Reikia pagalbos? Prašome palaukti
At­si­ti­kus ne­lai­mei pri­sis­kam­bin­ti Bend­ro­jo pa­gal­bos cen­tro (BPC) te­le­fo­nu 112 ga­li pa­vyk­ti ne iš­kart. Šiai svar­biai vi­daus rei­ka­lų įstai­gai šiuo me­tu trūks­ta be­veik 30 proc. ope­ra­to­rių, o skam­bu­čių la­vi­na ne­slūgs­ta.

BPC ope­ra­to­riams ten­kan­tis krū­vis – di­džiu­lis, o at­ly­gi­ni­mas – men­kas, tad ne­ma­žai jų tie­siog pa­lie­ka įtam­pos ku­pi­ną dar­bą. Tai­gi ne­lai­mės iš­tik­tiems žmo­nėms vis su­dė­tin­giau pri­sis­kam­bin­ti bend­ruo­ju pa­gal­bos te­le­fo­nu.

Ra­ge­ly­je skam­ba at­sip­ra­šy­mas

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį ma­ri­jam­po­lie­tė Vir­gi­ni­ja K. su­sir­gu­siai mo­ti­nai no­rė­jo iš­kvies­ti grei­tą­ją me­di­ci­nos pa­gal­bą ir ne­ma­lo­niai nu­ste­bo, kai pa­skam­bi­nu­si te­le­fo­nu 112 iš­gir­do, kad rei­kia pa­lauk­ti, nes vi­sos ope­ra­to­rės užim­tos. „Man tai bu­vo la­bai keis­ta. To­dėl skam­bu­tį nu­trau­kiau ir pa­mė­gi­nau dar kar­tą su­rink­ti 112. Ta­čiau ir vėl iš­gir­dau: „At­sip­ra­šo­me, šiuo me­tu vi­si ope­ra­to­riai užim­ti, ne­pa­dė­ki­te ra­ge­lio.“ Skam­bin­ti tre­čią kar­tą ne­ban­džiau, pri­si­mi­niau, kad pa­gal­bą ga­li­ma iš­kvies­ti ir se­nuo­ju trum­puo­ju nu­me­riu 03. Taip ir pa­da­riau“, – LŽ pa­sa­ko­jo mo­te­ris.

Ge­rai, kad Vir­gi­ni­jos K. ma­mos ne­pri­rei­kė itin sku­biai vež­ti į li­go­ni­nę, nes ki­taip ne­ži­nia kuo vis­kas bū­tų bai­gę­si. Ma­ri­jam­po­lie­tės įsi­ti­ki­ni­mu, jei Lie­tu­vo­je yra įves­tas bend­ra­sis pa­gal­bos nu­me­ris 112, ope­ra­to­riai pri­va­lo iš­kart at­si­liep­ti į skam­bu­čius, nes be­lau­kiant, kol skam­bi­nan­tis žmo­gus bus su­jung­tas su ope­ra­to­riu­mi, ga­li pra­ei­ti ke­lios mi­nu­tės, ku­rios iš­tik­ta­jam ne­lai­mės ga­li bū­ti lem­tin­gos.

„Kas bū­tų, jei tek­tų skam­bin­ti dėl gais­ro ar di­de­lės ava­ri­jos? Juk tuo­met ne tik kiek­vie­na mi­nu­tė, bet ir se­kun­dė yra bran­gi“, – svars­tė mo­te­ris.

Di­de­lis krūvis

BPC vir­ši­nin­kas Aud­rius Čiup­lys LŽ tei­gė, kad nei ma­ri­jam­po­lie­tei, nei ki­tiems skam­bi­nan­tie­siems nu­me­riu 112, iš­gir­dus įra­šy­tą pra­šy­mą pa­lauk­ti, ste­bė­tis ne­rei­kė­tų. Pats įra­šas pra­de­da­mas trans­liuo­ti po 20 se­kun­džių lau­ki­mo. Taip sie­kia­ma in­for­muo­ti skam­bi­nan­tį as­me­nį apie su­si­da­riu­sią skam­bu­čių ei­lę ir kad skam­bi­nan­ty­sis ne­pa­dė­tų ra­ge­lio, nes nu­trau­kus skam­bi­ni­mą ir pa­skam­bi­nus iš nau­jo te­le­fo­nų sto­tis to­kį skam­bu­tį nu­ke­lia į ei­lės pa­bai­gą.

At­sa­ky­mo lai­kas pa­il­gė­ja dėl ope­ra­to­rių trū­ku­mo skam­bu­čių pi­ko me­tu – sa­vait­ga­lių va­ka­rais, šven­ti­nė­mis die­no­mis, su­sik­los­čius ne­pa­lan­kioms oro są­ly­goms.

„BPC yra nu­ma­ty­ta 330 eta­tų ope­ra­to­riams, ku­rie tie­sio­giai at­si­lie­pia į te­le­fo­no skam­bu­čius. Ta­čiau rea­liai ope­ra­ci­jų sa­lė­je dir­ba kur kas ma­žiau žmo­nių – 50 eta­tų yra lais­vi, o 48 mo­te­rys yra mo­ti­nys­tės at­os­to­go­se ir jas pa­keis­ti kol kas nė­ra kam“, – at­vi­ra­vo A. Čiup­lys.

Anot jo, trūks­tant dar­buo­to­jų li­ku­siems dar­bo krū­vis pa­di­dė­jo. Nors nu­sta­ty­ta, kad per me­tus vie­nam ope­ra­to­riui tu­ri tek­ti 10–12 tūkst. skam­bu­čių, šiuo me­tu ope­ra­to­riai per me­tus jau pri­ima ir per 20 tūkst. skam­bu­čių. Tad dar­buo­to­jams su­nku at­lai­ky­ti to­kį krū­vį, kai ku­rie me­ta dar­bą BPC.

A. Čiup­lys tei­gė, kad iš­ei­nan­čių­jų iš dar­bo cen­tre jau yra be­veik dau­giau, nei at­ei­nan­čių­jų dirb­ti. Vie­na prie­žas­čių – at­ly­gi­ni­mas nė­ra adek­va­tus dar­bo krū­viui. Sta­tu­ti­nis ope­ra­to­rius į ran­kas gau­na apie 450 eu­rų al­gą, skai­čiuo­jant su prie­du už nak­ti­nį dar­bą, o ope­ra­to­rius, pri­im­tas kaip lais­vai sam­do­mas dar­buo­to­jas, – tik 410 eu­rų.

„Rei­kia ra­di­ka­lių per­mai­nų, kad ga­lė­tu­me at­si­sa­ky­ti ne­ko­ky­biš­kai dir­ban­čių žmo­nių. Jų, kaip ir vi­sur, yra. Ta­čiau da­bar mums bran­gus kiek­vie­nas dar­buo­to­jas, nes jį pa­keis­ti nė­ra kuo“, – tvir­ti­no BPC va­do­vas.

Iš­au­go emo­ci­nė įtampa

Pra­ėju­siais me­tais BPC su­lau­kė dau­giau kaip 3,8 mln. skam­bu­čių. Ta­čiau me­di­kams, po­li­ci­jai, ug­nia­ge­siams gel­bė­to­jams, ap­lin­ko­sau­gi­nin­kams per­duo­ta tik be­veik 770 tūkst. pa­gal­bos pra­šy­mų, nes di­de­lė da­lis skam­bu­čių bu­vo ne­su­si­ję su sku­bios pa­gal­bos po­rei­kiu. Skam­bi­nė­to­jai me­luo­ja apie ta­ria­mai įvy­ku­sias ne­lai­mes ar ko­men­tuo­ja įvy­kius, pra­šo su­teik­ti in­for­ma­ci­ją, ne­su­si­ju­sią su BPC dar­bu.

A. Čiup­lys ne­slė­pė, jog iš­au­gus dar­bo krū­viui pa­di­dė­jo ir dar­buo­to­jų pa­ti­ria­ma emo­ci­nė įtam­pa, ne­igia­mų emo­ci­jų krū­vis, nes į BPC pa­pras­tai skam­bi­na­ma at­si­ti­kus ne­lai­mei. Kai itin di­de­lis skam­bu­čių srau­tas, ope­ra­to­riai po jų ne­spė­ja at­si­gau­ti, to­dėl šiuo me­tu BPC dar­buo­to­jams ren­gia­mi su­dė­tin­gų si­tua­ci­jų val­dy­mo te­le­fo­nu trum­pi kur­sai, ku­riuos ve­da pro­fe­sio­na­lus psi­cho­lo­gas.

„Tai la­bai mi­ni­ma­lūs kur­sai, tik pa­grin­das, nes vie­nos die­nos tam įval­dy­ti yra per ma­žai. Ti­ki­mės, kad po kon­kur­so cen­tre ga­lės pra­dė­ti dirb­ti sa­vas psi­cho­lo­gas. Tuo­met ra­sis ga­li­my­bių su­reng­ti il­ges­nius mo­ky­mus, dau­giau pa­dė­ti sa­viems žmo­nėms“, – kal­bė­jo BPC vir­ši­nin­kas.

Lau­kia per­mai­nos

Po Dem­ba­vos tra­ge­di­jos ar Dzū­ki­jo­je įvy­ku­sio gais­ro, ku­ris nu­si­ne­šė ma­mos ir tri­jų vai­kų gy­vy­bes, Lie­tu­vo­je su­si­rū­pin­ta, kaip bū­tų ga­li­ma tiks­liau nu­sta­ty­ti vie­tą, iš ku­rios skam­bi­na­ma į BPC. Mat iki šiol nu­sta­to­ma tik ba­zi­nė mo­bi­lio­jo ry­šio ope­ra­to­riaus zo­na, ku­rio­je yra skam­bi­nan­ty­sis, o ne jo tiks­lios koor­di­na­tės. Kuo re­čiau iš­si­dės­tę te­le­ko­mu­ni­ka­ci­jų bokš­tai, tuo ta zo­na yra di­des­nė.

„Tam, kad skam­bi­nan­čio­jo vie­tos nu­sta­ty­mas bū­tų tiks­les­nis, rei­kia iš­spręs­ti la­bai daug tech­ni­nių klau­si­mų – kaip tiks­lios koor­di­na­tės ga­lė­tų bū­ti per­duo­da­mos mo­bi­lio­jo ry­šio tink­lais. Jau įvy­ko ne vie­nas su­si­ti­ki­mas su mo­bi­lio­jo ry­šio ope­ra­to­riais, jie ban­do aiš­kin­tis, kiek ir ko­kios įran­gos rei­kė­tų, kiek tai kai­nuo­tų“, – LŽ sa­kė A. Čiup­lys. Jis už­si­mi­nė, kad spren­di­mai dėl to bus gal tik po me­tų ar dve­jų.

Šiuo me­tu BPC ir grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos (GMP) dis­pe­če­ri­nės bai­gia de­rin­ti in­for­ma­ci­nes sis­te­mas – ne­tru­kus skam­bi­nan­tie­ji 112 ne­be­tu­rės ke­lis kar­tus kar­to­ti, kas jiems nu­ti­ko ir ko­kios pa­gal­bos rei­kia.

BPC vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ta­das Ma­roš­či­kas tei­gė, kad sis­te­mos tu­rė­tų bū­ti baig­tos de­rin­ti per ar­ti­miau­sias tris sa­vai­tes. „Mes jau pa­si­ren­gę per­duo­ti duo­me­nis, da­bar, kiek ži­nau, rei­kia apie tri­jų sa­vai­čių baig­ti dar­bus GMP“, – sa­kė jis.

Ma­ri­jam­po­lės, Pa­ne­vė­žio ir Ute­nos GMP dis­pe­če­ri­nės nuo­to­li­niu bū­du nau­do­ja­si Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos ra­di­jo ry­šio tink­lu, BPC in­for­ma­ci­ne sis­te­ma, to­dėl su jo­mis prob­le­mų ne­ky­la, ki­tos pen­kios – Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos, Šiau­lių ir Aly­taus – nau­do­ja­si ki­to­mis sis­te­mo­mis ir ra­di­jo ry­šio tink­lu, tad duo­me­nų mai­nai tarp jų ir BPC au­to­ma­tiš­kai ne­vyks­ta.

Pa­sak A. Čiup­lio, su po­li­ci­ja keis­tis duo­me­ni­mis ge­riau­siu at­ve­ju pa­vyks tik ki­tais me­tais, nors ir šiuo me­tu in­for­ma­ci­ją, ku­rią su­ren­ka BPC ope­ra­to­riai, po­li­ci­jos par­ei­gū­nai ma­to.

„Pa­gal Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to ir PBC su­tar­tį mes skam­bi­nan­čių­jų ne­jun­gia­me tie­sio­giai su po­li­ci­ja, nes ši ne­tu­ri tiek iš­tek­lių, kad vi­sais at­ve­jais bū­tų jun­gia­ma. Jei įvy­kis nė­ra „karš­tas“, tai aps­kri­tai ne­jun­gia­ma“, – aiš­ki­no BPC vir­ši­nin­kas.

Esą jei žmo­gus no­ri pra­neš­ti apie va­gys­tę, jis bet ka­da ga­li tie­sio­giai in­for­muo­ti po­li­ci­ją ar­ba elek­tro­ni­niu bū­du, bet ne per BPC.