Reiškia solidarumą su Prancūzija
Dip­lo­ma­tai, Lie­tu­vos ir už­sie­nio vals­ty­bių ka­riš­kiai, ei­li­niai pi­lie­čiai penk­ta­die­nį iš­reiš­kia so­li­da­ru­mą su Pra­ncū­zi­ja dėl kru­vi­no iš­puo­lio Ni­co­je.

Prie Pra­ncū­zi­jos am­ba­sa­dos Vil­niu­je pa­gerb­ti au­kų už­de­gant žva­ku­tes ir pa­de­dant gė­les at­vy­ko Vil­niu­je vie­šin­ti Pra­ncū­zi­jos Se­na­to at­sto­vė Hélène Con­way-Mou­ret, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Jung­ti­nio šta­bo, NA­TO pa­jė­gų in­teg­ra­vi­mo vie­ne­to ka­riš­kiai, ei­li­niai pi­lie­čiai, Vil­niu­je vie­šin­tys tu­ris­tai.

Užuo­jau­tos par­eikš­ti at­vy­kęs par­eikš­ti už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius kar­to­jo, jog šis bai­lus te­ro­ris­ti­nis iš­puo­lis yra tik dar vie­nas pri­mi­ni­mas, kad la­bai svar­bu su­vie­ny­ti vi­sų ša­lių pa­stan­gas ko­vo­jant su te­ro­riz­mu.

„Mes tu­ri­me la­bai stip­riai su­si­rū­pin­ti tuo bend­ra­dar­bia­vi­mu, ku­ris bū­ti­nas ko­vo­je su te­ro­riz­mu, ne­pai­sant mū­sų na­cio­na­li­nių už­da­ru­mų ar spec­tar­ny­bų veik­los spe­ci­fi­kos, mes pri­va­lo­me keis­tis in­for­ma­ci­ja, tą da­ry­ti pro­fe­sio­na­liai, lai­ku, o ne po to, kai kaž­kas įvyks­ta. Čia tu­rės ir gal šiek tiek nu­ken­tės mū­sų as­me­nų pri­va­tu­mas, ne­slėp­kim to, bet to rei­kia, kad už­kirs­tu­me ke­lią to­kiems bep­ro­tiš­kiems ir bep­ras­miams veiks­mams ir įvy­kiams“, – žur­na­lis­tams penk­ta­die­nį sa­kė mi­nis­tras.

Anot jo, te­ro­riz­mo ma­ras ne­tu­ri sie­nų, o jo tai­ki­niai kas­kart par­en­ka­mi la­bai tiks­lin­gai – „kad bū­tų jau­triau, kad bū­tų skau­džiau“.

„Šiuo at­ve­ju vi­si pui­kiai su­pran­ta­me šven­tė bu­vo na­cio­na­li­nė – Bas­ti­li­jos pa­ėmi­mo die­na, tai ir­gi sim­bo­lis, kė­si­na­ma­si į tai, kas yra šven­ta, svar­bu, bran­gu, kas pa­žei­džia gy­ve­ni­mo bū­dą“, – pa­žy­mė­jo L.Lin­ke­vi­čius.

Už par­ody­tą so­li­da­ru­mą mi­nis­trui pa­dė­ko­jo Pra­ncū­zi­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vai Phi­lip­pe'as Jean­taud.

NA­TO pa­jė­gų in­teg­ra­vi­mo vie­ne­to (NFIU) J2 sky­riaus va­do­vas Han­sas Leo Krae­me­ris, ap­si­lan­kęs kar­tu su ki­tų vals­ty­bių ko­le­go­mis sa­kė reiš­kian­tis so­li­da­ru­mą su au­kų ar­ti­mai­siais, taip pat ap­gai­les­ta­vo, kad to­kiems įvy­kiams ne­įma­no­ma už­kirs­ti ke­lio.

„Mums la­bai ap­mau­du tai ma­ty­ti, blo­giau­sia, kad ne­ga­li­ma to­kių da­ly­kų iš­veng­ti. So­li­da­ri­zuo­ja­mės su Pra­ncū­zi­jos par­tne­riais, ku­rie yra mū­sų NA­TO šei­mos da­lis. Mums la­bai la­bai skau­du dėl šio įvy­kio“, – žur­na­lis­tams sa­kė H.L.Krae­me­ris.

„Neį­ma­no­ma įlįs­ti į žmo­nių gal­vą. Iš­puo­lio ap­lin­ky­bės nė­ra aiš­kios, ga­li bū­ti, kad iš­puo­liui jis pa­ska­ti­no pats sa­ve“, – pri­dū­rė ka­ri­nin­kas.

„Mums la­bai gai­la dėl to, kas įvy­ko, mes esa­me įbau­gin­ti šios si­tua­ci­jos Eu­ro­po­je. Tai yra vie­nin­te­lė ga­li­my­bė par­eikš­ti, kad esa­me su žu­vu­sių­jų Ni­co­je šei­mo­mis“, – BNS sa­kė Mar­ta Gir­las­zyns­ka, Vil­niu­je vie­šin­ti tu­ris­tė iš Len­ki­jos, Ka­to­vi­cų.

Ji ir jos drau­gas Ja­ros­la­was Or­li­kas sa­ko ne­tu­rė­ję Ni­co­je pa­žįs­ta­mų, ta­čiau at­vy­kę iš­reikš­ti „žmo­giš­kų jaus­mų“ žmo­nėms, Ni­co­je ket­vir­ta­die­nį iš­gy­ve­nu­siems tra­ge­di­ją.

Ma­žiau­siai 84 žmo­nės žu­vo per iš­puo­lį Pra­ncū­zi­jos Riv­je­ros mies­te Ni­co­je, kuo­met su­nkve­ži­mį vai­ra­vęs vy­ras rė­žė­si į žmo­nių mi­nią, su­si­rin­ku­sią pa­si­žiū­rė­ti fe­jer­ver­kų šven­čiant Bas­ti­li­jos pa­ėmi­mo die­ną. Po­li­ci­jos šal­ti­niai pra­ne­šė, jog ofi­cia­liai nu­sta­ty­ta, jog po­li­ci­jos nu­šau­tas už­puo­li­kas bu­vo 31 me­tų Pra­ncū­zi­jos ir Tu­ni­so pi­lie­tis –jo do­ku­men­tai bu­vo ras­ti su­nkve­ži­my­je po at­akos. Pra­ncū­zi­ja nuo šeš­ta­die­nio skel­bia tri­jų die­nų ge­du­lą, taip pat iki spa­lio ke­ti­na­ma pra­tęs­ti ne­pap­ras­tą­ją pa­dė­tį, ku­ri pa­skelb­ta po lap­kri­čio 13-osios at­akų Par­yžiu­je.