Reikalauja sankcijų Kryme išrinktiems Rusijos Dūmos nariams
Lie­tu­vai Eu­ro­pos Par­la­men­te (EP) at­sto­vau­jan­tis li­be­ra­las Pe­tras Auš­tre­vi­čius kar­tu su dar 36 po­li­ti­kais par­agi­no pri­tai­ky­ti sank­ci­jas Kry­me ne­tei­sė­tai iš­rink­tiems Ru­si­jos Dū­mos na­riams, įtrau­kiant jų pa­var­des į Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) jau pa­skelb­tą as­me­nų są­ra­šą.

Eu­ro­par­la­men­ta­rai pa­brė­žia, kad ES ne­pri­pa­ži­no Ru­si­jos Dū­mos rin­ki­mų Kry­me, ku­ris bu­vo ne­tei­sė­tai oku­puo­tas ir anek­suo­tas Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos bei at­plėš­tas nuo Ukrai­nos 2014 me­tais. Da­bar EP na­riai ra­gi­na ne­pri­pa­žin­ti rin­ki­mų re­zul­ta­tų ir pri­tai­ky­ti ES sank­ci­jas šiems Kry­me ne­tei­sė­tai iš­rink­tiems as­me­nims: Rus­la­nui Bal­be­kui, Mi­chai­lui Še­re­me­tui, And­re­jui Ko­zen­ko, Kons­tan­ti­nui Ba­cha­re­vui, Dmi­tri­jui Be­li­kui ir Svet­la­nai Sav­čen­ko.

„Va­di­na­mie­ji „rin­ki­mai“ Kry­me bu­vo far­sas. Da­bar rei­kia aiš­kiai ir be užuo­lan­kų pa­sa­ky­ti, kad šio Krem­liaus su­reng­to spek­tak­lio me­tu iš­rink­ti ak­to­riai nė­ra pa­gei­dau­ja­mi Eu­ro­pos Są­jun­go­je. ES sank­ci­jos bū­tų rea­lus ir adek­va­tus veiks­mas, tu­rint ome­ny­je tai, kad rin­ki­mai su­reng­ti gru­biai pa­žei­džiant Ukrai­nos te­ri­to­ri­nį vien­ti­su­mą“, – tei­gė krei­pi­mo­si ini­cia­to­rius P. Auš­tre­vi­čius.

Po­li­ti­kas at­krei­pė dė­me­sį, kad vie­na iš sep­ty­nių Kry­me rug­sė­jo 18 die­ną „iš­rink­tų“ Ru­si­jos Dū­mos na­rių – Na­ta­li­ja Pok­lons­ka­ja – dar prieš rin­ki­mus bu­vo įtrauk­ta į są­ra­šą as­me­nų, ku­riems tai­ko­mos ES sank­ci­jos.