Reikalaujama palikti K. Škirpos alėją
Dau­giau nei 10 vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų krei­pė­si į sos­ti­nės me­rą Re­mi­gi­jų Ši­ma­šių ir Vil­niaus mies­to pa­va­di­ni­mų, pa­mink­lų ir at­mi­ni­mo len­tų ko­mi­si­ją, rei­ka­lau­da­mos pa­lik­ti esa­mą Vil­niaus Ka­zio Škir­pos alė­jos pa­va­di­ni­mą.

Par­eiš­ki­mo au­to­riai at­krei­pė dė­me­sį, kad K. Škir­pos nuo­pel­nai įtvir­ti­nant ir mė­gi­nant at­kur­ti Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mą, ku­rie ir yra pa­ger­bia­mi pa­va­di­nant gat­vę jo var­du, yra aki­vaiz­dūs ir ne­gin­či­ja­mi net jo kri­ti­kų. Tei­gia­ma, kad nė­ra jo­kių is­to­ri­nių duo­me­nų ap­kal­tin­ti K. Škir­pą nei tie­sio­gi­niu da­ly­va­vi­mu Ho­lo­kaus­te, nei žu­dy­nių kurs­ty­mu. Vie­nin­te­lis jam ad­re­suo­ja­mas prie­kaiš­tas – ta­ria­mai an­ti­se­mi­ti­nės pa­žiū­ros. Ta­čiau ir tai, par­eiš­ki­mo au­to­rių tei­gi­mu, tė­ra pre­teks­tas iš­nie­kin­ti „iš­ki­laus ko­vo­to­jo už Lie­tu­vos lais­vę at­mi­ni­mą bei mė­gi­ni­mas pa­neig­ti pa­čią lie­tu­vių tau­tos tei­sę vi­so­mis ap­lin­ky­bė­mis ir prie­mo­nė­mis prieš­in­tis pa­ver­gė­jams ir gin­ti sa­vo vals­ty­bės ne­prik­lau­so­my­bę“.

„Iš pri­nci­po klai­din­gas ir po­ten­cia­liai pra­žū­tin­gas vals­ty­bi­nei ir tau­ti­nei sa­vi­mo­nei yra po­žiū­ris, jog is­to­ri­nių as­me­ny­bių po­li­ti­nės pa­žiū­ros Lie­tu­vos vals­ty­bei yra svar­bes­nės nei tų as­me­ny­bių rea­lus in­dė­lis į mo­der­nios Lie­tu­vos vals­ty­bės vals­ty­bin­gu­mo kū­ri­mą ir iš­sau­go­ji­mą. Esa­me įsi­ti­ki­nę, kad vals­ty­bė sa­vo is­to­ri­nes as­me­ny­bes ver­ti­na ir vie­šo pa­ger­bi­mo ženk­lus joms ski­ria va­do­vau­jan­tis vi­sų pir­ma in­dė­lio į vals­ty­bin­gu­mą kri­te­ri­ju­mi: vals­ty­bės kū­rė­jus ger­bia, o iš­da­vi­kus – pa­smer­kia“, – tei­gia­ma par­eiš­ki­me.

Vyks­tan­tį puo­li­mą prieš K. Škir­pą ir ki­tus Bir­že­lio su­ki­li­mo bei Lai­ki­no­sios vy­riau­sy­bės na­rius par­eiš­ki­me siū­lo­ma trak­tuo­ti kaip mė­gi­ni­mą iš tau­tos is­to­ri­nės są­mo­nės ir vie­šo­sios at­min­ties vie­tų iš­trin­ti Bir­že­lio su­ki­li­mą ir dis­kre­di­tuo­ti jo or­ga­ni­za­to­rius bei Lai­ki­no­sios Vy­riau­sy­bės na­rius. Tei­gia­ma, kad ši ir sa­vo es­me an­ti­vals­ty­bi­nė ten­den­ci­ja Lie­tu­vos vie­ša­ja­me po­li­ti­nia­me gy­ve­ni­me ste­bi­ma jau dau­ge­lį me­tų ir to­ly­džio stip­rė­ja, o su­ki­li­mas aiš­ki­na­mas ir ver­ti­na­mas at­sie­tai nuo is­to­ri­nio kon­teks­to.

„Ban­dy­mai per­ra­šy­ti Lie­tu­vos XX am­žiaus ne­prik­lau­so­my­bės ko­vų ir re­zis­ten­ci­jos is­to­ri­ją, kur­ti frag­men­tuo­tą is­to­ri­nę są­mo­nę ir de­kons­truo­ti tau­tą vie­ni­jan­tį bei tau­ti­nę iš­ti­ki­my­bę ug­dan­tį is­to­ri­jos su­vo­ki­mą, yra na­cio­na­li­niam sau­gu­mui grės­mę ke­lian­ti, net gy­ven­to­jų pa­si­ry­ži­mą gin­tis ag­re­si­jos at­ve­ju pa­ker­tan­ti veik­la. Ti­ki­mės, kad to­kios sa­vo es­me oku­pa­ci­jos ne­igi­mui pri­lygs­tan­čios ini­cia­ty­vos nė­ra ir at­ei­ty­je ne­bus lai­ko­mos pi­lie­tiš­kais ir pa­trio­tiš­kais poel­giais, bet, prieš­in­gai, bus ver­ti­na­mos kaip ar­do­mo­ji an­ti­vals­ty­bi­nė veik­la ir su­si­lauks de­ra­mo už ša­lies sau­gu­mą at­sa­kin­gų ins­ti­tu­ci­jų dė­me­sio bei ver­ti­ni­mo“, – si­tua­ci­ją ver­ti­na par­eiš­ki­mo au­to­riai.

Par­eiš­ki­mu rea­guo­ja­ma į bri­to Mar­ko Ada­mo Ha­rol­do pra­šy­mą pa­keis­ti K. Škir­pos gat­vės pa­va­di­ni­mą, nes šis esą pa­si­žy­mė­jo an­ti­se­mi­ti­nė­mis pa­žiū­ro­mis. Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės ko­mi­si­ja svars­to šį vi­suo­me­nė­je dis­ku­si­jas ir pa­si­pik­ti­ni­mą su­kė­lu­sį Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pi­lie­čio pra­šy­mą.

Ini­cia­ty­vą at­si­sa­ky­ti su K. Škir­pos var­du su­si­ju­sio pa­va­di­ni­mo iš­kė­lė sos­ti­nės ta­ry­bos na­rys M. A. Ha­rol­das. Sa­vo krei­pi­me­si į Vil­niaus mies­to pa­va­di­ni­mų, pa­mink­lų ir at­mi­ni­mo len­tų ko­mi­si­ją jis par­eiš­kė, kad nors K. Škir­pa lai­ko­mas Lie­tu­vai nu­si­pel­niu­siu žmo­gu­mi, „da­lis jo veik­los ne­ga­li bū­ti pa­tei­si­na­ma jo­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis“. Ta­ry­bos na­rys par­agi­no K. Škir­pos alė­ją pa­va­din­ti Tei­suo­lių var­du ir taip pa­gerb­ti Lie­tu­vos žy­dus gel­bė­ju­sius as­me­nis. Dėl šios alė­jos per­va­di­ni­mo in­ter­ne­te vyks­ta vil­nie­čių apk­lau­sa.

Anks­čiau ir Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bė svars­tė, ar ne­rei­kė­tų pa­keis­ti K. Škir­pos gat­vės pa­va­di­ni­mo. Ta­čiau Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tro (LGGRTC) spe­cia­lis­tams pa­tei­kus iš­va­das, kad K. Škir­pa ne­ga­li bū­ti lai­ko­mas Kau­no Tau­ti­nio dar­bo ap­sau­gos ba­ta­lio­no stei­gė­ju, at­sa­kin­gu už 1941-ųjų lie­pą Kau­no VII for­te vyk­dy­tas ma­si­nes žy­dų žu­dy­nes, šio mies­to val­džia at­si­sa­kė siū­ly­mo.