Reikalauja stiprinti Lietuvos kariuomenės pajėgumą
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių są­jun­ga rei­ka­lau­ja stip­rin­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės pa­jė­gu­mą.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tei, Sei­mo pir­mi­nin­kei, Sei­mo NSGK pir­mi­nin­kui, Mi­nis­trui pir­mi­nin­kui, Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­trui, Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trei bei Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­dui ad­re­suo­ta­me krei­pi­me­si ra­šo­ma:

„Mes, Te­le­vi­zi­jos bokš­to ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos – At­ku­ria­mo­jo Sei­mo gy­nė­jai, su­si­bū­rę į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių są­jun­gą (LKKSS), ne­ei­li­nia­me vi­suo­ti­nia­me LKKSS su­si­rin­ki­me, aps­vars­tę si­tua­ci­ją Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je, šiuo raš­tu rei­ka­lau­ja­me:

1. be­są­ly­giš­kai tęs­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čių šau­ki­mą į pri­va­lo­mą­ją ka­ri­nę tar­ny­bą, taip už­ti­kri­nant jų kons­ti­tu­ci­nę tie­sę pa­si­reng­ti gin­ti Lie­tu­vos vals­ty­bę nuo už­sie­nio ag­re­si­jos. Kas me­tai pa­šauk­ti mak­si­ma­lų skai­čių Lie­tu­vos pi­lie­čių. Tik taip trum­piau­siu lai­ku už­pil­dy­si­me nu­si­kals­ta­mai ne­su­komp­lek­tuo­tus Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ko­vi­nius vie­ne­tus ir par­eng­si­me jiems bū­ti­ną re­zer­vą.

2. ne­del­siant su­komp­lek­tuo­ti an­trą­ją mo­to­ri­zuo­tą pės­ti­nin­kų bri­ga­dą ir įsteig­ti dar vie­ną bri­ga­dą. Tik trys pil­nai su­komp­lek­tuo­tos pės­ti­nin­kų bri­ga­dos bus mi­ni­ma­liai pa­jė­gios gin­ti Lie­tu­vos te­ri­to­ri­ją ir vyk­dy­ti gy­ny­bi­nes ope­ra­ci­jas, kol at­vyks są­jun­gi­nin­kų pa­stip­ri­ni­mas.

3. įvyk­dy­ti vi­siš­ką Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos in­teg­ra­ci­ją į Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos sis­te­mą, ko­vi­nių šau­lių bū­rių ap­rū­pi­ni­mą ir ren­gi­mą.

4. Lie­tu­vos mo­kyk­lų aukš­tes­nė­se kla­sė­se į pi­lie­ti­nio ug­dy­mo prog­ra­mą įtrauk­ti pi­lie­ti­nės gy­ny­bos kur­są, ku­ris su­pa­žin­din­tų jau­ni­mą su vie­na iš pi­lie­ti­nių par­ei­gų – pa­si­ren­gi­mu ša­lies gy­ny­bai, jos formomis“