Reikalauja valdininkų atsakomybės dėl statybų regioniniuose parkuose
Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas rei­ka­lau­ja, kad bū­tų at­lik­ti ty­ri­mai, dėl kie­no kal­tės vyks­ta di­džiu­lės sta­ty­bos Ver­kių ir Pa­vil­nių re­gio­ni­niuo­se par­kuo­se.

Tre­čia­die­nį par­la­men­to ko­mi­te­to na­riai pri­ėmė spren­di­mą, kad Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bė at­lik­tų ty­ri­mus, kas iš­da­vė lei­di­mus sta­ty­ti di­džiu­lius na­mus re­gio­ni­niuo­se par­kuo­se ir lei­do užt­ver­ti ten vals­ty­bės miš­ką, že­mę. Par­la­men­ta­rai siū­lo at­si­ra­dus pa­grin­dui kreip­tis į tei­sė­sau­gą.

„Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja tu­ri įver­tin­ti ir, jei­gu rei­kia, kreip­tis į tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas dėl as­me­ni­nės at­sa­ko­my­bės. (Ko­mi­te­to nu­ta­ri­me) kal­ba­ma, ar iš tie­sų vi­si lei­di­mai, ku­riuos ga­vo ten na­mus pa­sis­ta­tę as­me­nys, gau­ti ti­krai tei­sė­tai. Juk re­gio­ni­nia­me par­ke ri­bo­ja­mos sta­ty­bos“, – po Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė jo pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Al­gi­man­tas Sa­la­ma­ki­nas.

„A­ki­vaiz­džiai bu­vo ma­ty­ti – užt­ver­ti miš­kai, užt­ver­tos vals­ty­bi­nės že­mės. Ko­dėl Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba da­vė tuos lei­di­mus? Vaiz­das toks, kad da­rau, ką no­riu, svar­bu, kad pi­ni­gų daug tu­riu“, – sa­kė po­li­ti­kas.

Anot Vals­ty­bi­nės sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jos Rū­tos Baš­ky­tės, ne­ga­li­ma tvir­tin­ti, kad mi­nė­ti re­gio­ni­niai par­kai virs­ta gy­ve­na­mai­siais kvar­ta­lais, ta­čiau prob­le­ma, jog ten anks­čiau bu­vu­sias so­dy­bas kei­čia mies­to ti­po sta­ti­niai.

„Y­ra nu­sta­ty­ti eko­lo­gi­niu, re­krea­ci­niu po­žiū­riu ver­tin­gų te­ri­to­ri­nių plo­tai, ku­rie ir ne­grą­ži­na­mi, ir ne­pri­va­ti­zuo­ja­mi, ir juo­se ne­ga­li­mos jo­kios sta­ty­bos“, – sa­kė ji.

Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas taip pat siū­lo aps­vars­ty­ti ga­li­my­bę Ver­kių ir Pa­vil­nių re­gio­ni­nių par­kų pa­val­du­mą ati­mti iš Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ir per­duo­ti Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai. Sei­mo na­rių tei­gi­mu, su­si­da­riu­si pa­dė­tis ro­do, kad sa­vi­val­dy­bė ne­su­ge­ba už­ti­krin­ti gam­to­sau­gi­nių ir vie­šų­jų in­te­re­sų ap­sau­gos šiuo­se par­kuo­se.

A.Sa­la­ma­ki­nas tvir­ti­no kal­bė­jęs su kai ku­riais vers­li­nin­kais, pa­sis­ta­čiu­siais na­mus Ver­kių ar Pa­vil­nių re­gio­ni­niuo­se par­kuo­se, ir šie tei­gė, kad gau­ti lei­di­mą sta­ty­boms to­kio­je vie­to­je pa­dė­jo pa­žin­tys.

„Te­ko bend­rau­ti ir su vers­li­nin­kais, jie pa­sa­kė, kad rei­kė­jo tu­rė­ti tam ti­krų pa­žin­čių, no­rint gau­ti lei­di­mus sta­ty­boms. Su­si­kė­lė vi­si tur­tin­gi žmo­nės ir da­bar ne­ban­dy­ki­te ten įei­ti. Jei­gu toks pro­ce­sas vyks to­liau, nė vie­nas vil­nie­tis ten ne­įeis. Ne­ma­tau, kad bū­tų pa­sa­ky­ta „stop“, – kal­bė­jo par­la­men­ti­nio ko­mi­te­to va­do­vas.

R.Baš­ky­tė tei­gė, kad to­kiais at­ve­jais vei­kia vi­sa ko­rup­ci­nė sis­te­ma.

„Tai yra vi­sa sis­te­ma. Jei­gu kas nors ma­nęs pa­klaus­tų, kur ko­rup­ci­jos reiš­ki­nius pa­ma­ty­ti, sa­ky­čiau va­žiuo­ki­te į Vil­niaus sa­vi­val­dy­bę ir į ši­tas te­ri­to­ri­jas“, – žur­na­lis­tams tvir­ti­no ji.

A.Sa­la­ma­ki­no tei­gi­mu, re­gio­ni­nių par­kų va­do­vė Sei­mo ko­mi­te­tui anks­čiau yra sa­kiu­si, jog sta­ty­boms pri­ta­ru­si, nes pa­ty­rė di­de­lį spau­di­mą.

„Iš di­rek­to­rės iš­gir­dau vie­nin­te­lį ar­gu­men­tą: aš pa­ju­tau di­džiu­lį spau­di­mą. Ji at­si­sa­kė įvar­dy­ti, kas da­rė spau­di­mą, nors lei­do su­pras­ti, kad spau­di­mas bu­vo iš Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės dir­ban­čių­jų ar bu­vu­sių va­do­vų. Be sa­vi­val­dy­bės aukš­čiau­sios val­džios lei­di­mo ne­pa­sis­ta­ty­si tu ten na­mo“, – tei­gė po­li­ti­kas.