Reikalauja ištirti, kaip buvo vykdomas NŽT vadovo konkursas
Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas Al­gir­das But­ke­vi­čius po pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sio Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos (NŽT) va­do­vo kon­kur­so pra­šo Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos (VTEK) ty­ri­mo.

„Vie­šo­jo­je erd­vė­je po kon­kur­so pa­si­ro­dė in­for­ma­ci­ja apie ga­li­mus tei­sės ak­tų pa­žei­di­mus vyk­dant kon­kur­są į Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos di­rek­to­riaus par­ei­gas. Pa­sta­ruo­ju me­tu apie šią tar­ny­bą su­si­tel­kęs skan­da­lų de­be­sis ir abe­jo­nės dėl skaid­ru­mo truk­do tar­ny­bos dar­bui. Ma­no nuo­mo­ne, jei ki­lo abe­jo­nių dėl kon­kur­so skaid­ru­mo, bū­ti­na at­lik­ti ty­ri­mą. To­dėl krei­piau­si į VTEK va­do­vą, kad bū­tų iš­tir­ta, ar or­ga­ni­zuo­jant kon­kur­są, ne­bu­vo pa­žeis­ti Vie­šų­jų ir pri­va­čių­jų in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bės tar­ny­bo­je įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mai“, – sa­ko Mi­nis­tras Pir­mi­nin­kas A. But­ke­vi­čius.