dė prieš pat rin­ki­mus, to­dėl pa­si­kei­tė ir pro­cen­tai. LS pri­si­dė­jo bal­sų dėl to, kad nors žmo­nės ku­rį lai­ką bu­vo pik­ti, su­tri­kę dėl bu­vu­sio li­be­ra­lų ly­de­rio skan­da­lo, bet ga­liau­siai vis­ką ap­gal­vo­jo ir nu­spren­dė ki­taip. To ne­ga­li­ma pa­gau­ti at­lie­kant apk­lau­sas“, – ko­men­ta­vo A. Ra­mo­nai­tė.

Sa­ko vie­na, da­ro kita

Vi­suo­me­nės nuo­mo­nės ir rin­kos ty­ri­mų cen­tro „Vil­mo­rus“ va­do­vas Vla­das Gai­dys su­ti­ko, kad elek­to­ra­to ak­ty­vu­mas rin­ki­mų die­ną – vie­nas svar­biau­sių as­pek­tų. Ta­čiau jis lai­kė­si nuo­mo­nės, kad pa­sku­ti­nės prieš rin­ki­mus at­lik­tos apk­lau­sos tiks­liai at­spin­dė­jo ten­den­ci­jas. Tie­sa, so­cio­lo­gas ak­cen­ta­vo, kad va­rian­tus „ne­ži­no“, „neat­sa­kė“ ir „ne­bal­suos“ rin­ko­si apie 35 proc. apk­laus­tų­jų. Štai LVŽS re­zul­ta­to prog­no­zė bu­vo 19,8 proc. tų, ku­rie ža­dė­jo at­ei­ti bal­suo­ti. 12,6 proc. – jau vi­sų apk­laus­tų­jų.

„Jei­gu Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja skelb­tų skai­čius at­sis­pir­da­ma nuo vi­sų gy­ven­to­jų, bū­tų pa­na­šus skai­čius kaip ir prog­no­zė­se, o nuo at­ėju­sių­jų bal­suo­ti – jau ki­toks skai­čius“, – kal­bė­jo V. Gai­dys. „Vil­mo­rus“ va­do­vas pri­pa­ži­no, kad vi­suo­me­nę kar­tais ga­li klai­din­ti apk­lau­sų duo­me­nų pa­tei­ki­mas.

Ainė Ramonaitė: "Tiesiogiai interpretuoti apklausas - kad tokie ar panašūs rezultatai bus per rinkimus - yra klaidinga.“Romo Jurgaičio nuotrauka

Kaip mi­nė­ta, in­terp­re­tuo­jant per apk­lau­sas gau­tus duo­me­nis ver­ti­na­ma par­ti­jų elek­to­ra­to lai­ky­se­na. Pa­vyz­džiui, moks­li­nin­kai yra fik­sa­vę, kad TS-LKD elek­to­ra­tas yra lo­ja­liau­sias ir itin no­riai ei­na bal­suo­ti. Prieš­in­gy­bė – Dar­bo par­ti­jos (DP) bei „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ (TT) rin­kė­jai, jie yra ga­na pa­sy­vūs. Nors apk­lau­sia­mi pa­mi­ni, kad pa­lai­ko šias par­ti­jas, bal­sa­vi­mo die­ną prie ur­nų taip ir ne­pa­si­ro­do.

Kaip at­si­ran­da „burbulas“

Ko­dėl ke­le­rius rin­ki­mus iš ei­lės apk­lau­so­se LSDP rei­tin­gas bu­vo toks iš­pūs­tas? Anot A. Ra­mo­nai­tės, taip at­si­tin­ka to­dėl, kad apk­laus­tie­ji kar­tais pa­tei­kia „so­cia­liai pri­im­ti­ną at­sa­ky­mą“. „Jie, pa­vyz­džiui, įvar­di­ja LSDP, bet kai at­ei­na lai­kas bal­suo­ti, ren­ka­si ki­tą par­ti­ją. Pa­vyz­džiui, „vals­tie­čius“ ar ki­tas cen­tro kai­rių­jų par­ti­jas. Apk­lau­so­se at­spin­di­mus LSDP rei­tin­gus dar ga­li veik­ti am­žiaus efek­tas, jų elek­to­ra­to so­cia­li­nė su­dė­tis. Tai vy­res­nio am­žiaus žmo­nės, pen­si­nin­kai. Juos leng­viau ras­ti na­mie, to­kiems žmo­nėms sma­gu su kuo nors pa­bend­rau­ti, tad jie, spė­ju, ge­riau rep­re­zen­tuo­ja­mi apk­lau­so­se“, – sa­kė po­li­to­lo­gė.

V. Gai­džio tei­gi­mu, LSDP at­ve­ju kiek di­des­nį rei­tin­gą ga­lė­jo lem­ti ir tai, kad rug­sė­jo mė­ne­sį pa­teik­to­je „Vil­mo­rus“ apk­lau­sos an­ke­to­je par­ti­jos bu­vo iš­ri­kiuo­tos pa­gal rin­ki­mų nu­me­rius, tad so­cial­de­mo­kra­tai bu­vo įra­šy­ti pir­mi. Be to, LSDP rin­kė­jai – ir­gi ne pa­tys draus­min­giau­si.

Gal­būt rei­kė­tų to­bu­lin­ti apk­lau­sų me­to­do­lo­gi­ją ir, pa­vyz­džiui, apk­laus­ti ne kiek dau­giau kaip 1 tūkst., o 2 tūkst. žmo­nių? To­kie svars­ty­mai, anot V. Gai­džio, tu­ri pa­grin­do, di­des­nė im­tis ma­žin­tų ga­li­mas pa­klai­das. Ta­čiau tam, jo tei­gi­mu, rei­ka­lin­gi tam ti­kri iš­tek­liai, o jų nė­ra. Apk­lau­sų ko­ky­bę le­mia pi­ni­gai, o kol kas už tiks­les­nes ir de­ta­les­nes apk­lau­sas dau­giau mo­kė­ti ne­links­ta­ma.

Kaip pa­žy­mė­jo A. Ra­mo­nai­tė, so­cio­lo­gi­nių apk­lau­sų kai­na Lie­tu­vo­je, pa­ly­gin­ti su Va­ka­rų ša­li­mis, yra ma­ža. „Kai ku­rios bend­ro­vės lai­ko ma­žas kai­nas, nes pra­lai­mė­tų kon­ku­ren­ci­nė­je ko­vo­je. O kai ku­rio­mis ne­ga­li­ma ir pa­si­ti­kė­ti. Kar­tais ne­įma­no­ma su­vok­ti, kaip už to­kią ma­žą kai­ną įma­no­ma at­lik­ti apk­lau­są. Kai su­skai­čiuo­ji, kiek res­pon­den­tų apk­laus­ta, ži­nai, kiek lai­ko vi­sam tam rei­kia: su­ras­ti, su­ves­ti duo­me­nis, juos pa­ti­krin­ti. Kai iš­lai­dos la­bai ma­žos, kar­tais ky­la ne­ri­mas, ar to­kiu at­ve­ju ga­li bū­ti ko­ky­bė?“ – svars­tė ji.

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Min­dau­go Jur­ky­no ma­ny­mu, so­cio­lo­gi­nės apk­lau­sos ir prog­no­zės ge­rai at­spin­dė­jo vy­rau­jan­čias ten­den­ci­jas. Prieš rin­ki­mus da­ry­tos pa­sku­ti­nės apk­lau­sos ro­dė, kad prie­ky­je iš­si­ri­kia­vo trys par­ti­jos: LSDP, TS-LKD ir LVŽS. „Nei kal­ti­nu, nei liū­džiu, nei nu­si­vi­liu, kad so­cio­lo­gai tiks­liai ne­ats­pė­jo rin­ki­mų re­zul­ta­tų. Bal­suo­ja žmo­nės, yra emo­ci­nių mo­ty­vų, apk­lau­sos ne vis­ką „pa­den­gia“. Jos apib­rė­žia ten­den­ci­jas ir gai­res“, – re­ziu­ma­vo po­li­to­lo­gas.

Sei­mo rin­ki­mai 2012

Prognozės

2012 me­tų rug­sė­jį „Lie­tu­vos ry­to“ už­sa­ky­mu „Vil­mo­rus“ at­lik­ta vi­suo­me­nės nuo­mo­nės apk­lau­sa: 1. LSDP – 23,4 proc.; 2. DP – 21,1 proc.; 3. TT – 13,9 proc.; 4. TS-LKD – 12,3 proc.; 5. „Drą­sos ke­lias“ – 6,5 proc.; 6. LS – 5,3 pro­cen­to.

2012 me­tų rug­sė­jį por­ta­lo del­fi.lt už­sa­ky­mu „Spin­ter ty­ri­mų“ at­lik­ta apk­lau­sa: 1. LSDP – 16,3 proc.; 2. DP – 14,5 proc.; 3. TT – 9,5 proc.; 4. TS-LKD – 7,6 proc.; 5. LS – 4,8 proc.; 6. A. Zuo­ko są­jun­ga „Taip“ – 3,7 proc.; 7. „Drą­sos ke­lias“ – 3,7 proc.; 8. LVŽS – 2,3 proc.; 9. Li­be­ra­lų ir cen­tro są­jun­ga – 2,2 proc.; 10. LLRA – 1,9 pro­cen­to.

Rezultatai

Dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je: 1. DP – 19,8 proc.; 2. LSDP – 18,4 proc.; 3.TS– LKD – 15 proc.; 4. LS – 8,6 proc.; 5. „Drą­sos ke­lias“ – 8 proc.; 6. TT – 7,3 proc.; 7. LLRA – 5,8 pro­cen­to.

Sei­mo rin­ki­mai 2016

Prognozės

2016 me­tų rug­sė­jį „Lie­tu­vos ry­to“ už­sa­ky­mu „Vil­mo­rus“ at­lik­ta vi­suo­me­nės nuo­mo­nės apk­lau­sa: 1. LSDP – 16 proc.; 2. LVŽS – 12,6 proc.; 3. TS-LKD – 9,2 proc.; 4. DP – 5,1 proc.; 5. LS – 2,7 proc.; 6. TT – 4,8 proc., 7. An­ti­ko­rup­ci­nė N. Pu­tei­kio ir K. Kri­vic­ko koa­li­ci­ja – 4,7 proc., 8. LLRA-KŠS – 2 pro­cen­tai.

2016 me­tų rug­sė­jį por­ta­lo del­fi.lt už­sa­ky­mu „Spin­ter ty­ri­mų“ at­lik­ta apk­lau­sa: 1. LSDP – 15,6 proc.; 2. LVŽS – 14 proc., 3. TS-LKD – 13,7 proc.; 4. DP – 5,2 proc.; 5. LS – 5 proc.; 6. TT – 4,9 proc.; 7. An­ti­ko­rup­ci­nė N. Pu­tei­kio ir K. Kri­vic­ko koa­li­ci­ja – 4,6 proc.; 8. LLRA-KŠS – 4,2 pro­cen­to.

Rezultatai

Dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je: 1. TS-LKD – 21,70 proc.; 2. LVŽS – 21,53 proc.; 3. LSDP – 14,42 proc.; 4. LS – 9,06 proc.; 5. LLRA-KŠS – 5,48 proc.; 6. An­ti­ko­rup­ci­nė N. Pu­tei­kio ir K. Kri­vic­ko koa­li­ci­ja – 6,06 proc.; 7. TT – 5,33 proc.; 8. DP – 4,68 pro­cen­to.