Reiškia susirūpinimą po išpuolio prieš lietuvius Šiaurės Airijoje
Po in­ci­den­to Šiau­rės Ai­ri­jo­je, kai pir­ma­die­nio par­yčiais bu­vo ap­šau­dy­tas lie­tu­vių na­mas, Lie­tu­va reiš­kia su­si­rū­pi­ni­mą ir Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tes im­ig­ra­ci­jos mi­nis­tras ra­gi­na­mas as­me­niš­kai sek­ti ir do­mė­tis, kaip vyk­do­mas ty­ri­mas.

Pir­ma­die­nio par­yčiais Šiau­rės Ai­ri­jo­je bu­vo ap­šau­dy­tas lie­tu­vių na­mas, ša­lies par­ei­gū­nai įta­ria, kad iš­puo­lis ga­li bū­ti įvyk­dy­tas iš ne­apy­kan­tos ki­ta­tau­čiams.

Šian­dien Už­sie­nio rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras Mant­vy­das Be­ke­šius rug­sė­jo 7 die­ną su Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės (JK) im­ig­ra­ci­jos mi­nis­tru Ro­ber­tu Good­wil­lu te­le­fo­nu ap­ta­rė in­for­ma­ci­ją apie Šiau­rės Ai­ri­jo­je įvyk­dy­tą iš­puo­lį prieš lie­tu­vius. Vi­ce­mi­nis­tras iš­sa­kė su­si­rū­pi­ni­mą dėl šio įvy­kio ir par­agi­no mi­nis­trą as­me­niš­kai sek­ti ir do­mė­tis, kaip vyk­do­mas ty­ri­mas, pa­lai­ky­ti ry­šį su at­sa­kin­go­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis, pra­ne­ša Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja.

M. Be­ke­šius taip pat pa­pra­šė pa­gal ga­li­my­bes apie vyks­tan­tį ty­ri­mą in­for­muo­ti jį ir Lie­tu­vos am­ba­sa­dą Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je. Vi­ce­mi­nis­tras iš­reiš­kė vil­tį, kad kal­tie­ji bus grei­tu me­tu su­ras­ti ir nu­baus­ti.

R. Good­wil­las pa­žy­mė­jo, kad JK ins­ti­tu­ci­jos dar nė­ra ti­kros, ar tai bu­vo ne­apy­kan­tos ki­ta­tau­čiams nu­si­kal­ti­mas, ta­čiau pa­ti­ki­no, kad iš­puo­lį jis pats ir JK tei­sė­sau­ga ver­ti­na la­bai rim­tai, ra­šo­ma URM pra­ne­ši­me spau­dai.

Vi­ce­mi­nis­tras JK at­sto­vą in­for­ma­vo, kad va­kar, rug­sė­jo 6 die­ną, te­le­fo­nu kal­bė­jo su vie­nu iš lie­tu­vių, gy­ve­nan­čių ap­šau­dy­ta­me na­me. Lie­tu­vos pi­lie­čio tei­gi­mu, na­mo gy­ven­to­jai bu­vo iš­si­gan­dę, ta­čiau da­bar jau­čia­si ge­rai, duos par­ody­mus ir bend­ra­dar­biaus su JK tei­sė­sau­ga. M. Be­ke­šius po­kal­by­je tei­gė, kad Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jos yra pa­si­ren­gu­sios pa­dė­ti ir par­agi­no Lie­tu­vos pi­lie­tį, esant rei­ka­lui, kreip­tis tie­sio­giai į jį ar­ba į Lie­tu­vos am­ba­sa­dą JK. Kaip tvir­ti­no pa­šne­ko­vas, vi­si ke­tu­ri pi­lie­čiai per in­ci­den­tą fi­ziš­kai ne­nu­ken­tė­jo.

Lie­tu­vos am­ba­sa­dai JK ži­no­ma apie 10 ga­li­mai ne­apy­kan­tos po­bū­džio nu­si­kal­ti­mų prieš Lie­tu­vos pi­lie­čius, iš jų 5 ti­ria po­li­ci­ja. Dėl li­ku­sių Lie­tu­vos pi­lie­čiai į po­li­ci­ją ne­si­krei­pė.